Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΟΛΟΥ.

THE CONTRIBUTION OF LOCAL CULTURAL SOCIETIES TO LOCAL CULTURAL DEVELOPMENT .THE CASE OF THE DANCING GROUPS OF ALMYROS VOLOS. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΟΛΟΒΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 75
 7. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ
 8. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ
 9. Πολιτιστικοί σύλλογοι | Χορευτικοί σύλλογοι
 10. 1
 11. 19
 12. 45
 13. 0
 14. Μπιτσάνη Ευγενία (2004) Πολιτιστική Διαχείριση &Περιφεριακή Ανάπτυξη .Αθήνα :Διόνικος
  • Το έργο των πολιτιστικών συλλόγων είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη διατήρηση και τη διασφάλιση της τοπικής παράδοσης και της πολιτιστικής τους ταυτότητας όπως επίσης και με την τοπική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.Ειδικότερα οι πολιτιστικοί σύλλογοι μέσα από τις δράσεις και τις ενέργειες που αναλαμβάνουν επιδιώκουν να διατηρούν αναλλοίωτη την παράδοση του τόπου , να τη μεταβιβάζουν στις επόμενες γενιές , να αφυπνίζουν το ενδιαφέρον των ντόπιων ώστε να ασχολούνται ενεργά με την παράδοση καθώς επίσης και να πραγματοποιούν δραστηριότητες που βοηθούν τον τόπο να αναπτύσσεται σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε η συνεισφορά των χορευτικών συλλόγων του Αλμυρού Βόλου στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου,μέσα από τη διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας .Ειδικότερα ,διενεργήθηκαν συνεντεύξεις σε 8 χορευτικούς συλλόγους του Αλμυρού Βόλου ,ώστε να διερευνηθούν οι δράσεις που αναλαμβάνουν για τη διασφάλιση της παράδοσης του τόπου και για την προσέλκυση τουριστών με στόχο την πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου.Από την ανάλυση των απαντήσεων των εκπροσώπων των χορευτικών συλλόγων διαπιστώθηκε ότι ο ρόλος των ύπο μελέτη συλλόγων είναι πολύ ενεργός καθώς οι περισσότεροι αναλαμβάνουν τη διοργάνωση εκδηλώσεων και συμμετέχουν σε εκδηλώσεις άλλων συλλόγων τόσο στις γειτονικές περιοχές όσο και στην ευρύτερη Ελλάδα.Επίσης οι χορευτικοί σύλλογοι Αλμυρού Βόλου αναπτύσσουν πολλά προγράμματα τα οποία μεταλαμπαδεύουν την παράδοση στις επόμενες γενιές και ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες των μελών τους διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου.Ακόμη , έγινε εμφανές ότι οι εκπρόσωποι των χορευτικών συλλόγων προκειμένου να προσελκύσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κοινό στις εκδηλώσεις τους και να επικοινωνήσουν την παράδοση τους επιλέγουν τόσο τα συμβατικά όσο και τα ψηφιακά διαθέσιμα μέσα.Τέλος, διαπιστώθηκε ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα πιστεύουν ότι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις μπορούν να συμβάλουν ακόμη περισσότερο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου αν υπάρξει σωστή συνεργασία μεταξύ όλων των πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής και υποστήριξη από τις τοπικές αρχές και την πολιτεία.
  • The work of cultural societies is highly complex , since it is inextricably linked to the preservation and safeguarding of local tradition and its cultural identity , as well as to local economic growth and social development.To explain it further , through the actions and activities that they undertake , cultural societies seek to preserve the tradition of a place unchanged , convey it to subsequent generations , awaken the interest of the locals , in order for them to become actively involved in tradition , as well as carry out activities that help the economic growth and social development of the specific place . In this assignment , it was attempted to investigate the contribution of the dancing groups of Almyros , Volos , to local cultural development and economic growth , by conducting primary research. More precisely , interviews were taken from the members of 8 dancing groups based in Almyros , Volos , in order to investigate the actions that are undertaken to preserve local tradition and attract tourists , under the purpose of promoting the cultural development and economic growth of the area .From the analysis of responses provided by the spokespersons of the dancing groups , it was found that the groups under investigation play a very active role , since the majority of them undertake to host events , and also take part in events hosted by other societies and groups in neighboring areas , as well as throughout Greece .Further to that , the dancing groups of Almyros , Volos , develop numerous programmes that pursue to impart tradition to subsequent generations , enhancing , at the same time , the knowledge and skills of their members . The spokespersons of the dancing groups under investigation believe that their role is extremely important in safeguarding cultural heritage . Moreover , it was made clear that the spokespersons of the dancing groups , in their effort to attract to their events as big an audience as possible , and communicate their tradition , choose both conventional and digital means that are available . Finally , it was ascertained that the participants in the survey believe that their cultural events contribute to local economic growth and social development , and they can also have a greater contribution , provided that smooth cooperation is established among all cultural societies in the area , and support from local authorities and the government is ensured .
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές