Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/38134
Title: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Authors: ΖΟΡΚΑΔΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Advisor: ΛΑΧΑΝΑ , ΕΛΕΝΗ
Keywords: Εργασιακή ικανοποίηση-job satisfaction;Υποκίνηση-motivation;Παράγοντες ικανοποίησης και υποκίνησης-factors of satisfaction and motivation;Δημόσιο-public sector;Ο.Α.Ε.Δ.-OAED
Issue Date: 15-Sep-2018
Abstract: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της κάθε επιχείρησης είναι οι εργαζόμενοι. Οι ικανοποιημένοι εργαζόμενοι είναι και πιο αποδοτικοί. Αυτό ισχύει βέβαια και για το δημόσιο τομέα, ο οποίος για να το επιτύχει θα πρέπει να εφαρμόσει τεχνικές υποκίνησης στους υπαλλήλους, κάτι ιδιαίτερα δύσκολο για τον ελληνικό δημόσιο τομέα, αλλά αναγκαίο. ΣΚΟΠΟΣ: Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή του βαθμού ικανοποίησης και υποκίνησης των διοικητικών υπαλλήλων στις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. της Βορειοδυτικής και Δυτικής Ελλάδος. Μελετώνται οι παράγοντες που συνθέτουν την εργασιακή ικανοποίηση και υποκίνηση , αξιολογείται το επίπεδό τους και προτείνονται τρόποι βελτίωσης της υποκίνησης και ικανοποίησης των εργαζομένων. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Διανεμήθηκαν συνολικά 321 ερωτηματολόγια από τον Ιανουάριο- Μάρτιο του 2018, στους εργαζομένους στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ βορειοδυτικής και δυτικής Ελλάδας. Επιστράφηκαν συμπληρωμένα 191 (ποσοστό ανταποκρισιμότητας 59,50%) που αποτέλεσαν και το δείγμα της έρευνας. Το εργαλείο της έρευνας αποτελούνταν από τρία μέρη και περιελάμβανε το πρώτο μέρος ερωτήσεις για τα δημογραφικά και κοινωνικο-οικονομικά στοιχεία του δείγματος , το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει το ερωτηματολόγιο υποκίνησης και υγιεινής των εργαζομένων που ανέπτυξαν ο Λαμπίρης και οι συνεργάτες του (2008) και το τρίτο μέρος περιελάμβανε το ερωτηματολόγιο εργασιακής Ικανοποίησης – Job Satisfaction Survey (JSS) (Spector, 1985). Οι αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν περιγραφική και επαγωγική ανάλυση των δεδομένων. Ο έλεγχος κανονικότητας Kolmogorov Smirnov έδειξε πως σε καμία από τις περιπτώσεις δεν ικανοποιήθηκε η υπόθεση της κανονικότητας και επομένως πραγματοποιήθηκαν μη παραμετρικοί έλεγχοι Μαnn Whitney για τις συγκρίσεις της κάθε έκβασης σε δυο κατηγορίες (π.χ. φύλο). Επίσης χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος Kruskal Wallis και στη συνέχεια μη παραμετρικές πολλαπλές συγκρίσεις για την επίδραση των παραγόντων όπως η ηλικία, το μηνιαίο εισόδημα κ.λπ. Ελέγχθηκε η εσωτερική αξιοπιστία των ερωτηματολογίων με τη χρήση του συντελεστή Cronbach’s-a. Επίσης διεξήχθησαν συσχετίσεις με τον συντελεστή συσχέτισης Peaρson και επιπλέον για κάθε μία από τις διαστάσεις της ικανοποίησης πραγματοποιήθηκε και μία ανάλυση παλινδρόμησης στην οποία χρησιμοποιούνται στοιχεία από τους ελέγχους που έγιναν με τα δημογραφικά στοιχεία αλλά και με τις συσχετίσεις που έγιναν με τα κίνητρα υποκίνησης. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το IBM SPSS v. 22.0 (Statistical Package for Social Sciences). Η στατιστική σημαντικότητα ορίστηκε στο 0.05. ( p<0.05). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι υπάλληλοι του ΟΑΕΔ Βορειοδυτικής και Δυτική Ελλάδας, έχουν μέτρια ικανοποίηση από την εργασία τους με συνολική τιμή ικανοποίησης 123,5393 που κυμαίνεται στην περιοχή της ουδετερότητας. Για το συνολικό σκορ η βαθμολογία 36-108 υποδηλώνει δυσαρέσκεια, 144-216 ικανοποίηση, ενώ οι τιμές 108-144, κυμαίνονται στην περιοχή της ουδετερότητας (Spector,1994). Οι υπάλληλοι υποκινούνται περισσότερο από τους παράγοντες ‘επίτευξη των στόχων’, ‘το αντικείμενο της εργασίας’ και την ‘ευθύνη-υπευθυνότητα’. Οι παράγοντες υποκίνησης με τις χαμηλότερες τιμές είναι ‘ο έλεγχος και η επίβλεψη’, ‘ο μισθός-αμοιβή’ και ‘η προαγωγή-εξέλιξη’. Στατιστικά σημαντικά διαφορές εμφανίζονται στα αποτελέσματα με βάση τα δημογραφικά, κοινωνικο-οικονομικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά του δείγματος. Συγκεκριμένα παρατηρείται ότι οι εργαζόμενοι με περισσότερα χρόνια εργασίας εμφανίζουν, αν δεχθούν περισσότερη υποκίνηση βάσει του ‘αντικειμένου εργασίας’, μεγαλύτερη ικανοποίηση στη συγκεκριμένη διάσταση. Επίσης οι υπάλληλοι ΔΕ είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από τους ΠΕ και οι άγαμοι σε σχέση με τους έγγαμους, οι οποίοι αν δεχθούν περισσότερη υποκίνηση βάσει της ‘προαγωγής- εξέλιξης’ θα οδηγηθούν και σε μεγαλύτερη ικανοποίηση στη συγκεκριμένη διάσταση. Τέλος οι άνδρες είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από τις γυναίκες και οι εργαζόμενοι άνω των 60 ετών περισσότερο ικανοποιημένοι από όλους τους υπόλοιπους. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι υπάλληλοι με τις μεγαλύτερες τιμές ικανοποίησης είναι αυτοί που έχουν πιο έντονα κίνητρα υποκίνησης. Είναι λοιπόν σημαντικό η διοίκηση του Οργανισμού να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να υποκινεί τους εργαζόμενους με τα κατάλληλα κίνητρα ώστε να αισθάνονται ικανοποιημένοι από την εργασία τους, γιατί οι ικανοποιημένοι εργαζόμενοι είναι πιο αποδοτικοί.
Rights Creative Commons: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Appears in Collections:ΔΜΥ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Δ.Ε. Ζορκάδη.pdfΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ3.05 MBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons