Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές στη Βιομηχανία Παραγωγής Τσιμέντου. Μελέτη Περίπτωσης σε Ελληνική Μονάδα Παραγωγής

Environmental Management Systems and BAT in cement indystry. Greek case in cement industry. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ράτσου, Αμαρυλλίδα Έλλη
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 10 Ιουλίου 2018 [2018-07-10]
 5. Ελληνικά
 6. 130
 7. Μαλαμακης, Απόστολος
 8. best available techniques | best available techniques cement industry
 9. 3
 10. 3
 11. 1
 12. 0
  • Στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας (circular economy) και της περιβαλλοντικής προστασίας, οι βιομηχανίες μέσω της ‘’συμβίωσης’’ επενδύουν σε νέα έργα και μεθόδους, όπου τα απόβλητα μίας δραστηριότητας μπορούν να γίνουν πρώτες ύλες ή καύσιμα μιας άλλης. Αυτή η ανάγκη, είναι αποδεδειγμένα μία στροφή από την ‘’ευθεία’’ οικονομία (linear) που βασίζεται στην αρχή παράγω-χρησιμοποιώ-πετώ μετά τη χρήση, σε μία άλλη φιλοσοφία του‘’παράγω-καταναλώνω-επαναχρησιμοποιώ-επισκευάζω-ανακυκλώνω’’, προσπαθώντας να μην οδηγηθούν απόβλητα για ταφή σε ΧΥΤΥ αλλά να επαναχρησιμοποιηθούν είτε σαν καύσιμο είτε στους αποτεφρωτήρες με σκοπό να παραχθεί κάτι άλλο. Η κυκλική οικονομία αποσκοπεί στη διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου, στη βελτιστοποίηση των αποδόσεων των πόρων και στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας αυτού του συστήματος. Φυσικά, η αλλαγή αυτή βασίζεται πάνω και σε οικονομικά σχέδια με σκοπό παράλληλα το κέρδος διότι όλοι οι εκατομμύρια τόννοι αποβλήτων που διαχέονται στο περιβάλλον τα επόμενα έτη θα είναι πραγματικά ένα τεράστιο περιβαλλοντικό πρόβλημα που θα επηρεάσει όλες τις επόμενες γενιές και τον πλανήτη, παρόλα αυτά όμως τα απόβλητα έχουν οικονομική αξία. Επειδή η ανάπτυξη και η βιομηχανία πάντα θα είναι απαραίτητη και θα εξελίσσεται, μπορούμε μέσω της τεχνογνωσίας και των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών (ΒΔΤ) να οδηγηθούμε σε μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος μέσα από ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Μία τέτοια πολιτική ακολουθεί και η τσιμεντοβιομηχανία που λειτουργεί στη χώρα μας (μελέτη περίπτωσης) δίνοντας έμφαση στην υποκατάσταση καυσίμων με εναλλακτικά και στη χρήση των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών. Τα κύρια οφέλη είναι η μείωση των εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα καθώς και των άλλων αέριων ρύπων NOx, SO2, αιωρούμενη σκόνη, ΤΟC, NH3 καθώς και η μείωση εξόρυξης φυσικών πόρων μέσα από τα συμβατικά καύσιμα, αφού υποκαθίστανται με εναλλακτικά ή και πρώτες ύλες. Στα συμπεράσματα, γίνεται λόγος για τη συμβολή των προαναφερθέντων με πραγματικά αριθμητικά δεδομένα μείωσης αέριων εκπομπών και μελετάται ποιο είναι το κέρδος χρήσης τους. Επίσης, μέσα από κάποια βιομηχανικά τεστ θα αναφερθούν κάποια λειτουργικά προβλήματα χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και θα απαντηθούν κύριες ερωτήσεις που προβληματίζουν για τη χρήση των εναλλακτικών καυσίμων, ειδικότερα του RDF.
  • In the context of circular economy and environmental protection, industries through 'Symbiosis' invest in new projects and methods where the waste of an activity can become raw material or fuel of another. This need is proven to be a shift from "linear" economy based on the principle of producing-using-after-use, to another philosophy of producing-consuming-re-using-repairing-recycling, trying the waste not to be dumped for landfill but to reuse either as fuel or in incinerators for the purpose of producing something else. The circular economy aims at preserving and enhancing physical capital, optimizing returns on resources, and enhancing the effectiveness of this system. Of course, this change is also based on economic plans with a view to profit as well besides the protection, because all the millions of tonnes of waste discharged into the environment in the coming years will really be a huge environmental problem that will affect all future generations and the planet, since waste has an economic value. Development and industry will always be necessary and evolving, with know-how and best available technologies (BAT) we may lead in reduction of environmental pollution through an environmental management system. Such a policy is followed by the cement industry operating in our country (case study) emphasizing alternative fuel substitution and the use of Best Available Techniques. The main benefits are the reduction of CO2 emissions in the atmosphere as well as other air pollutants NOx, SO2, suspended dust, TOC, NH3 plus the reduction of extraction of natural resources through conventional fuels, since they are substituted by alternatives or even raw materials. In the conclusions, reference is made to the contribution of the abovementioned real-emission gaseous emissions figures and the profitability of their use. Also, some industrial tests will report major operational problems with the use of alternative fuels and will answer basic questions which concern the use of alternative fuels, especially RDF.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.