Σύστημα πρόβλεψης πωλήσεων για τη μεγιστοποίηση της επίδοσης του τμήματος προμηθειών.

A sales forecasting system for maximizing procurement performance. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ, ΕΥΠΡΑΞΙΑ
 3. Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ)
 4. 17 Ιουλίου 2021 [2021-07-17]
 5. Ελληνικά
 6. 45
 7. ΘΩΜΑΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 8. ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ , ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
 9. REGRESSION ANALYSIS | EWMA | ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ | FORECASTING METHODS | DESCRIPTIVE STATISTICS | ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | PROCUREMENT | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ | MAPE
 10. 1
 11. 13
 12. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα
  • Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να αναδείξει τη σημασία των μεθόδων πρόβλεψης προκειμένου να ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του τμήματος προμηθειών στη βιομηχανία τροφίμων. Για αυτό το πεδίο θα κάνουμε εφαρμόστε δύο διαφορετικά μοντέλα πρόβλεψης, EWMA και ανάλυση παλινδρόμησης χρησιμοποιώντας δεδομένα πωλήσεων από τον Ιανουάριο του 2010 έως τον Δεκέμβριο του 2020. Θα πειραματιστούμε με μια ποικιλία τεχνικές, ξεκινώντας από τη μετακίνηση προγραμμάτων μέσου όρου και επεξεργαζόμενες μέχρι προηγμένες στατιστικές μοντέλα, για τον εντοπισμό προτύπων (τάση, εποχικότητες κ.λπ.) καθώς και επιπτώσεις αιτιότητας (π πιθανότητα οι προηγούμενες τιμές μιας σειράς να έχουν προγνωστική δύναμη για μελλοντικές τιμές μιας άλλης). Η εταιρεία τροφίμων , της οποία τα δεδομένα θα επεξεργαστούμε , έχει τριάντα χρόνια εμπειρίας. Η καινοτομία και η δημιουργικότητα είναι τα κύρια συστατικά της επιτυχίας της και την κατέστησαν ηγέτη της αγοράς στον τομέα του. Είναι μια εκατό τοις εκατό ελληνική εταιρεία που παράγει και διανέμει 3000 διαφορετικά προϊόντα. Θα αναλύσουμε 8 κατηγορίες προϊόντων που απευθύνονται σε τρεις διαφορετικές αγορές: τα τρόφιμα υπηρεσιών, βιομηχανίας και λιανικής. Ως μέρος του τμήματος προμηθειών ήταν πολύ σημαντικό για μένα να διερευνήσω αυτές τις κατηγορίες και να ανακαλύψετε ορισμένες ιδιότητες των δεδομένων, όπως εποχικότητα, τάση κλπ. και να έχετε περισσότερες λεπτομερή ματιά στη διακύμανση της ζήτησης. Ο κύριος σκοπός αυτής της υπόθεσης είναι ο περιορισμός της σφάλματα των μεθόδων πρόβλεψης προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα υπολείμματα και να ενισχυθεί η ακρίβεια του προβλεπόμενα αποτελέσματα. Έτσι, το τμήμα προμηθειών θα μπορεί να προμηθεύεται εγκαίρως και σωστά ποσότητες σύμφωνα με τα μοντέλα πρόβλεψης που ενισχύουν την απόδοσή του.
  • The aim of this research is to highlight the importance of forecasting methods in order to enhance the efficiency of the procurement department in the food industry. For this scope, we will apply two different forecasting models, EWMA and regression analysis using sales data from January 2010 until December of 2020. We will experiment with a variety of techniques, starting from moving average schemes and working up to advanced statistical models, to detect patterns (trend, seasonalities, etc) as well as causality effects (e.g. the possibility that past values of one series have predictive power for future values of another). The food company is a well-established manufacturer with thirty years of experience. Innovation and creativity are the main ingredients of its success and made it a market leader in its sector. It is a one hundred percent Greek company that produces and distributes around 3000 different products. We will analyze 8 categories of products that address three different markets : food service, industry and retail. Herbs, dressings, marinades, dry marinades and seasonings are products that mainly aim at the food service market. Seasonings for the meat industry aims at the industry clients and display are the retail products and clean label seasonings are products with a specific market trend where clients turn into clean label products without additives etc. As a part of the procurement department was very important for me to explore those categories and discover some properties of the data, such as seasonality, trend, etc. and have a more detailed look on the fluctuation of demand. The main purpose of this case is to limit the errors of forecasting methods in order to minimize residuals and enhance the accuracy of forecasted results. So, the procurement department will be able to procure on time and the right quantities according to the forecasting models enhancing its performance.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές