Οι στρατηγικές του μίγματος επικοινωνίας των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ηλεκτρονικών ειδών

Communications mix strategies of retail electronics companies (english)

 1. MSc thesis
 2. Κάββαλος, Ιωάννης
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
 4. 03 September 2017 [2017-09-03]
 5. Αγγλικά
 6. 99
 7. Μπέλλου, Βικτωρία-Μαρία
 8. Μπέλλου, Βικτωρία-Μαρία | Ανδρονικίδης, Ανδρέας
 9. Μίγμα επικοινωνίας | Communications mix | Μάρκετινγκ | Marketing | Εταιρείες λιανικής πώλησης ηλεκτρονικών ειδών | Retail electronics companies
 10. 1
 11. 10
 12. 84
 13. Περιέχει: Πίνακες, σχήματα, διαγράμματα, εικόνες, φωτογραφίες
  • Ο κλάδος της τεχνολογίας καθώς και τα προϊόντα που τον συνθέτουν βρίσκονται σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας. Η καθημερινή εξέλιξη των προϊόντων καθώς και η αυξημένη ζήτηση των καταναλωτών για τα νέα ηλεκτρονικά είδη συνθέτουν μία άκρως ενδιαφέρουσα αγορά. Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτή την κατηγορία, τόσο σε επίπεδο κατασκευής όσο και σε επίπεδο πώλησης, μάχονται για να επικρατήσουν έναντι των ανταγωνιστών τους με διάφορες ενέργειες. Οι στρατηγικές αναφορικά με το μείγμα επικοινωνίας που ακολουθούν οι εταιρείες λιανικής πώλησης ηλεκτρονικών ειδών αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος του συνολικού πλάνου μάρκετινγκ. Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο να αναλύσει τα στοιχεία που συγκροτούν το μείγμα επικοινωνίας μάρκετινγκ των εταιριών λιανικής πώλησης ηλεκτρονικών ειδών. Με βάση την σχετική βιβλιογραφία καθώς και διάφορα άρθρα από την διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, προσεγγίζονται τα χαρακτηριστικά που επιλέγουν οι εταιρείες για να κερδίσουν μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς και να ενισχύσουν την φίρμα τους. Ομολογουμένως, το μείγμα επικοινωνίας μάρκετινγκ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο μιας και αποτελεί το εργαλείο που κάνει όλα τα υπόλοιπα στοιχεία (προϊόν, τιμή, διανομή) γνωστά στους καταναλωτές. Σχετικά με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην πτυχιακή εργασία αφορούν μόνο τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Από την συγκεκριμένη έρευνα εξαιρέθηκαν οι μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων μιας και θεωρήθηκε φρόνιμο να εξεταστεί ομοιογενές δείγμα εταιρειών. Ωστόσο, στο θεωρητικό κομμάτι της διπλωματικής εργασίας παρουσιάζονται επιλεκτικά κάποιες μελέτες περίπτωσης που έχουν υλοποιηθεί από αυτές τις αλυσίδες. Το συμπέρασμα που προκύπτει από την συγκεκριμένη μελέτη είναι ότι το μείγμα επικοινωνίας μάρκετινγκ αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην συνολική στρατηγική μάρκετινγκ των εταιρειών λιανικής πώλησης ηλεκτρονικών ειδών. Οι εταιρείες επιλέγουν τα στοιχεία που προωθούν τόσο τα φυσικά τους καταστήματα όσο και τα ηλεκτρονικά. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κάθε φορά αναφορικά με τα στοιχεία του μείγματος επικοινωνιών που επιλέγουν οι εταιρείες, επηρεάζονται τόσο από εξωγενείς παράγοντες όπως για παράδειγμα την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, όσο και από εσωτερικούς παράγοντες όπως τους διαθέσιμους πόρους που μπορούν να δαπανήσουν σε ενέργειες μάρκετινγκ αλλά και τους στόχους που θέλουν να πετύχουν.
  • The technology sector as well as the products which compose it are near us and affect every aspect of our daily lives. The ongoing evolution of products, along with the increasing demand for new consumer electronics create a highly interesting market. Companies which operate in this field, whether they are producers or sellers, are fighting to prevail over their competitors, using a series of activities. Strategies regarding the communications mix applied by the companies which sell consumer electronics in retail have become an integral part of the total marketing plan. The purpose of this dissertation is to analyze the components of the communications mix of the retail electronics companies. Based on the relevant literature as well as on various articles coming from international academic journals, we present the features that companies choose in order to increase their market share and reinforce their brand. Admittedly, promotion is a key component of the marketing mix, and it is the one which makes all other P’s (product, price, place) known to consumers. Regarding the conducted survey, the results presented in the dissertation concern only companies which do business in the Greek market. From the specific survey, big retail chains were excluded, so that a more homogenous sample of companies would be examined. However, in the theoretical part of the dissertation these is a selective presentation of some case studies which have been implemented by these retail chains. The conclusion that emerges from this study is that the marketing communication mix is an important tool in the overall marketing strategy of electronics retailers. Companies choose the elements that promote both their physical and electronic stores. The decisions taken each time regarding the elements of the communications mix chosen by the companies are influenced by external factors such as the state of the Greek economy, as well as by internal factors such as the available resources that can be spent on marketing activities but also the goals companies want to achieve.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.