Διερεύνηση της Επαγγελματικής Ικανοποίησης των Επαγγελματιών Υγείας σε τέσσερα (4) μεγάλα Αστικά Κέντρα Υγείας (ΚΥ) του Λεκανοπεδίου Αττικής

Investigation of the Job Satisfaction of the Health Care Professionals in four (4) large Urban Health Centers (KY) of the Attica Region (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Αρβανιτίδου, Ελένη
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 20 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-20]
 5. Ελληνικά
 6. 102
 7. Ζάβρας, Δημήτριος
 8. ιατρός | doctor | επαγγελματίες υγείας | health professionals | Κέντρα Υγείας | Healthcare Centers | Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας | Primary Health Care | Job Satisfaction Survey | Job Satisfaction Survey | Ικανοποίηση | Satisfaction | νοσηλευτής | nurse
 9. 4
 10. 3
 11. 133
 12. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες,γραφήματα, συντομογραφίες & ακρωνύμια
  • ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΗΛ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΩΣ ΤΟΝ 9/2023. Στους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας, η μέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών από τις υπηρεσίες αυτές αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών διεθνώς. Ωστόσο, η μέτρηση της ικανοποίησης των επαγγελματιών υγείας από την εργασία τους συχνά υποεκτιμάται, μολονότι, σύμφωνα με ευρήματα της βιβλιογραφίας, ο χαμηλός βαθμός ικανοποίησης των επαγγελματιών έχει συνδεθεί με αυξημένο ποσοστό απουσιών από την εργασία, λάθη κατά την παροχή φροντίδας, έλλειψη συνεργασίας και χαμηλού βαθμού δέσμευση προς τον οργανισμό. Συνεπώς και η ικανοποίηση των επαγγελματιών υγείας αποτελεί σημαντικότατο παράγοντα που επηρεάζει την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας. Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής ερευνητικής εργασίας ήταν η αξιολόγηση του επιπέδου εργασιακής ικανοποίησης των επαγγελματιών υγείας τεσσάρων Κέντρων Υγείας του Νομού Αττικής (Νέας Ιωνίας, Αλεξάνδρας, Ραφήνας, Καλλιθέας). Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε μία συγχρονική μελέτη και το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 169 επαγγελματίες υγείας 4 Κέντρων Υγείας του Νομού Αττικής (Νέας Ιωνίας, Αλεξάνδρας, Ραφήνας, Καλλιθέας). Το ερευνητικό εργαλείο της παρούσας μελέτης, ¨Job Satisfaction Survey (JSS)¨, αποτελεί ένα αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο μέτρησης του βαθμού ικανοποίησης των επαγγελματιών υγείας από την εργασία τους, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για τους εργασιακούς παράγοντες που επηρεάζουν τη συνολική ικανοποίηση. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 36 ερωτήσεις, οι οποίες κατανέμονται σε 9 υποκλίμακες (4 ερωτήσεις σε κάθε υποκλίμακα) και οι οποίες είναι: Μισθός, Προαγωγή, Επίβλεψη, Προνόμια, Ανταμοιβές, Διαδικασίες, Συνάδερφοι, Φύση της Εργασίας και Επικοινωνία. Η μέση συνολική ικανοποίηση συγκέντρωσε βαθμολογία 131, γεγονός που υποδηλώνει μέτρια ικανοποίηση. Υψηλή βαθμολογία συγκέντρωσαν οι υποκλίμακες αναφορικά με την φύση της εργασίας, την επίβλεψη, τους συναδέλφους και την επικοινωνία, ενώ μέτρια ικανοποίηση υπήρχε αναφορικά με τις επιβραβεύσεις, τις λειτουργικές συνθήκες και τις πρόσθετες απολαβές, ενώ χαμηλή ικανοποίηση δήλωσαν οι συμμετέχοντες αναφορικά με τον μισθό και την προαγωγή. Η πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση με εξαρτημένη μεταβλητή τη συνολική ικανοποίηση έδειξε ότι οι γιατροί είχαν μεγαλύτερη συνολική ικανοποίηση σε σχέση με τους νοσηλευτές και τις μαίες (Συντελεστής b = 7,4) Αναμφισβήτητα, η μέτρηση της ικανοποίησης των επαγγελματιών υγείας αποτελεί σημαντικό εργαλείο στα χέρια των διοικήσεων σε όλα τα επίπεδα παροχής φροντίδας υγείας. Η ικανοποίηση των εργαζομένων, προάγει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των υπηρεσιών. Ωστόσο, η ικανοποίηση και η μέτρησή της δεν αποτελούν στατικά εργαλεία, δηλαδή να γίνεται μία μέτρηση και εκεί να σταματάμε. Οι εργασιακές συνθήκες μέσα στις οποίες παρέχουν τις υπηρεσίες τους οι επαγγελματίες υγείας μεταβάλλονται διαρκώς και συνεπώς η ικανοποίηση δύναται να επηρεάζεται από αυτές τις συνθήκες. Άρα, η μέτρηση της ικανοποίησης και οι προσπάθειες βελτίωσής της αποτελούν μία διαρκή διοικητική προσπάθεια.
  • Measuring patients’ satisfaction regarding healthcare services is a top priority for healthcare organizations, in order to assess the quality of the services that are provided internationally. However, measuring healthcare professionals’ levels of job satisfaction is often underestimated even though, according to the literature, low levels of job satisfaction have been associated with an increased rate of absenteeism, mistakes in care, lack of cooperation, and low commitment to the organization. Therefore, health professionals’ satisfaction is a very important factor that affects the quality of healthcare services. A cross-sectional study was conducted. The sample of the study consisted of 169 healthcare professionals of the 4 Health Centers of the Attica Region. The research tool, the Job Satisfaction Survey (JSS), is a reliable and valid tool for measuring the healthcare professionals’ job satisfaction. It provides valuable information on work factors that affect the overall satisfaction. The questionnaire consists of 36 questions which are divided into 9 sub-scales (4 questions on each sub-scale), which are: Salary, Promotion, Supervision, Benefits, Rewards, Procedures, Colleagues, Nature of Work and Communication. The average overall satisfaction score was 131, indicating moderate satisfaction. In terms of the nature of work, the supervision, the colleagues, and the communication job satisfaction levels were high, whereas medium levels of job satisfaction were observed in rewards, working conditions, and additional earnings. The levels of job satisfaction regarding salary and promotion were low. The multivariate linear regression with the overall satisfaction as the dependent variable showed that physicians presented greater overall satisfaction than nurses and midwives (Coefficient b = 7.4,) Undoubtedly, measuring the levels of job satisfaction of health professionals is an important tool for administrations in all the levels of health care. The efficiency and the effectiveness of the services are promoted through employees’ satisfaction. However, job satisfaction and its measurement are not static tools; it is impossible to conduct a measuring survey and stop there. The working conditions in which healthcare professionals provide their services are constantly changing. Therefore, job satisfaction can be affected by these conditions. Measuring satisfaction and the effort to improve it is an ongoing administrative effort.