ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ -ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ :ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ELECTRONIC BANKING AND ITS APPLICATIONMTO GRREK BANKS-CASE STUDY: PIRAEUS BANK (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΙΘΑΜΟΥΔΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 21 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-21]
 5. Ελληνικά
 6. 94
 7. ΣΠΥΡΟΜΗΤΡΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
 8. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ | Ε-BANKING
 9. 1
 10. 20
 11. 18
 12. Περιέχει:24 πίνακες, 39 διαγράμματα
 13. Τραπεζική Πληροφορική, ΤΡΑ 60, Τόμος Β, Ελληνικό Πανεπιστήμιο/ Μυρτίδης Δ.2008
  • Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής είναι η παρουσίαση των αλλαγών που συμβαίνουν στον τραπεζικό κλάδο και η χρήση εναλλακτικών μορφών τραπεζικών υπηρεσιών της μέσω της διερεύνησης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής και της ικανοποίησης των πελατών από την χρήση τους. Η Διπλωματική εφαρμόζει ποσοτική ανάλυση με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου σε δείγμα 133 πελατών της Τράπεζας Πειραιώς, εκ των οποίων οι 100 συμμετείχαν στην έρευνα (ποσοστό απόκρισης 75,2%). Από την ανάλυση των ερωτηματολογίων διαπιστώνεται ότι οι πελάτες της Τράπεζας Πειραιώς θεωρούν ότι εξοικονομούν πολύ χρόνο χρησιμοποιώντας το e-banking (14,2%) και μπορούν να εκτελέσουν τις συναλλαγές τους από οπουδήποτε (13,4%). Οι περισσότερες συναλλαγές πραγματοποιούνται 1 με 2 φορές την εβδομάδα, ενώ κατά πλειοψηφία χρησιμοποιούν το e-banking για περισσότερα από πέντε χρόνια (40,9%). Επίσης, το 50% θεωρεί ασφαλείς τις συναλλαγές του μέσω του e-banking της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ το 55% θεωρεί ότι προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Τέλος, οι λόγοι για τους οποίους το 12% των συμμετεχόντων στην έρευνα δεν χρησιμοποιούν το e-banking είναι η μικρή εξοικείωση με την τεχνολογία (5%) και η ελλιπής ενημέρωση για το e-banking (4%). Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν την ποιότητα των υπηρεσιών της Τράπεζας Πειραιώς καθώς οι συμμετέχοντες βαθμολογούν τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής με «9» (37,5%) και «10» (28,4%). Επιπλέον, η εξοικονόμηση χρόνου είναι αποτέλεσμα του καλού σχεδιασμού της πλατφόρμας winbank και της χρήσης προηγμένης τεχνολογίας.
  • Τhe purpose of this Dissertation is to present the changes that take place in the banking sector and the use of alternative forms of banking services through the investigation of e-banking services and the satisfaction of customers from their use. The Dissertation applies a quantitative analysis using the questionnaire method to a sample of 133 Piraeus Bank customers, of which 100 participated in the survey (response rate: 75.2%). The analysis of the questionnaires shows that the customers of Piraeus Bank consider that they save a lot of time using e-banking (14.2%) and they can execute their transactions from anywhere (13.4%). Most transactions take place 1 to 2 times a week, while most respondents use the e-banking for more than five years (40.9%). Also, 50% of respondents consider their transactions safe through Piraeus Bank's e-banking, while 55% think that offers a wide range of services. Finally, the reasons why 12% of respondents do not use e-banking is the low level of familiarity with technology (5%) and inadequate information about e-banking (4%). The findings confirm the quality of Piraeus Bank e-banking services as the participants rank electronic banking services with "9" (37.5%) and "10" (28.4%). In addition, time saving is a result of a properly designed winbank platform and the use of advanced technology.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.