ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ)

FINANCIAL ANALYSIS AND INVESTMENT EVALUATION IN THE SECTOR OF LOGISTICS (CASE STUDY) (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΜΑΡΙΑ
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
 4. 06 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-06]
 5. Αγγλικά
 6. 109
 7. ΠΑΠΑΔΑΚΗ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ
 8. ΠΑΠΑΔΑΚΗ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΣΠΥΛΙΩΤΗ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ
 9. FINANCIAL ANALYSIS | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ | FINANCIAL STATEMENTS | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | SUPPLY CHAIN | ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ | INVESTMENT EVALUATION | ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ | LOGISTICS | ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ | RATIOS | ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ
 10. 1
 11. 1
 12. 48
 13. ΠΕΡΙΕΧΕΙ: ΠΙΝΑΚΕΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΙΚΟΝΕΣ
 14. Eriotis, N. (2005). Financial Managment and Accounting, VOLUME 2: FINANCIAL ACCOUNTING. PATRAS: HELLENIC OPEN UNIVERSITY.
  • Οι οικονομικές καταστάσεις είναι ένα σημαντικό χρηματοοικονομικό εργαλείο, το οποίο παρέχει πολύτιμες πληροφορίες τόσο για το εσωτερικό όσο και για το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Οι πληροφορίες που μπορούν να αντλήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι από τις οικονομικές καταστάσεις μιας εταιρείας, τους βοηθούν να αξιολογήσουν και να προσδιορίσουν εάν η επιχείρηση είναι κερδοφόρα, καθώς και να εντοπίσουν πιθανούς οικονομικούς κινδύνους. Η παρούσα εργασία χρησιμοποιεί εκτενώς τον όρο "οικονομικές καταστάσεις" καθώς είναι μια προσπάθεια να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με το εάν οι επενδύσεις επηρεάζουν την τρέχουσα αξία, καθώς και τα οικονομικά αποτελέσματα μιας εταιρείας. Η εταιρεία που αποτελεί τη μελέτη περίπτωσης αυτής της εργασίας είναι η "MAKIOS S.A.", των οποίων τα αποτελέσματα θα συγκριθούν με άλλες δύο παρόμοιες εταιρείες στον ίδιο κλάδο, "FOODLINK S.A." και «DIAKINISIS S.A.» Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν και τα οικονομικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται, βασίζονται αποκλειστικά σε δευτερεύοντα δεδομένα που διατίθενται στο Διαδίκτυο και στις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις για όλες τις προαναφερθείσες εταιρείες κατά τη διάρκεια πέντε (5) επακόλουθων ετών (2015, 2016, 2017, 2018 και 2019).
  • Financial statements are an important financial tool, which provides valuable information for both, inside and outside of the business environment. The information that all stakeholders can draw from a company's financial statements helps them to evaluate and determine whether the business is profitable, as well as to identify potential financial risks. The present work makes extensive use of the term "financial statements" as it is an attempt to draw conclusions about whether investments affect the current value, as well as the financial results of a company. The company that is the case study of this work is “MAKIOS S.A.”, whose results there will be compared with two other similar companies in the same field industry, “FOODLINK S.A.” and “DIAKINISIS S.A.” The financial information used and the financial results presented, are based solely on secondary data available on the Internet and on the annual financial reports for all the aforementioned companies during five (5) consequent years (2015, 2016, 2017, 2018 and 2019).
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές