Συμφιλίωση Εργασίας και Ιδιωτικής / Οικογενειακής Ζωής: μια Πιλοτική Στατιστική μελέτη για την Ελλάδα

Reconciliation between work and private/family life : a pilot statistical study for Greece (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΑΡΛΗ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
 4. 02 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-02]
 5. Αγγλικά
 6. 82
 7. ΛΕΙΒΑΔΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
 8. ΛΕΙΒΑΔΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΚΩΣΤΑΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
 9. work-life balance | gender gap | household responsibilities | childcare responsibilities | state policies | Greece
 10. 1
 11. 26
 12. ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΕΣ
  • Η συμφιλίωση της εργασιακής και της ιδιωτικής / οικογενειακής ζωής περιλαμβάνει δύο στόχους: την πλήρη συμμετοχή στην αγορά εργασίας και την παραγωγή εισοδήματος αφενός και τη φροντίδα των οικιακών δραστηριοτήτων, της ανατροφής παιδιών και της κοινωνικής ζωής αφετέρου. Κάθε χώρα έχει τις δικές της πολιτικές, τη νομοθεσία και τον πολιτισμό της για τη συμφιλίωση της εργασίας και της ιδιωτικής / οικογενειακής ζωής. Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από κακές εγκαταστάσεις παιδικής φροντίδας, ακόμη και ανύπαρκτες σε ορισμένες περιοχές, αλλά και χαμηλά επίπεδα κρατικών επιδομάτων στις οικογένειες. Έτσι, τίθεται το ερώτημα πώς μπορεί να επιτευχθεί ο συνδυασμός της εργασίας και της ιδιωτικής / οικογενειακής ζωής. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει σήμερα το ζήτημα του συνδυασμού της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής στην Ελλάδα. Η πιλοτική στατιστική έρευνα διεξήχθη σε ένα δείγμα 100 εργαζομένων χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγιο. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι είναι σημαντικό να επιτευχθεί η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και ότι αυτή η ισορροπία επιτρέπει στους ανθρώπους να εργάζονται καλύτερα. Η ηλικία αλλά όχι το φύλο βρέθηκε ότι είναι ένας σημαντικός καθοριστικός παράγοντας της γνώμης τους για την ικανοποίηση της οικογένειας και της εργασίας και την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής. Παρόλο που οι πολιτικές που συμβάλλουν στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής είναι σημαντικές, διαπιστώθηκε ότι η Ελλάδα δεν διαθέτει ένα ευρύ φάσμα πολιτικών, όπως άδεια πατρότητας, πρόσθετη άδεια για καθήκοντα / δεσμεύσεις, ευελιξία εργασίας από το σπίτι με χρήση υπολογιστή, σύστημα μερικής απασχόλησης για γονείς, υπηρεσίες ενημέρωσης / παραπομπής παιδιών, επιτόπιο κέντρο φροντίδας παιδιών και επιδοτούμενο τοπικό παιδικό σταθμό. Περισσότερη δυσαρέσκεια βρέθηκε από τις πολιτικές που εφαρμόζει το κράτος από όχι ο οργανισμός στον οποίον εργάζονται. Συνεπώς, υπάρχει ανάγκη αναδιοργάνωσης του τοπίου στο περιβάλλον του χώρου εργασίας όσον αφορά τις πολιτικές που θα διευκολύνουν τους εργαζόμενους να προχωρήσουν προς τη συμφιλίωση της επαγγελματικής και της ιδιωτικής / οικογενειακής τους ζωής, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο.
  • The reconciliation of work and private/family life includes two goals: the fully participation in the labour market and income on the one hand, and caring about household activities, children raising and social life on the other hand. Every country has its own policies, legislation and culture about the reconciliation of work and private/family life. Greece is characterized by poor child care facilities, even absent in some areas, and low levels of state allowances to families. Thus, there is the question of how can the reconciliation of work and private/family life be achieved. The purpose of this study is to examine the issue of reconciliation of work and family life balance in Greece nowadays. The pilot statistical survey was conducted in a sample of 100 employees using a questionnaire. The results indicated that it is important to achieve a balance between work and personal life, and that Work/Family life balance enables people to work better. Age but not gender was found to be a significant determinant factor of their opinion about family and job satisfaction, and their work-life balance. Although policies that help Work/Family life balance are important, it was found that Greece lacks in a wide range of policies, such as paternity leave, additional leave for duties/commitments, flexibility to work from home using a computer, part time working system for parental purposes, child-care information/referral services, on-site child-care center and subsidised local child-care. More dissatisfaction was found from the policies implemented by the state. Thus, there is a need to re-organize the landscape in the workplace environment concerning the policies that will facilitate employees to move towards reconciliation of their work and private / family life, in order to achieve a better work-life balance.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.