Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Αξιολόγηση Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας σε Φορέα του Δημοσίου

Project management of co-funded EU projects, Evaluation of the Managerial Capability System in a public organization (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Δάλλα, Καλλιόπη
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
 4. 03 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-03]
 5. Αγγλικά
 6. 98
 7. Βλάχος, Ηλίας
 8. Βλαχος , Ηλίας | Ζόμπολας, Γεώργιος
 9. ΕΛΟΤ 1429:2008 | ELOT 1429:2008 | Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων | EU Project Management | Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας | Managerial Capability System | Τυποποίηση | Standardization
 10. 1
 11. 1
 12. 37
 13. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Η Ευρωπαική Ένωση παρέχει ευκαιρίες χρηματοδότησης για τα Κράτη-Μέλη της κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Ωστόσο, σε πολλά κράτη μέλη, όπως στην Ελλάδα, αυτές οι ευκαιρίες δεν αξιοποιούνται πλήρως, είτε λόγω έλλειψης γνώσεων είτε λόγω απουσίας δομών διαχείρισης. Μόλις πρόσφατα αξιοποιήθηκαν σύγχρονες πρακτικές και εργαλεία διαχείρισης έργων από τους περισσότερους δημόσιους οργανισμούς. Κατά συνέπεια, το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να αναπτύξει ένα νέο εθνικό πρότυπο, το οποίο ονομάζεται ΕΛΟΤ 1429:2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων που πρέπει να πληρεί ένας οργανισμός ώστε να υλοποιεί συγχρηματοδοτούμενα έργα. Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην αξιολόγηση ενός υφιστάμενου Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας (ΣΔΕΠ) -το οποίο βασίζεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008- και εφαρμόζεται στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ είναι Νομικό Πρόωσπο Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων, πεποιθήσεων και αντιλήψεων των εργαζομένων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ σχετικά με την εφαρμογή του ΣΔΕΠ. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε έρευνα πεδίου με τη χρήση ερωτηματολογίων στους υπαλλήλους του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Η στατιστική επεξεργασία των ερωτηματολογίων έγινε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν, ότι παρά το γεγονός ότι η εφαρμογή του ΣΔΕΠ στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ παρουσίασε σημαντικές καθυστερήσεις και προβλήματα, κατα κανόνα, ακολουθούνται οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές του. Προέκυψε επίσης ότι το ΣΔΕΠ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συνολικού στρατηγικού και επιχειρησιακού προγραμματισμού του οργανισμού. Επιπλέον, η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού και οι διαθέσιμες υλικοτεχνικές υποδομές διευκολύνουν την εφαρμογή του ΣΔΕΠ. Το ΣΔΕΠ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο παρέχοντας στη Διοίκησή του ΙΝΕΔΙΒΙΜ υποστήριξη για να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη βελτίωση των ακολουθούμενων διαδικασιών. Συμπερασματικά, προκύπτει ότι η υιοθέτηση ενός ΣΔΕΠ από έναν δημόσιο οργανισμό μπορεί να οδηγήσει σταθερά στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών που ακολουθεί για τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων.
  • European Union provides funding opportunities for each Member-State during the Programming Period 2014-2020. However, in many Member-States, such as Greece, these opportunities are not fully used due to either lack of knowledge or deficient managing structures. In order to reassure the administrative, operational and financial capacity of potential beneficiaries a new standard, named ELOT 1429:2008, was prepared. Core of the standard are certain requirements that should be met by organisations to demonstrate their ability to plan and implement projects efficiently and effectively. Aim of this study is to evaluate the implementation of the existing MCS implemented to the Youth and Lifelong Learning Foundation (YLLF), a Greek public organization supervised by the Ministry of Education, Research and Religious Affairs. The YLLF’s MCS follows the requirements and specifications of the ELOT 1429: 2008 standard. The survey tries to investigate the opinions, beliefs and perceptions of YLLF’s employees regarding the implementation of the MCS and follows the census method. The statistical analysis of the questionnaires was performed using the statistical program SPSS Statistics, Version 24. The results show that even though the implementation of the MCS at the YLLF presented significant delays and problems, the YLLF follows, in principal, the requirements of the MCS. The implementation of the YLLF’s projects appears to be an integral part of the overall strategic and operational planning of the organization. Moreover, the quality of the human resources and the logistic infrastructure available facilitate further the implementation of MCS. The MCS could be used as a tool for providing the AB of the YLLF sufficient support to take the necessary measures to improve the processes followed. It is concluded that the adoption of a MCS by a public organization may lead steadily towards improving the efficiency and effectiveness of the project management procedures it follows.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.