Διαμόρφωση στάσης και πρόθεση αγοράς απέναντι στα βιολογικά προϊόντα

Attitude formation and intentions towards organic food (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ντάλια, Παρασκευή
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
 4. 03 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-03]
 5. Αγγλικά
 6. 79
 7. Ανδρονικίδης, Ανδρέας
 8. Ανδρονικίδης, Ανδρέας | Μπέλλου, Βικτωρία-Μαρία
 9. Στάση | Attitude | Διαμόρφωση | Formation | Πρόθεση | Intention | Bιολογικά | Οrganic | Προϊόντα | Food
 10. 2
 11. 71
 12. Περιέχει: πίνακες, σχήματα
  • Τα βιολογικά τρόφιμα είναι εξ ορισμού εκείνα που καλλιεργούνται χωρίς τη χρήση συνθετικών λιπασμάτων, λυματολάσπης, ακτινοβολίας, γενετικής μηχανικής και φυτοφαρμάκων, με στόχο τη διατήρηση της «αληθινής φύσης» τους κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, δηλαδή τη διατήρηση των θρεπτικών συστατικών τους, στοχεύοντας στην υγεία και την αειφορία. Σήμερα οι καταναλωτές τείνουν να δίνουν πολύ μεγαλύτερη έμφαση στους πιθανούς κινδύνους για την υγεία τους και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συμβατικών μεθόδων παραγωγής τροφίμων, και ως εκ τούτου η ζήτηση για βιολογικά τρόφιμα αυξάνεται συνεχώς. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας δείχνει ότι οι καταναλωτές που έχουν συναίσθηση της υγείας τους, ανησυχίες για την ασφάλεια των τροφίμων και ηθική ταυτότητα έχουν πιο θετική στάση έναντι των βιολογικών προϊόντων και υψηλότερη πρόθεση αγοράς των προϊόντων αυτών. Ο στόχος αυτής της έρευνας, είναι να εξεταστεί η δημιουργία στάσης και πρόθεσης αγοράς των βιολογικών προϊόντων από τους Έλληνες καταναλωτές. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα αυτή θα προσπαθήσει να εξετάσει τους παράγοντες που επηρεάζουν τις απόψεις των καταναλωτών και την αγοραστική πρόθεσή τους απέναντι σε αυτό το είδος των προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό, η έρευνα προσπάθησε να εξετάσει τη σχέση μεταξύ των αγορών βιολογικών προϊόντων, θεμάτων που σχετίζονται με την υγεία, την ηθική, τα τρόφιμα και τα δημογραφικά στοιχεία των καταναλωτών. Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελείται από 164 καταναλωτές στην περιοχή της Άρτας. Οι καταναλωτές στην περιοχή αυτή συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο, που προσπαθεί να εντοπίσει τις παραπάνω σχέσεις. Μέσα από τη στατιστική ανάλυση, διαπιστώθηκε ότι οι καταναλωτές οι οποίοι έχουν συναίσθηση της υγείας τους, ηθική ταυτότητα, και ανησυχίες για την ασφάλεια των τροφίμων τείνουν να έχουν πιο θετική στάση απέναντι στα βιολογικά προϊόντα και υψηλότερη πρόθεση αγοράς για τα προϊόντα αυτά. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι το φύλο και το επίπεδο εκπαίδευσης δεν επηρεάζουν τη στάση των καταναλωτών απέναντι στα βιολογικά προϊόντα και την πρόθεση αγοράς τους. Από την άλλη πλευρά, η ηλικία δεν επηρεάζει την πρόθεση αγοράς τους αλλά επηρεάζει τη στάση τους απέναντι στα βιολογικά προϊόντα. Το μηνιαίο εισόδημα των καταναλωτών επηρεάζει την προθυμία τους να αγοράσουν βιολογικά προϊόντα μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο και την πιθανότητα αγοράς βιολογικών προϊόντων εντός του επόμενου δεκαπενθημέρου, αλλά δεν επηρεάζει τη στάση τους απέναντι στα βιολογικά προϊόντα. Τέλος, η οικογενειακή κατάσταση επηρεάζει την πρόθεση αγοράς και τη στάση τους απέναντι βιολογικά προϊόντα.
  • Organic foods are defined as those foods that are grown without the use of synthetic fertilizers, sewage sludge, irradiation, genetic engineering, pesticides, or drugs, aiming at preserving their ‘true nature’ during the production process, namely their nutritional content, targeting at health and sustainability. Nowadays, consumers tend to give much more emphasis on possible health risks and environmental impacts of conventional food production methods, and thus the market demand for organic foods is constantly growing. The literature review indicates that consumers who are health conscious, have food safety concerns and ethical self-identity, show more positive attitudes towards organic products and higher purchase intention of these products. The aim of this research is to examine the attitude formation and purchase intention of Greek consumers towards organic products. More precisely, this research tries to examine the factors that influence consumers’ opinions and purchasing intentions towards this kind of products. Within this context, this research tries to examine the relationship between organic food purchases, health-related issues, ethical-related issues, food-related issues and consumers’ demographics. The sample of the present research consists of 164 consumers in the region of Arta (Greece). Consumers in this region were asked to complete a questionnaire, trying to identify the above mentioned relationships. Through the statistical analysis it was found that consumers who have ethical self-identity, food safety concern and health consciousness, tend to have more positive attitude towards organic products and higher purchase intention for these products. Moreover, it was found that gender and educational background does not influence their attitude towards organic products and their purchase intention. Age does not influence their purchase intention, but influences their attitude towards organic products. In addition, consumers’ monthly income does influence their willingness to purchase organic food products within the next fortnight and the likelihood of purchasing organic products within the next fortnight, but it does not affect their attitude towards organic products. Finally, marital status influences both their purchase intention, and their attitude towards organic products.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.