Δημοτική πολιτιστική πολιτική και ιδιωτική πρωτοβουλία. Η περίπτωση της Σαντορίνης

 1. MSc thesis
 2. Βλαβιανού, Ειρήνη
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 11 Νοεμβρίου 2018 [2018-11-11]
 5. Ελληνικά
 6. 128
 7. Ιωσηφίδου, Μαρία
 8. Ιωσηφίδου, Μαρία | Τριανταφυλλοπούλου, Αθανασία
 9. πολιτιστική πολιτική | τοπική αυτοδιοίκηση | ιδιωτική πολιτιστική πρωτοβουλία | τοπική ανάπτυξη | Δήμος Θήρας
 10. 10
 11. 43
 12. 3
 13. Περιέχει: πίνακες, γραφήματα, εικόνες
 14. Γκαντζιάς, Γιώργος & Κορρές, Γιώργος. (2011). Πολιτιστική Οικονομία και Χορηγίες: Οικονομική Διαχείριση και Ανάπτυξη Πολιτισμικών Μονάδων
  • Στη σύγχρονη εποχή παρατηρείται μια γενικευμένη κρίση, που εντοπίζεται καταρχάς σε οικονομικό επίπεδο και επηρεάζει όλους τους τομείς των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Ολοένα και περισσότερο γίνεται συνείδηση ότι ο πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει το αντίδοτο στην υφιστάμενη κρίση, έναν καινοτόμο και εναλλακτικό τρόπο για να κατορθωθεί η ανάπτυξη. Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζεται ο πολιτισμός και τα ζητήματα διαχείρισής του σε συνάρτηση με το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και με την ιδιωτική πρωτοβουλία. Διερευνάται το θεσμικό πλαίσιο, οι στόχοι και τα μέσα της πολιτιστικής πολιτικής, οι ποικίλες μορφές των πολιτιστικών οργανισμών και οι πηγές χρηματοδότησης τους. Έπειτα, αξιολογείται το κατά πόσον ο πολιτισμός μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης εξόδου από την κρίση, ως παράγοντας αναζωογόνησης μιας πόλης και ως συντελεστής τουριστικής ανάπτυξης. Το εμπειρικό μέρος της εργασίας αφορά το νησί της Σαντορίνης και την πολιτιστική πολιτική που υιοθετείται από το Δήμο Θήρας, αλλά και από ορισμένους από τους ιδιωτικούς πολιτιστικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο νησί. Παρουσιάζεται εκτενώς η πολιτιστική δραστηριότητα του Δήμου Θήρας, τοπικών πολιτιστικών οργανισμών και συλλόγων, η στοχοθεσία τους και συγκεκριμένες πολιτιστικές δράσεις, που αποτελούν πλέον θεσμό στην πολιτιστική ζωή του νησιού. Καταληκτικά, κατατίθενται βελτιωτικές προτάσεις, προκειμένου ο πολιτισμός να καταστεί παράγοντας ποιοτικής τουριστικής και κοινωνικής ανάπτυξης του νησιού.
  • Nowadays, there is a generalised crisis, which is firstly financial, and affects all areas of human activity. More and more, we realise that culture can be the antidote to the current crisis, an innovative and alternative way of achieving development. The purpose of this study is to present culture and its management issues in relation to the local authorities as well as the private initiative. It explores the institutional framework, the objectives and the means of the cultural policy, the various types of cultural organisations and their sources of funding. Afterwards, it assesses whether culture can act as a catalyst for exiting from the crisis, as a factor in revitalising a city and as a factor in tourism development. The empirical part of the study is about the island of Santorini and the cultural policy adopted by the Municipality of Thira, as well as by some of the private cultural operators of the island. The cultural activity of the Municipality of Thira, the local cultural organisations and associations and their objectives, and certain cultural actions, which have become tradition in the cultural life of the island, are presented thoroughly. In conclusion, improvement suggestions are made so that culture can be a factor in the quality tourism and social development of the island.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.