Εναλλακτικοί τρόποι διαχείρισης ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων

 1. MSc thesis
 2. Καρφής, Θωμάς
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 16 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-16]
 5. Ελληνικά
 6. 134
 7. Ψυλλάκη, Ελευθερία
 8. επεξεργασία αστικών λυμάτων | municipal waste | Alternative ways | handling waste | Εναλλακτικοί τρόποι διαχείρισης ιλύος
 9. 1
 10. 93
 11. υπάρχουν στο κυρίως κείμενο, πίνακες, σχήματα, διαγράμματα, εικόνες.
  • Περίληψη Η διαχείριση της ιλύς που παράγεται από την επεξεργασία των λυμάτων αποτελεί ένα πολύπλοκο και συνάμα σημαντικότατο πρόβλημα, τόσο σε αναπτυγμένες χώρες όσο και για τις αναπτυσσόμενες όπου ακόμα το πρόβλημα αυτό δεν εξετάζεται. Ο στόχος της παρούσης εργασίας είναι να καταγράψει τις εναλλακτικές μεθόδους διαχείρισης της παραγόμενης σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων ιλύος, και να τις εξετάσει ενδελεχώς. Τέτοιες μέθοδοι είναι: 1. Χρήση στην γεωργία (αύξηση θρεπτικών ουσιών στο έδαφος, χρήση οργανικών ουσιών για βελτίωση εδαφών) 2. Κομποστοποίηση (σταθεροποίηση ιλύς, για την ανάπτυξη γεωργικών λιπασμάτων ή υλικών παρόμοιας χρήσης σε άλλους τομείς) 3. Καύση ως καύσιμο για παραγωγή ενέργειας 4. Νέες τεχνολογίες, όπως παραγωγή βιοαερίου, παραγωγή δομικών υλικών κ.α. Από την συστηματική τους ανάλυση, θα ακολουθήσει μια σχετική αξιολόγηση, σε σχέση με την πιθανότητα χρήσης τους στην Ελληνική επικράτεια, λαμβάνοντας υπ όψιν τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής πραγματικότητας (οικονομικές συνθήκες και παράγοντες, κοινωνικό-πολιτικοί παράγοντες, σχέση με την ανάπτυξη και σύνδεση με την οικονομική κρίση). Ο βασικός στόχος είναι η ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη στο βαθμό που είναι δυνατό πρόταση διαχείρισης της ιλύς από εργοστάσια επεξεργασίας λυμάτων στην Ελλάδα.
  • The management of the sludge produced by sewage treatment is a complex and yet very important problem, both in developed countries and in developing countries where this problem is still not addressed. The aim of this paper is to record the alternative methods of management of the sludge treatment plant produced and to examine them thoroughly. Such methods are: 1. Use in agriculture (increase of nutrients in the soil, use of organic substances for soil improvement) 2. Composting (sludge stabilization, for the development of agricultural fertilizers or similar uses in other sectors) 3. Combustion as a fuel for energy production 4. New technologies, such as biogas production, building materials production etc Their systematic analysis will be followed by a relative assessment of the likelihood of their use in Greek territory, taking into account the specificities of Greek reality (economic conditions and factors, socio-political factors, relationship with development and connection with the economic crisis). The main subject is a comprehensive proposition, as much as this is possible, to manage sludge from sewage treatment plants in Greece.
 12. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.