Τοπική ανάπτυξη, πολιτιστικές εκδηλώσεις και διαχείριση κρίσεων : η περίπτωση των πολιτιστικών συλλόγων για την ανάπτυξη πολιτιστικών εκδηλώσεων στην εποχή της ψηφιο-επικοινωνιακής παγκοσμιοποίησης

  1. MSc thesis
  2. ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
  3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
  4. 29 Ιουλίου 2008 [2008-07-29]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • ΠερίληψηΗ περιφερειακή πολιτική, οι πολιτιστικοί σύλλογοι και η διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων συντελούν στην ανάπτυξη του πολιτισμού και της τέχνης. Οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν καθοριστικά την ανάπτυξη των πολιτιστικών συλλογών στην εποχή της ψηφιο-επικοινωνιακής παγκοσμιοποίησης. Η διπλωματική εργασία περιγράφει  το διαχειριστικό και οικονομικό πλαίσιο των πολιτιστικών συλλόγων, εξετάζει την διαμόρφωση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και προσδιορίζει την σημασία της διαχείρισης για την βιωσιμότητα των πολιτιστικών συλλόγων στην σημερινή εποχή. Ειδικότερα, προσδιορίζουμε το διαχειριστικό και οικονομικό πλαίσιο των συλλόγων αυτών, τον τρόπο λειτουργίας τους και το βαθμό δραστηριοποίησής τους στην τοπική κοινωνία, καθώς και την εξοικείωσή τους με τα νέα δεδομένα στον νευραλγικό χώρο του πολιτισμού. Επίσης εξετάζουμε τις δυνατότητες αναβάθμισης αυτών παίρνοντας ως βάση την ανάλυση της διαχειρίσεις και των νέων τεχνολογιών στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης. Παράλληλα, επισημαίνουμε ενδεικτικά και την προοπτική αξιοποίησης κάποιων άλλων παραμέτρων (συνεργασία με άτομα διαφορετικών πολιτισμικών αντιλήψεων και τη δυνατότητα συντονισμένης ανάπτυξης τουρισμού και πολιτιστικών συλλόγων). Προτείνουμε τη συνεργασία των υπό εξέταση συλλόγων κάτω από έναν ευρύτερο φορέα, που θα υπάγεται στο δήμο Αρκαδίου (στον οποίο εντάσσονται οι φορείς που εξετάζω), αλλά θα διατηρεί ανεξαρτησία κινήσεων και αποφάσεων. Τέλος εξετάζουμε την περίπτωση τουπολιτιστικού συλλόγου Ελεύθερνας και παρουσιάζουμε την δραστηριότητα του καθώς την δυνατότητα βελτίωσης της οργανωτικής του δομής στον 21ον αιώνα.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.