Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/38055
Title: Η διαιτησία στις συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων
Authors: Αραμπατζή, Παναγιώτα
Advisor: Πνευματικός, Νικόλαος
Keywords: Διαιτησία δημοσίων έργων κατασκευής;διαιτητικό δικαστήριο;βασικές παράμετροι της διαιτησίας;ν. 4412/2016;δημόσιο συμφέρον;διαφάνεια
Issue Date: 9-Sep-2018
Abstract: Σκοπός της εν λόγω μελέτης είναι να οριοθετήσει το νομικό πλαίσιο, να αναλύσει τις διαδικασίες και να διερευνήσει την επιρροή της διαιτησίας, ως μέσο επίλυσης των διαφορών που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των συμβάσεων δημοσίων έργων κατασκευής στην Ελλάδα. Στόχος της μελέτης είναι: Να οριοθετηθεί η έννοια της διαιτησίας στις συμβάσεις δημόσιων έργων για όλες τις αναθέτουσες αρχές (πλην αυτών που δραστηριοποιούνται στους «εξαιρούμενους τομείς» και των συμβάσεων παραχώρησης) και να διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία της, παρέχοντας εκτενή πληροφόρηση για το νομοθετικό καθεστώς που τη διέπει και τη διαδικασία υπαγωγής των διαφορών σε αυτή. Να διερευνηθούν οι βασικές παράμετροι που χαρακτηρίζουν τις διαδικασίες της διαιτησίας, δηλαδή η επιρροή της ελευθερίας, της ευελιξίας, της ουδετερότητας και της ιδιωτικότητας στην επίλυση των διαφορών στον κατασκευαστικό κλάδο. Η προσέγγιση του θέματος έχει γίνει μέσω μελέτης συγκεκριμένης περίπτωσης δημόσιας σύμβασης (Μετρό Θεσσαλονίκης), όπου οι διαφορές, μεταξύ του Αναδόχου και του Κυρίου του Έργου, επιλύθηκαν με τη διαδικασία της διαιτησίας. Τελευταίες διεθνείς έρευνες δείχνουν ότι η διαιτησία έχει πλέον γίνει ο κανόνας στην επίλυση διαφορών με κατασκευαστικό αντικείμενο. Στη χώρα μας όμως, ενώ υπάρχει θεσμικό πλαίσιο, πολλές διαφορές εξακολουθούν να οδηγούνται στα δικαστήρια. Η διεξαγωγή της παρούσας έρευνας είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και σημαντική, καθώς επιτρέπει, ως έναν βαθμό, την παρακολούθηση της πορείας της διαιτησίας στον κατασκευαστικό τομέα και μέσω των στοιχείων που παραθέτονται να προκύψουν συμπεράσματα σχετικά με το θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο της εν λόγω διαδικασίας στην επίλυση των διαφορών και στην πορεία των υπό κατασκευή έργων. Ως εκ τούτου, συμβάλλει στη διαμόρφωση πληρέστερης άποψης των διαδίκων μερών που έχουν επιλέξει ή τείνουν να επιλέξουν αυτήν την εναλλακτική διαδικασία της διαιτησίας. Μία σημαντική δυσκολία στη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας, αποτελεί το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των διαιτητικών αποφάσεων είναι αδημοσίευτες και μη προσβάσιμες σε νομικά εγχειρίδια, περιοδικά και διαδικτυακές πλατφόρμες, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Πάρα ταύτα, έχει γίνει μία σημαντική προσπάθεια αναζήτησης και ανεύρεσης στοιχείων σχετικών με τις διαιτητικές αποφάσεις, επιχειρώντας μία κατά το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση και εις βάθος κατανόηση της κατασκευαστικής διαιτησίας. Εν κατακλείδι, η μελέτη συνιστά στην κατασκευαστική βιομηχανία να υιοθετήσει περισσότερο τη διαδικασία της διαιτησίας λόγω των χαρακτηριστικών της, όπως η ελευθερία, η ευελιξία, η ουδετερότητα και η ιδιωτικότητα κατά την επίλυση των διαφορών της, καθώς φαίνεται να συνεισφέρει σε μία πιο «συμβιβαστική επίλυση» των διαφορών ώστε να διασφαλίζεται, η επιθυμητή από το κοινωνικό σύνολο, έγκαιρη ολοκλήρωση των δημοσίων έργων. Να σημειωθεί όμως, ότι μέσα από τα ευρήματα της έρευνας αμφισβητείται η μείωση του κόστους, ήτοι ενός εκ των βασικών «πλεονεκτημάτων» της διαιτησίας, ενώ ο χρόνος, δηλαδή η έγκαιρη επίλυση των διαφωνιών, αναδεικνύεται ως ο πλέον καθοριστικός παράγοντας στην επιλογή του εναλλακτικού αυτού τρόπου επίλυσης διαφορών. Παράλληλα, η κοινότητα της διαιτησίας έχει παρατηρήσει μια σειρά από νέες τάσεις και εξελίξεις, με σημαντικότερη την απαίτηση για μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τον τρόπο διαχείρισής της, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 176 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/EE και 2014/25/ΕΕ)».
Appears in Collections:ΔΧΤ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Η διαιτησία στις συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων.pdfΚυρίως σώμα διπλωματικής1.62 MBPDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.