Μία εμπειρική μελέτη των αντιλήψεων των καταναλωτών σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

An empirical study of customers’ perceptions of Corporate Social Responsibility (english)

 1. MSc thesis
 2. Κουμπιάδη, Στέλλα
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
 4. 02 September 2017 [2017-09-02]
 5. Αγγλικά
 6. 162
 7. Τσουλφάς, Γιάννης
 8. Τσουλφάς, Γιάννης | Μιχιώτης, Αθανάσιος
 9. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη | Corporate Social Responsibility | ΕΚΕ | CSR | Καταναλωτές | Customers
 10. 186
 11. πίνακες, διαγράμματα
  • Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η καλύτερη κατανόηση της αντίληψης των καταναλωτών σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) καθώς και ο προσδιορισμός της επιρροής που έχει στην αγοραστική τους συμπεριφορά. Η εργασία αυτή θα μπορούσε να συμβάλει στη γνώση στον πεδίο αυτό, καθώς το συγκεκριμένο θέμα δεν έχει αναλυθεί επαρκώς. Προκειμένου να δοθεί απάντηση στο κύριο ερευνητικό ερώτημα, η μελέτη με την ανασκόπηση της λογοτεχνίας και τη διεξαγωγή εμπειρικής ανάλυσης, εξετάζει τον εννοιολογικό μετασχηματισμό της ΕΚΕ, τα εταιρικά εργαλεία με τα οποία επικοινωνείται στα ενδιαφερόμενα μέρη και τις ιδιαιτερότητες της επικοινωνίας διαφόρων ειδών βιομηχανίας. Επίσης, μέσω της διεξαγωγής έρευνας εξετάζεται και αναλύεται το αποτέλεσμά που έχει στους καταναλωτές και στην αγοραστική τους συμπεριφορά.
  • The purpose of this dissertation is to better understand the customers’ perception of Corporate Social Responsibility (CSR) as well as identify its impact on their buying intentions. It could contribute to the knowledge in this field, as this specific area has not yet been adequately observed. In order to answer the main research question, the study examines, through the review of literature and the conduction of empirical analysis, the conceptual transformation of CSR, the corporate tools provided for the communication to the stakeholders, the disclosure of various industries and finally, through the conduction of a survey, its effect on consumers and consumers’ buying behavior.
 12. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.