Ασφάλεια πληροφοριών - Γενικός Κανονισμός για την προστασία δεδομένων GDPR

Information security - General Data Protection Policy GDPR (english)

 1. MSc thesis
 2. Αδαμοπούλου, Μαρία
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 21 September 2019 [2019-09-21]
 5. Ελληνικά
 6. 56
 7. Σιώκης, Φώτιος
 8. Ασφάλεια πληροφοριών | GDPR | προσωπικά δεδομένα | προστασία προσωπικών δεδομένων | τραπεζικό περιβάλλον
 9. 1
 10. 4
 11. 0
 12. πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
 13. Μέσα Τραπεζικής Εργασίας - Μυρτίδης Διονύσης
  • Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση του Γενικού Κανονισμού για την προστασία των δεδομένων GDPR και η άμεση σχέση του με την ασφάλεια των πληροφοριών στο τραπεζικό σύστημα. Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη της τεχνολογίας και των κοινωνικών μέσων δικτύωσης έχει αλλάξει τις ζωές μας. Τα προσωπικά μας δεδομένα είναι πολύ περισσότερο εκτεθειμένα. Οι νόμοι της Ε.Ε. για την προστασία των δεδομένων απαιτούσαν αναθεώρηση. Τα νέα μέτρα για την προστασία των δεδομένων αποσκοπούν να ετοιμάσουν την Ευρώπη για τη ψηφιακή εποχή. Η πλειοψηφία των Ευρωπαίων επιθυμεί να έχει τα ίδια δικαιώματα προστασίας δεδομένων σε ολόκληρη την Ε.Ε. Ο Γενικός Κανονισμός εγκρίθηκε το 2016 και όλα τα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, διέθεταν δύο χρόνια για να διασφαλίσουν ότι θα είναι εφαρμόσιμος έως το Μάιο του 2018. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύουμε τι είναι τα προσωπικά δεδομένα, τι σημαίνει επεξεργασία δεδομένων, τι είναι οι αρχές προστασίας δεδομένων και η ασφάλεια πληροφοριών, καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν την ακεραιότητα των πληροφοριών και την προστασία των δεδομένων. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφερόμαστε στην ιστορική αναδρομή του Κανονισμού περί προστασίας των δεδομένων και φτάνουμε στο σήμερα και στην κατάσταση που επικρατεί στο ελληνικό τραπεζικό περιβάλλον. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφερόμαστε στην παγκόσμια ανησυχία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και κάνουμε μία αναφορά στο σκάνδαλο της Facebook και τη διαρροή προσωπικών δεδομένων εκατομμυρίων χρηστών. Κάνουμε και μία μικρή αναφορά σε κάποιες περιπτώσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων, όπου επιβλήθηκαν αρκετά υψηλά πρόστιμα. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας, η οποία διεξήχθη με τη χρήση ερωτηματολογίου, όπως και κάποια συμπεράσματα που απορρέουν από αυτό σχετικά με το νέο Κανονισμό και την ενημέρωση των πελατών των τραπεζών.
  • The aim of this work is the presentation of the General Regulation on data protection and direct link GDPR of information security in the banking system. In recent years the development of technology and social media has changed our lives. Our personal data is much more exposed. EU laws on data protection required revision. The new measures on data protection are intended to prepare Europe for the digital age. The majority of Europeans wants to have the same data protection rights throughout the EU the General Regulation adopted in 2016 and all Member States, including Greece, had two years to ensure that they are applicable to May 2018. In the first chapter we analyze what is personal data, what data processing means, what are the principles of data protection and information security, as well as the factors that affect the integrity of the information and the protection of data. In the second chapter we refer to the historical background of the Regulation on data protection and we arrive at today and the situation in the Greek banking environment. In the third chapter we refer to the global concern for the protection of personal data and do a report on the scandal of Facebook and leaking personal data of millions of users. We are doing and one small reference in some cases personal data breach, where fairly high fines were imposed. The last chapter presents the results of a survey, which conducted using a questionnaire, as well as some conclusions resulting from this about the new regulation and the provision of information to customers of banks.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές