Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/38138
Title: Ανίχνευση Πρακτικών και Εκπαιδευτικών αναγκών σε νοσηλευτές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Μελέτη περίπτωσης στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής.
Authors: ΚΟΥΤΑΝΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ
metadata.dc.contributor.advisor: ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Keywords: Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας;Νοσηλευτικό Προσωπικό;Ανάλυση εργασίας;Εκπαιδευτικές Ανάγκες
Issue Date: 15-Sep-2018
Abstract: Εισαγωγή:Οι τρέχουσες αλλαγές στην υγειονομική περίθαλψη απαιτούν από τους παρόχους φροντίδας να αποκτήσουν γνώσεις νέων διαδικασιών και πλαισίων καθώς και να επικαιροποιήσουν / αναβαθμίσουν τις ήδη υπάρχουσες. Ιδιαίτερα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα υγείας, η οποία αποτελεί βασικό παράγοντα για την επίτευξη ενός συστήματος βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης. Ο νοσηλευτής, ως βασικό μέλος του συστήματος αυτού, αντιμετωπίζεται ως σημαντικός φορέας αυτών των αλλαγών. Η ανάλυση εργασίας και η εκτίμηση των αναγκών αποτελούν σημαντικά εργαλεία και επιτρέπουν τη συστηματική και ορθολογική διαχείριση των ανθρώπινων πόρων του υγειονομικού συστήματος. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η ανάλυση εργασίας της θέσης των νοσηλευτών, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (Π.Ε,Τ.Ε ΚΑΙ Δ.Ε), οι οποίοι εργάζονται σε δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της 1η Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, και η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών τους . Μεθοδολογία: Ως πληθυσμός της παρούσας μελέτης αποτέλεσε μέρος του νοσηλευτικού προσωπικού στα Κέντρα Υγείας και Τοπικά Ιατρεία (Πρώην Μονάδες Πεδυ) της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Ως εργαλείο μέτρησης χρησιμοποιήθηκε το πρωτότυπο , σταθμισμένο ερωτηματολόγιο «Εκτίμηση νοσηλευτικών πρακτικών και αναγκών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας». Για το σύνολο των εργαζομένων νοσηλευτών στα Κέντρα Υγείας της 1ης (317 εργαζόμενοι νοσηλευτές), μοιράστηκαν 154ερωτηματολόγια από τα οποία επεστράφησαν 143 συμπληρωμένα (93% ανταποκρισιμότητα). Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (p-value) ορίστηκε στο 5%. Για την στατιστική επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS version 20. Αποτελέσματα: Το νοσηλευτικό προσωπικό που εργάζεται στα Κέντρα Υγείας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας χαρακτηρίζεται ως έμπειρο προσωπικό στον τομέα της ΠΦΥ καθώς η πλειοψηφία εργάζεται σε αυτή για πάνω από μια δεκαετία.Παρόλα αυτά δεν έχει λάβει την απαιτούμενη εξειδικευμένη εκπαίδευση σχετικά με την Κοινοτική Νοσηλευτική. Ως προς την καθημερινή εκτελούμενη εργασία, δεν υπάρχει διαφοροποίηση των ρόλων μεταξύ των πτυχιούχων νοσηλευτών (ΠΕ&ΤΕ) και των βοηθών νοσηλευτών (ΔΕ), εκτός της άσκησης του Κλινικού (96%) και Συνηγορητικού ρόλου (84%) όπου, οι νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ, κατά πλειοψηφία, ασκούν καθημερινά σε σχέση με τους βοηθούς νοσηλευτών . Ποσοστό άνω του 95%, δεν ασκεί ποτέ κάποια από τις μελετώμενες αρμοδιότητες κατά την άσκηση του καθημερινού νοσηλευτικού έργου. Οι σημαντικότερες δυσκολίες / Εμπόδια που αντιμετωπίζουν σήμερα στην εργασία τους οι νοσηλευτές της ΠΦΥ στο σύνολό τους, είναι η Ενασχόληση με αλλότρια καθήκοντα (26%), η Έλλειψη αναγνώρισης στο νοσηλευτικό ρόλο, η έλλειψη διοικητικής υποστήριξης (13,5%) καθώς και οι ελλείψεις στο προβλεπόμενο υγειονομικό και διοικητικό προσωπικό (13%). Πηγές εργασιακής ικανοποίησης, φαίνεται να είναι η συνεργασία με το ιατρικό προσωπικό καθώς και οι διαπροσωπικές σχέσεις με τους συνεργάτες και τους ασθενείς , ενώ αντίθετα η μη ύπαρξη συμβουλευτικού – υποστηρικτικού μηχανισμού και η ανυπαρξία ευκαιριών για καθημερινή μάθηση και επαγγελματική εξέλιξη, αποτελούν πηγές δυσαρέσκειας (>67%). Στον τομέα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, η πλειοψηφία των νοσηλευτών (86%) αναφέρει πως δεν δίνονται ευκαιρίες για μάθηση και επαγγελματική εξέλιξη και δηλώνουν πρόθυμοι, στην πλειοψηφία τους (78,5%), να συμμετέχουν σε προγράμματα ΣΤΕ υπο την αιγίδα της 1ης ΥΠΕ. Πιστεύουν πως η παρεχόμενη νοσηλευτική φροντίδα είναι πιθανό να βελτιωθεί μετά από παρακολούθηση προγραμμάτων ΣΤΕ (88%), καθώς και πως μπορεί να υπάρξουν θετικές αλλαγές στο νοσηλευτικό ρόλο στην ΠΦΥ, μέσα από το θεσμό αυτό, όπως διεύρυνση και ενίσχυση του νοσηλευτικού ρόλου στη κοινότητα (64%). Η πλειονότητα (58%), υιοθετεί την άποψη της θέσπισης υποχρεωτικής ΣΤΕ για το ενεργό προσωπικό, αναδεικνύοντας ως σημαντικότερα κίνητρα συμμετοχής σε αυτά, την Προσμέτρηση στη βαθμολογική εξέλιξη (47,4%) και την εκπαιδευτική άδεια (36%). Ως σημαντικότερες θεματικές ενότητες για άμεση εκπαίδευση αναδείχθηκαν οι Βασικές Αρχές Κοινοτικής Νοσηλευτικής (57%) και οι Α΄Βοήθειες (52%). Στατιστικά σημαντική συσχέτιση φάνηκε να υπάρχει μεταξύ των εκπαιδευτικών βαθμίδων με δύο θεματικές ενότητες. Οι πτυχιούχοι νοσηλευτές αξιολογούν τη Συμβουλευτική Ατόμου / Οικογένειας (91,4%) και τη Διοίκηση κ Οικονομία στην ΠΦΥ (91%) ως εξαιρετικά σημαντικούς τομείς για την επιμόρφωση τους. Συμπεράσματα: Η έλλειψη διακριτών ρόλων, η απασχόληση σε αλλότρια καθήκοντα λόγω έλλειψης προσωπικού, ο περιορισμένος ρόλος του νοσηλευτή σε προγράμματα σχετικά με την κοινότητα,και η έλλειψη συμβουλευτικής – υποστηρικτικής διοίκησης, αποτελούν προκλήσεις για την ορθολογική διαχείριση του νοσηλευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Φροντίδας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Η ανάγκη για υποστήριξη, σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης νοσηλευτικής εκπαίδευσης κρίνεται απαραίτητη.
Supervisor: Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Appears in Collections:ΔΜΥ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KOUTANTOU_M_DMY_2018_DIPLOMATIKH.pdfΚυρίως σώμα διπλωματικής2.65 MBadobe acrobat documentView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons