Η επίδραση των εγγενών και εξωγενών ανταμοιβών στην υποκίνηση και στην δέσμευση των εργαζομένων: Η περίπτωση μια μεγάλης ελληνικής συστημικής τράπεζας.

The impact of intrinsic and extrinsic rewards on employee motivation and organizational commitment: The case of a Greek systemic bank. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Αντωνίου, Ελένη
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
 4. 12 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-12]
 5. Αγγλικά
 6. 66
 7. Σαρρή, Αικατερίνη
 8. employee motivation | organizational commitment | rewards | ανταμοιβές | παρακίνηση εργαζομένων | εργασιακή δέσμευση
 9. 2
 10. 4
 11. 50
 12. περιέχει: πίνακες, διαγράμματα,εικόνες
  • H αποτελεσματικότητα των εργαζομένων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα επίπεδα της παρακίνησης καθώς και με τα υψηλά επίπεδα δέσμευσης στον οργανισμό. Μετά από αρκετά χρόνια οικονομικής κρίσης τα οποία πέρασε η Ελλάδα και τον αντίκτυπο τον οποίο αυτή η κρίση είχε στο εισόδημα και στην ψυχολογία των εργαζομένων, είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν ένα σύστημα ανταμοιβών με σκοπό να παρακινήσουν τους εργαζομένους και να αυξήσουν την δέσμευσή τους. Οι ανταμοιβές μπορεί να είναι οικονομικές ή μη και επίσης θα πρέπει να διαφέρουν από εταιρεία σε εταιρεία βασιζόμενες στις ανάγκες των εργαζομένων τους. Η κάθε εταιρεία θα πρέπει να βρει τον κατάλληλο συνδιασμό ανταμοιβών οι οποίες παρακινούν τους εργαζομένους, οδηγούν σε αύξηση της αποδοτικότητας και ενδυναμώνουν την δέσμευσή τους προς τον οργανισμό, δεδομένου ότι τα παραπάνω είναι σημαντικοί παράγοντες που βοηθούν στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να εξετάσει αρχικά ποιες είναι οι εγγενείς και εξωγενείς ανταμοιβές οι οποίες παρακινούν τους εργαζομένους στον τραπεζικό κλάδο και πως αυτή η παρακίνηση συνεισφέρει στην δέσμευσή τους προς τον οργανισμό.Ο τραπεζικός κλάδος παίζει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας,είναι ένας κλάδος γνωστός για το ανταγωνιστικό του περιβάλλον και επιπλέον οι τράπεζες αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα οικονομικών οργανισμών που συνδέουν την επίτευξη στόχων με αμοιβές. Για τις ανάγκες και την στήριξη αυτής της μελέτης, μια μεγάλη Ελληνική συστημική τράπεζα αναλύθηκε. Στο πλαίσιο αυτό καταρτίστηκε και μοιράστηκε ερωτηματολόγιο σε 80 τραπεζικούς υπαλλήλους της συγκεκριμένης τράπεζας οι οποίοι εργάζονται στον δίκτυο καταστημάτων στον Νομό Ηλείας στην Πελοπόννησο. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν,ερμηνεύθηκαν με την χρήση της περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής ανάλυσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι οι ανταμοιβές που επηρεάζουν περισσότερο την εργασιακή υποκίνηση, ανάμεσα στις εφτά που επιλέξαμε να εξετάσουμε, είναι η αλληλεπίδραση με την ομάδα και μετά ακολουθούν οι γενικότερες συνθήκες εργασίας. Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης δείχνουν επίσης την θετική σχέση μεταξύ των προσφερόμενων από την Τράπεζα ανταμοιβών τόσο με την εργασιακή υποκίνηση όσο και την δέσμευση στον οργανισμό. Οι εγγενείς ανταμοιβές βρέθηκαν να έχουν πιο δυνατή θετική επίδραση σε σχέση με τις εξωγενείς στην εργασιακή υποκίνηση και στην δέσμευση στον οργανισμό. Τέλος, δεν βρέθηκαν να υπάρχουν πολλές στατιστικά σημαντικές διαφορές στις απαντήσεις των συμμετεχόντων σε σχέση με την τοποθεσία την οποία εργάζονται και συγκεκριμένα αν εργάζονται σε πόλη ή επαρχία. Τέλος, επιπλέον έρευνα θα πρέπει να διεξαχθεί στον ελληνικό τραπεζικό πληθυσμό της ίδιας τράπεζας(πανελλαδικό επίπεδο) καθώς και άλλων συστημικών τραπεζών έτσι ώστε τα συστήματα ανταμοιβών και η επίδεασή τους στην παρακίνηση και στη δέσμευση των εργαζομένων τους να μελετηθούν εκτενέστερα.
  • Employee efficiency is inextricably linked to the motivation levels as well as to a higher level of organizational commitment. After several years of financial crisis Greece went through, as well as the impact this crisis had on the employees' psychology and income, it is important for the companies to adopt a system of rewards in order to motivate their employees and increase their commitment. The rewards could be either financial or non-financial and they should also vary among companies depending on their employees' needs. Each company should find the right combination of rewards which can motivate their employees, lead to work efficiency, increase and enrich the organizational commitment- given that the above mentioned are major factors that lead to the company’s goal fulfilment. The purpose of this study is initially to examine the intrinsic and extrinsic rewards which motivate the banking industryemployees and how this motivation contributes to the organizational commitment.The banking industry plays an important role in the recovery of the economy. It is an industry known for its competitive environment. Moreover, banks are typical examples of financial institutions which link goal achievement with rewards. For the needs and justification of this study, a large Greek systemic bank has been analyzed. In this context, a questionnaire was distributed to 80 of the above-mentioned bank’s employeeswho work at the branch network in the region of Ileia, Peloponnese. The collected data have been interpreted by employing descriptive and inferential statistics. Τhe research results indicate thatthe most motivational rewards, among the seven we have chosen to examine, wereTeam interactionand General working conditions. The results of the statistical analysis showed the positive relationship between the rewards offered by the bank and the employees’ motivation and organizational commitment levels. Intrinsic rewards were found to have the strongest positive impact on employees’ motivation and organizational commitment.What is more, not many considerable statistical differences were found in the participants’ answersdepending on their working location and specifically if they work in cities or small towns. Finally, additional research should be conducted on the Greek banking workforce of the same bank(nationwide), as well as other systemic banks so that reward systems and their impact on motivation and commitment of their employees can be studied in further detail.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές