Εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης επιχειρήσεων εν μέσω κρίσης

Alternative ways of business financing within crisis period (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Πάνου, Λουκία
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 70
 7. Αρσένος, Παναγιώτης
 8. Καλαντώνης, Πέτρος
 9. Leasing | Factoring | Forfaiting | ΕΚΕΣ | Business Angels | Crowfunding | Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων
 10. 1
 11. 49
 12. 32
 13. Περιέχει: Πίνακες , διαγράμματα
  • Η κρίση στην Ελλάδα επηρέασε κατά κύριο λόγο τον Τραπεζικό κλάδο. Οι Τράπεζες αντιμετώπισαν πρόβλημα ρευστότητας και άρχισαν να αποφεύγουν την παροχή δανείων. Οι επιχειρήσεις από την πλευρά τους, έντειναν την προσπάθειά τους να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες που εμφανίστηκαν την περίοδο αυτή. Έχοντας λάβει αρνητικές απαντήσεις για χορήγηση μεγάλων δανείων από τις Τράπεζες στράφηκαν σε εξεύρεση νέων λύσεων. Σε αυτήν την διπλωματική εργασία γίνεται προσπάθεια να αναλυθούν όλοι οι νέοι τρόποι που επιλέγονται από τις επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια της χρηματοδοτικής μίσθωσης. Στο δεύτερο και στο τρίτο κεφάλαιο αξιολογείται το factoring & το forfaiting και γίνεται μια σύγκριση των δύο μεθόδων που έχουν αρκετά κοινά. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφερόμαστε σε άλλους τρόπους χρηματοδότησης, πιο καινούργιους και εξελισσόμενους. Συγκεκριμένα, αναφέρονται οι εταιρείες κεφαλαίου χρηματοδοτικών συμμετοχών (ΕΚΕΣ), οι business angels, η συμμετοχική χρηματοδότηση και οι θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων. Το πέμπτο κεφάλαιο είναι επικεντρωμένο στην στατιστική ανάλυση και στην σύγκριση όλων των παραπάνω τρόπων χρηματοδότησης μέσω ερωτηματολογίου, που απευθύνεται σε τραπεζικούς υπαλλήλους. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο γίνεται παράθεση δεδομένων και στοιχείων από Ελληνική Βιομηχανία Μετάλλου και το έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο σε συμπεράσματα από το σύνολο της εργασίας.
  • The crisis in Greece mainly influenced the banking sector. The banks faced a liquidity problem and started to avoid loans. Companies, from their point of view, have stepped up their efforts to cope with the increased financing needs that occurred during this period. Having received negative responses for big loans from the Greek Banks, they turned to finding new solutions. This master thesis attempts to analyze all the new ways selected by companies in recent years. The first chapter analyzes the concept of leasing. In the second and third chapters factoring & forfaiting are evaluated and we attempt a comparison of the two methods which are quite common. In the fourth chapter, we refer to other forms of funding, new and evolving. In particular, we mentioned venture capital, business angels, crowfunding and business incubators. The fifth chapter focuses on the statistical analysis and the comparison of all the above-mentioned ways of financing through a questionnaire addressed to bank employees. Finally, the sixth chapter presents economic data from a Greek Metal Industry and the seventh and final chapter is devoted to conclusions from the whole master thesis.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.