Χρήση πρακτικών εξισορρόπησης εργασίας και προσωπικής ζωής σε εταιρείες του ελληνικού ιδιωτικού τομέα και επιπτώσεις στην απόδοση της εταιρείας

The use of work-life balance practices by greek private sector companies and the impact on organizational performance (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Αναστασίου, Ασημίνα
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
 4. 02 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-02]
 5. Αγγλικά
 6. 70
 7. Γρέβιας, Δημήτριος
 8. Γρέβιας, Δημήτριος | Μανωλόπουλος, Δημήτριος
 9. work-life balance practices | πρακτικές εξισορρόπησης εργασίας και προσωπικής ζωής
 10. 3
 11. 56
 12. Περιέχει διαγράμματα, πίνακες
  • Ο όρος «ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής», η απουσία επαγγελματικής και προσωπικής σύγκρουσης ενός εργαζομένου, επηρεάζεται σημαντικά από παράγοντες που σχετίζονται με την επαγγελματική καιμη επαγγελματική κατάσταση. Η μεταβαλλόμενη φύση της εργασίας και της ζωής σήμερα καθιστά την ισορροπία εργασίας-ζωής μια πιο σημαντική έννοια. Στόχος της μελέτης είναι να εξετάσει τη χρήση των πρακτικών ισορροπίας εργασίας-ιδιωτικής ζωής από τις ελληνικές εταιρείες του ιδιωτικού τομέα και τον αντίκτυπο στην οργανωσιακή απόδοση. Χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε στους υπαλλήλους τριών διαφορετικών τομέων ελληνικών εταιρειών και εξετάστηκε ο αντίκτυπος του βαθμού και η χρήση της ισορροπίας εργασίας-προσωπικής ζωής στην οργανωσιακή απόδοση των εργαζομένων. Ο αριθμός των ερωτηματολογίων που διανεμήθηκε ανέρχεται σε 110. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη επίδραση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής στην οργανωσιακή απόδοση και ότι οι ελληνικές εταιρείες θα πρέπει να την ακολουθήσουν.
  • The term "Work-life balance", the absence of a worker's professional and personal conflict, is significantly affected by factors related to both the occupational and the non-working situation. The changing nature of work and life today makes work-life balance a more important concept. The aim of the study is to examine the use of work-life balance practices by Greek private sector companies and the impact on organizational performance. It was used a questionnaire that was distributed to employees of three different sectors of Greek companies and were examined the impact of the degree and the use of work-life balance on the organizational performance of employees. The total number of the questionnaires that were sent is 110. The results show that there is a great impact of work life balance on the organizational performance and the Greek companies should follow it.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.