Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/39184
Title: Η χρηματοοικονομική αξιολόγηση των ελληνικών τραπεζών την περίοδο 2000-2016
Authors: Παρασκευόπουλος, Ανδρέας
metadata.dc.contributor.advisor: Γκρος, Χρήστος
Keywords: ελληνικό τραπεζικό σύστημα;περιορισμός κεφαλαίων;οικονομική κρίση;αριθμοδείκτες;greek banking system;numbers;capital restrictions;capital control;financial crisis
Issue Date: 22-Sep-2018
Abstract: Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η εξέλιξη και η πορεία της οικονομικής κατάστασης στην οποία περιήλθαν οι Ελληνικές τράπεζες τα τελευταία χρόνια. Από την ίδρυση της πρώτης τράπεζας, το 1828 έως και σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πολλές και σημαντικές μεταβολές όσον αφορά στον όγκο του τραπεζικού κλάδου. Προς αυτή την κατεύθυνση, σημαντικό σταθμό της εξελικτικής πορείας του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος αποτέλεσε η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η υιοθέτηση του κοινού νομίσματος, του Ευρώ. Το 2008 με την παγκόσμια οικονομική κρίση να πλήττει αρχικά την Αμερική και σύντομα ολόκληρο τον κόσμο, όλα άλλαξαν για την παγκόσμια οικονομία και το τραπεζικό σύστημα. Η κρίση επεκτάθηκε και η Ευρώπη προσπάθησε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με τη θέσπιση ενιαίων φορέων αντιμετώπισης και με βάση τα πρότυπα που έθεσε η Βασιλεία ΙΙΙ, με αυστηρότερους κανόνες για τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών συστημάτων. Μέσα σε αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα αντιμετώπισε μια πληθώρα προβλημάτων και άρχισε να συρρικνώνεται, καθώς έκλεισαν αρκετά τραπεζικά ιδρύματα ή συρρικνώθηκαν ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν εθελούσιες έξοδοι του προσωπικού. Προκειμένου να αναλυθεί η πορεία του Ελληνικού τραπεζικού τομέα στην Ελλάδα, είναι αναγκαίο να μελετηθούν διεξοδικά τα χρηματοοοικονομικά μεγέθη των τραπεζικών ιδρυμάτων καθόλη τη χρονική περίοδο της κρίσης, και, ιδιαίτερα τα τελευταία έτη μετά την επιβολή των περιορισμών κεφαλαίου (capital controls). Το ζήτημα αυτό ενέχει σημαντικό ρόλο για την Ελληνική οικονομία καθώς η επιβολή των capital controls στη χώρα μας συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες στιγμές της τελευταίας δεκαετίας αφού επηρέασε τη χώρα όχι μόνο σε τραπεζικό αλλά και σε οικονομικό-πολιτικό επίπεδο. Γι αυτό λόγο, θεωρείται βέβαιο πως θα παραμείνει αντικείμενο επιστημονικών μελετών για πολλά χρόνια ακόμα και η τρέχουσα διπλωματική εργασία μπορεί να θέσει ζητήματα και ερωτήματα που θα αποτελούν έναυσμα για περαιτέρω μελέτη. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι αναγκαίο να εξετάζονται τα οικονομικά τους στοιχεία σε αρχικό επίπεδο (ισολογισμοί, καταστάσεις αποτελεσμάτων, ταμειακές ροές), όπως επίσης και να εξάγονται οι αριθμοδείκτες, οι οποίοι μπορούν να διακριθούν σε Αριθμοδείκτες Κερδοφορίας (αποδοτικότητας), Αριθμοδείκτες Ρευστότητας, βιωσιμότητας, Αριθμοδείκτες Ποιότητας Ενεργητικού και Αριθμοδείκτες Επενδύσεων ανάλογα με τα μεγέθη που εξετάζουν και το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται. Στη παρούσα εργασία εξετάζονται τα δεδομένα και οι λόγοι που στις Ελληνικές τράπεζες επιβλήθηκε ο περιορισμός κεφαλαίων το 2015. Αρχικά, αναλύεται η έννοια και ο ορισμός του περιορισμού κεφαλαίων, όπως επίσης και τα αίτια επιβολής τους, καθώς τα θετικά και τα αρνητικά αποτελέσματα που επιφέρει στο τραπεζικό σύστημα. Στο εμπειρικό μέρος της παρούσας μελέτης εξετάζονται οι χρηματοοικονομικοί δείκτες όλων των Ελληνικών συστημικών τραπεζών πριν από αυτό το γεγονός του περιορισμού κεφαλαίων και το ενδεχόμενο οι δείκτες αυτοί να επηρέασαν την απόφαση των αρχών, μέσα από την αξιολόγηση ισολογισμών και αριθμοδεικτών της κάθε μίας τράπεζας. Τέλος, επιχειρείται η διερεύνηση του βαθμού στον οποίο η επιβολή των capital controls είχε θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο στο τραπεζικό σύστημα, δηλαδή άμα επιτεύχθηκε ο σκοπός της επιβολής τους. Πρέπει να σημειωθεί ότι ως συστημικές τράπεζες θεωρούνται πλέον οι 4 μεγαλύτερες τράπεζες στην Ελλάδα (Εθνική, Πειραιώς, Eurobank και Alpha bank), οι οποίες ελέγχουν το 97% του μεριδίου αγοράς τον Μάιο του 2016 (ενώ το 2005 οι 4 μεγαλύτερες τράπεζες της Ελλάδας έλεγχαν μόλις το 59% της αγοράς). Εφαρμόζοντας τους αριθμοδείκτες στις 4 συστημικές Ελληνικές τράπεζες και εξετάζοντας την πορεία βασικών μεγεθών του ισολογισμού τους, μπορούμε να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την πορεία της Ελληνικής οικονομίας.
Appears in Collections:ΤΛΧ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.pdfΚυρίως σώμα διπλωματικής1.39 MBPDFView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.