Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

 1. MSc thesis
 2. ΠΡΟΒΙΔΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 76
 7. ΣΙΩΚΗΣ, ΦΩΤΙΟΣ
 8. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
 9. 1
 10. 10
 11. 24
 12. Όσον αφορά τα συμπεράσματα η πλειοψηφία των νέων έχει τη διάθεση να αναλάβει πρωτοβουλίες με σκοπό να αντιμετωπίσει τα υπάρχοντα κοινωνικά προβλήματα αλλά χρειάζονται και την απαιτούμενη στήριξη σε οργανωτικό, νομοθετικό και οικονομικό επίπεδο. Τα συναισθήματα που κυριαρχούν στην σκέψη τους είναι το άγχος για την επόμενη ημέρα, ο ενθουσιασμός για τις νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και η διάθεση για να αφιερώσουν πολύ προσωπικό χρόνο για να επιτύχει η προσπάθεια τους.
  • Η ελληνική οικονοµία, αλλά και η ευρωπαϊκή οικονοµία γενικότερα, δοκιμάζεται από µια εκτεταμένη και μακροχρόνια κρίση. Ορισμένες από τις παραμέτρους που χαρακτηρίζουν την κατάσταση αυτή είναι ο χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας ,η αποδυνάμωση της δυναμικότητας των επενδύσεων και ο µαρασµός πολλών µικρών, μεσαίων αλλά και μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Το ζήτημα της επιχειρηματικότητας απασχολεί την οικονομική επιστήμη εδώ και πολλά χρόνια και ο ρόλος της είναι πιο σημαντικός από ποτέ. Οι προϋποθέσεις ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, η μεγάλη σημασία της για την ανάπτυξη μιας χώρας και ο ρόλος της καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα που σχετίζονται με τη δυνατότητα του "επιχειρείν" αποτελούν αντικείμενα μελέτης με στόχο την επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης. Η επιχειρηματικότητα ως ατομική ή συλλογική πρωτοβουλία ανάληψης κινδύνου δημιουργίας μίας επιχείρησης απαιτεί την εφαρμογή καινοτομίας στον οργανωτικό και τεχνολογικό τομέα. Αυτή η διαδικασία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις επιτυχίας της επιχειρηματικής προσπάθειας αφού συνδέεται άρρηκτα με την καινοτομία, ιδίως στη σημερινή εποχή που απαιτείται παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους, προκειμένου να είναι ανταγωνιστικά στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Παράλληλα δύναται να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του φαινομένου της ανεργίας και του αποκλεισμού αναπτύσσοντας επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να χαρακτηριστούν βιώσιμες και ανταγωνιστικές. Στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι να κάνει μια εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα και στην καινοτομία παρουσιάζοντας χαρακτηριστικά ,μορφές και παράγοντες που επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά τους παραπάνω ορισμούς ώστε να προσεγγίσουν θεωρητικά και πρακτικά τα ζητήματα που υπάρχουν σήμερα. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την βιβλιογραφία και την ερευνά μας είναι ότι η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας συμβάλλουν στην οικονομική ενίσχυση των περιφερειών που παρουσιάζουν υστέρηση στην ενθάρρυνση της οικονομικής δραστηριότητας επιφέροντας την ανάπτυξη σε όλους τους τομείς και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
  • The Greek economy, as well as the European economy in general, is suffering from an extended and long-term crisis. Some of the parameters that characterize this situation are low growth rates, high unemployment rates, weakening investment capacity and the decline of many small, medium and bigger businesses. The issue of entrepreneurship has occupied economic science for many years and its role is more important than ever. The conditions for developing entrepreneurship, its great importance for the development of a country and the role of innovation in entrepreneurship related to the potential of "business" are subjects of study aimed at accelerating economic growth. At the same time, it can help tackle the phenomenon of unemployment and exclusion by developing businesses that qualify as sustainable and competitive. The aim of this diploma thesis is to introduce an introduction to entrepreneurship and innovation by presenting features, forms and factors that influence positively or negatively the above definitions in order to theoretically and practically approach the issues that exist today. The main findings of our bibliography and research are that the development of entrepreneurship and innovation contributes to the financial support of regions lagging behind in encouraging economic activity by creating growth and creating new jobs.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.