Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/41257
Title: Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία
Authors: Καράλη, Ασπασία
metadata.dc.contributor.advisor: Χλέτσος, Μιχαήλ
Keywords: Ποιότητα ζωής;Αναπηρία;Προσδιοριστικοί παράγοντες;Οικονομική κρίση;Δαπάνες αναπηρίας
Issue Date: 12-May-2019
Abstract: ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΩΣ ΤΟΝ ΜΑΪΟ ΤΟΥ 2022. Η ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία έχει μελετηθεί ευρέως σε χώρες ανεπτυγμένες και υψηλού εισοδήματος. Ωστόσο, με τη σταδιακή βελτίωση των δεικτών υγείας που παρατηρείται σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος όπου ανήκει και η Ελλάδα, γίνεται σαφές ότι το ενδιαφέρον πρέπει να εστιαστεί πλέον στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων αυτών. Τα άτομα με αναπηρία, αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια στην ένταξή τους στην κοινωνία όπως είναι τα επιπρόσθετα κόστη της αναπηρίας και διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν την ποιότητα ζωής τους. Τα αυστηρά μέτρα που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στις παροχές υπηρεσιών υποστήριξης είχαν αρνητικές επιπτώσεις στη ζωές των ατόμων με αναπηρία και δεν προωθούν το κοινωνικό μοντέλο αναπηρίας. Η οικονομική κρίση οδήγησε τα άτομα με αναπηρία στον κοινωνικό αποκλεισμό και στην υποβάθμιση της ποιότητας ζωής τους. Σκοπός Σκοπός της μελέτης είναι να εκτιμηθεί η ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία και των παραγόντων που την επηρεάζουν. Συγκεκριμένα, στη μελέτη αυτή διερευνάται ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στην ποιότητα ζωής και στο κόστος διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία. Μελετώνται οι προσδιοριστικοί παράγοντες της ποιότητας ζωής τους, όπως ο βαθμός αυτοεξυπηρέτησής τους, η πρόσβασή τους στις μετακινήσεις, στην εργασία και σε χώρους αναψυχής καθώς και ο βαθμός συσχέτισης της οικονομικής επιβάρυνσης των ατόμων με αναπηρία στους προσδιοριστικούς παράγοντες της ποιότητας ζωής τους. Μέθοδος Για την διεκπεραίωση της παρούσας μελέτης πραγματοποιήθηκε έρευνα πεδίου με δομημένο ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε από τον ερευνητή σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή, το οποίο αποτελούταν από δύο μέρη : το πρώτο μέρος περιλάμβανε την κλίμακα λειτουργικότητας Barthel (10 ερωτήσεις), σχετικά με τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής των ΑμεΑ. Πρόκειται για μία κλίμακα που αναφέρεται στις βασικές δεξιότητες που πρέπει να κατέχει κανείς ώστε να ζει αυτόνομα. Ενώ, το δεύτερο μέρος περιλάμβανε ερωτήσεις κλειστού τύπου οι οποίες διακρίνονταν σε όσες αναφέρονται σε γεγονότα όπως : έσοδα, έξοδα, επίπεδο μόρφωσης, ηλικία, εργασία κ.λ.π. καθώς και σε ερωτήσεις απόψεων ή και πεποιθήσεων. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το IBM SPSS 21.0 (Statistical Package for Social Sciences). Ο μελετώμενος πληθυσμός περιλάμβανε 124 συμμετέχοντες και η έρευνα ολοκληρώθηκε στο χρονικό διάστημα δύο μηνών από τον Ιανουάριο έως τον Φεβρουάριο του 2019. Αποτελέσματα Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν 58,2 έτη, ενώ η πλειονότητα ήταν άνδρες (64,5%), Έλληνες (93,5%), παντρεμένοι (55,7%), χαμηλού (37,9%) και μέτριου εκπαιδευτικού επιπέδου (37,9%). Επιπλέον, οι περισσότεροι δεν εργάζονται πλέον (92,7%) και λαμβάνουν επίδομα από ΕΟΠΥΥ/Πρόνοια (61,3%). Το μέσο μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα ήταν 902€, ενώ το μέσο μηνιαίο ποσό εισοδήματος από επίδομα ήταν 393€. Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει η βαθμολογία αρνητικής στάσης του κράτους απέναντι στα άτομα με αναπηρία, καθώς το 79% δήλωσαν ότι το ελληνικό κράτος αδιαφορεί για τα άτομα με αναπηρία. Η αύξηση της αρνητικής επιρροής της αναπηρίας στον τρόπο ζωής σχετιζόταν με αύξηση του δείκτη οικονομικής επιβάρυνσης. Συμπεράσματα Τα άτομα με αναπηρία δυσκολεύονται να επανενταχθούν στην κοινωνία εξαιτίας των εμποδίων που αντιμετωπίζουν όσον αφορά την προσβασιμότητα, το μη επαρκές εισόδημα αλλά και την έλλειψη αποτελεσματικών κοινωνικών πολιτικών που να προάγουν την αυτονομία τους. Η έρευνα ανέδειξε την αυξημένη οικονομική επιβάρυνση των ατόμων με αναπηρία και τη συσχέτισή της με χειρότερη ποιότητα ζωής και με περισσότερα εμπόδια στην ένταξή τους. Η οικονομική κρίση η οποία σχετίζεται με την αύξηση της οικονομικής επιβάρυνσης επιδείνωσε περαιτέρω την οικονομική κατάσταση αυτών των ατόμων και κατ' επέκταση την ποιότητα ζωής τους καθιστώντας τα περισσότερο απαισιόδοξα για το μέλλον.
Appears in Collections:ΓΧΝ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.