Οργάνωση συστάδων μουσείων σε τοπικό επίπεδο. Το παράδειγμα της Κίνησης των 5 Μουσείων Θεσσαλονίκης. Αξιολόγηση και προοπτικές .Museum clustering in local level. The example of the 5 Museum Movement in Thessaloniki. Evaluation and perspectives.

  1. MSc thesis
  2. ΛΕΦΑ ΑΘΗΝΑ
  3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
  4. 06 Δεκεμβρίου 2014 [2014-12-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. ΝΙΚΟΝΑΝΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
  7. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.