Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

The contribution of healthcare staff training to integrated hospital waste management. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΑΤΣΙΟΥ, ΑΣΠΑΣΙΑ
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 16 Μαίου 2021 [2021-05-16]
 5. Ελληνικά
 6. 106
 7. ΒΕΝΙΕΡΗ, ΔΑΝΑΗ
 8. ΒΕΝΙΕΡΗ, ΔΑΝΑΗ | ΖΑΜΠΑΡΑΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
 9. : Hospital waste management, Training
 10. 1
 11. 13
 12. 24
 13. Περιέχει πίνακες, εικόνες, σχήματα και διαγράμματα.
 14. Κουφογιάννης, Α. (2020). Διαχείριση Ανακυκλούμενων Στερεών Αποβλήτων - Νομικό Πλαίσιο, Περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά οφέλη. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
  • Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού στην ολοκληρωμένη διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων. Σκοπός είναι να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητά της σε νοσοκομείο αναφοράς και να αναδειχθεί η σημασία εφαρμογής της. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε σχετική βιβλιογραφική επισκόπηση και έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου σε δείγμα 168 εργαζόμενων νοσοκομείου αναφοράς κατά την περίοδο Ιανουάριος – Μάρτιος 2021. Από τη στατιστική ανάλυση των ευρημάτων επιβεβαιώθηκαν τα συμπεράσματα αντίστοιχων μελετών ως προς την αναγνώριση της σημασίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας από το ίδιο το προσωπικό, την ανάγκη ενίσχυσής της καθώς και την ανάδειξη μειωμένης γνώσης καθώς και αυξημένου επιπέδου λανθασμένων πρακτικών ως προς τη διαχείριση των Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ). Προέκυψε επίσης στατιστικά σημαντική συσχέτιση της προηγούμενης συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα και της γνώσης των κατηγοριών επικίνδυνων αποβλήτων καθώς και της γνώσης απόρριψης αποβλήτων με βιολογική ή τοξική ουσία σε μαύρη σακούλα, συμπέρασμα που θα πρέπει να ερμηνευθεί ως εφαλτήριο διαρκούς εφαρμογής της σχετικής εκπαιδευτικής διαδικασίας.
  • This study deals with the training of health personnel in integrated hospital waste management. The aim of the study is to determine its effectiveness in a reference hospital and to highlight the importance of its implementation. For this purpose, a relevant literature review and research was carried out using a questionnaire on a sample of 168 employees of the reference hospital during the period January - March 2021. The statistical analysis of the findings confirmed the conclusions of similar studies in recognizing the importance of the educational process by the staff itself, the need to strengthen it as well as the emergence of reduced knowledge and the increased level of wrong practices regarding the hospital waste management. There was also a statistically significant correlation between previous participation in training programs and knowledge of hazardous waste categories as well as knowledge of disposal of waste with biological or toxic substance in a black bag, a conclusion that should be interpreted as a springboard for continuous implementation of the relevant training.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.