ΞΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

FOREIGN AND DOMESTIC INVESTMENTS IN SELECTED SECTORS OF THE GREEK ECONOMY AND EFFECTS ON EMPLOYMENT (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. GALIATSATOU, AGGELIKI
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
 4. 03 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-03]
 5. Αγγλικά
 6. 76
 7. ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
 8. ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ , ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕΤΡΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 9. Επενδύσεις, Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, δείκτης επενδύσεων προς το ΑΕΠ, απασχόληση, θέσεις εργασίας, αναπτυξιακοί νόμοι, επενδυτικά κίνητρα | Investments, Foreign Direct Investment, Investment-to-GDP ratio, employment, job positions, development laws, investment incentives
 10. 1
 11. 40
 12. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα
 13. Agiomirgianakis G. M. (2005), Economics for Managers, Vol. 3 European Business. Patras:HOU
  • Οι επενδύσεις αποτελούν τον βασικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Εκτός από τη θετική συμβολή τους στο ΑΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να παράγουν σημαντικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα με πρόσθετα και διαρκή οφέλη για την ανάπτυξη. Αυτές οι επιπτώσεις ενδέχεται να περιλαμβάνουν, ανάλογα με τον τύπο των επενδύσεων, την επέκταση της παραγωγικής βάσης, την αύξηση της παραγωγικότητας και την ανταγωνιστικότητα, τη βελτίωση των υποδομών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η παγκόσμια δημοσιονομική κρίση που ξέσπασε το 2007, οδήγησε σε δραματική αλλαγή στη δομή της ελληνικής οικονομίας, βυθίζοντας τη χώρα σε βαθιά κρίση. Αν και η περίοδος 1995-2004 χαρακτηρίστηκε από έντονη επενδυτική δραστηριότητα και το 2007 ήταν η αιχμή των επενδύσεων, από το 2007 ο δείκτης των επενδύσεων προς το ΑΕΠ υποχώρησε από το 24,6% στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο του 11,4% το 2016, σημειώνοντας μια από τις υψηλότερες πτωτικές τάσεις στις επενδύσεις. Ως συμπέρασμα, οι επενδύσεις κεφαλαίου μειώθηκαν κατά περισσότερο από 50% σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την κρίση και σήμερα η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από εξαιρετική αποεπένδυση, με καθαρές κεφαλαιουχικές επενδύσεις σε αρνητικά επίπεδα. Οι αναπτυξιακοί νόμοι είναι ένα από τα διαθέσιμα εργαλεία για την τόνωση των ιδιωτικών εγχώριων και ξένων επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να παρουσιάσει τις επενδύσεις σε επιλεγμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας που ολοκληρώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 2004 έως 2016, στο πλαίσιο των νόμων περί επενδυτικών κινήτρων και να εξετάσει την αποτελεσματικότητά τους σε σχέση με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
  • Investments are the key driver for the economic development of a country. In addition to their positive contribution to GDP, they have the potential to produce significant multiplier effects with additional and lasting benefits for development. These effects may include, depending on the type of investments, the expansion of the productive base, increasing productivity and competitiveness, improving infrastructure and creating new jobs. The global fiscal crisis that burst in 2007, led to a dramatic change in the structure of the Greek economy, plunging the country into deep crisis. Although the period 1995-2004 was characterized by intense investment activity and the year 2007 was the peak of investments, since 2007 investment-to-GDP ratio plunged from 24.6%, to the historical low level of 11.4% in 2016, reporting one of the highest investment rate declines. As a conclusion, capital investments have been reduced more than 50% compared to the pre-crisis period and today Greece is characterized by an extreme disinvestment with net capital investments in negative levels. Development Laws is one of the tools available to boost private domestic and foreign investments for the regional and economic development of the country. The purpose of this dissertation is to present the completed investments in selected sectors of the Greek Economy, from 2004 to 2016, in the context of investment incentive laws and to examine their effectiveness in relation to the creation of new jobs.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.