Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/37895
Title: Ανοσοχημικές μέθοδοι προσδιορισμού. Είδη, Αρχές μεθόδων, Εφαρμογές.
Authors: Κοτσίκης, Παναγιώτης
Advisor: Σκορίλας, Ανδρέας
Keywords: Ανοσοχημικοί προσδιορισμοί;Immunoassays
Issue Date: 15-Sep-2018
Abstract: Οι ανοσοχημικοί προσδιορισμοί είναι αναλυτικές μέθοδοι που στηρίζονται στη χρήση αντισωμάτων με υψηλή εξειδίκευση έναντι ενός συγκεκριμένου αντιγόνου (Ag) ή αντισώματος (Ab). Οι ανοσοπροσδιορισμοί εμφανίστηκαν για πρώτη φορά το 1959, με την μορφή της ραδιοανοσοανάλυσης (RIA) για τη μέτρηση της ινσουλίνης και το 1960 για τον ποσοτικό προσδιορισμός της θυροξίνης. Σήμερα οι ανοσοαναλύσεις αποτελούν μία από τις βασικές αναλυτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε εργαστήρια κλινικής χημείας για τη μέτρηση πολλών πρωτεϊνικών μορίων, ορμονών, για τον θεραπευτικό έλεγχο φαρμάκων ή τοξικών ουσιών, ακόμη και μεγαλομορίων όπως των νουκλεϊκών οξέων στον ορό, στο πλάσμα, στο αίμα, στους ιστούς και τα όργανα. Οι ανοσοχημικοί προσδιορισμοί είναι απλοί, γρήγοροι, ευαίσθητοι και συνήθως εύκολα αυτοματοποιούμενοι για να εφαρμοστούν σε αναλύσεις ρουτίνας στα κλινικά εργαστήρια. Τα δείγματα που χρησιμοποιούνται είναι πολύ μικρών όγκων (10μL – 50μL) και μπορούν να αναλυθούν χωρίς προηγούμενη προετοιμασία . Η εμφάνιση και η εξέλιξη της τεχνολογίας των υβριδωμάτων και των μονοκλωνικών αντισωμάτων συντέλεσε στην εξέλιξη των ανοσοχημικών τεχνικών και την ανάπτυξη μεθόδων με νέα βελτιωμένα χαρακτηριστικά και μεγαλύτερη ευαισθησία, όμως η βασική αρχή του τρόπου εργασίας των ανοσοδοκιμασιών παραμένει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη. Για την ανίχνευση του ανοσοσυμπλόκου Ag-Ab μπορεί να χρησιμοποιηθούν είτε μη επισημασμένα αντιδρώντα ή ένα επισημασμένο αντιδραστήριο. Κατά την σύνδεση του ιχνηθέτη με το ανοσοσύμπλοκο παράγεται ένα σήμα που μετράται από έναν ειδικό ανιχνευτή. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία ανοσοχημικών προσδιορισμών που μπορούν να ταξινομηθούν, σε ανταγωνιστικές και μη ανταγωνιστικές ανάλογα με τον αριθμό των αντισωμάτων που συμμετέχουν στις ανοσοχημικές αντιδράσεις ή ανάλογα με τον τύπου του σήματος που μετράται σε ραδιοανοσολογικές τεχνικές τύπου RIA, IRMA και μη ισοτοπικές όπως οι τεχνικές Χημειοφωταύγειας στις οποίες χρησιμοποιούνται μόρια που παράγουν φως όπως οι εστέρες ακριδινίου. Στους μη ισοτοπικούς ανοσοπροσδιορισιμούς ανήκουν επίσης οι ανοσοενζυμικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται ως ιχνηθέτες ένζυμα όπως η HRP, οι προσδιορισμοί ανοσοπροσρόφησης δεσμευμένου ενζύμου (ELISA), που γίνονται με προσθήκη ενός συγκεκριμένου υποστρώματος για να προκύψει χρώμα που παρατηρείται ή με γυμνό μάτι ή με απλό φασματοφωτόμετρο. Όταν ως ιχνηθέτες χρησιμοποιούνται φθορίζουσες χρωστικές όπως η ροδαμίνη, προκύπτουν οι ανοσοπροσδιορισμοί φθορισμού (FIA) και η παρατήρηση του εκπεμπόμενου φωτός γίνεται με μικροσκόπιο φθορισμού. Αν κατά την διαδικασία του προσδιορισμού γίνεται διαχωρισμός των σχηματιζόμενων ανοσοσυμπλόκων διακρίνονται σε ομογενείς ή ετερογενείς τεχνικές. Η ανοσοϊστοχημεία είναι μια ακόμα ανοσοχημική τεχνική που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση της θέσης και της κατανομής αντιγόνων σε κύτταρα ή σε ιστούς με μεγάλη εφαρμογή στη διάγνωση ασθενειών, τη βιολογική έρευνα με ιδιαίτερο εύρος εφαρμογών στην ογκολογία για την πρόγνωση των όγκων ή την διάκριση ενός όγκου σε καλοήθη ή κακοήθη. Μια πολύ δημοφιλής εφαρμογή των ανοσοχημικών προσδιορισμών είναι η ανοσοχρωματογραφία που είναι απλή , κατάλληλη για την δημιουργία οικονομικών και αποδοτικών συστήματων point-of-care testing (POC), όπως τα τεστ εγκυμοσύνης για τον προσδιορισμό της HCG. Μεγάλη εφαρμογή με ποικίλους τρόπους , έχουν βρει τα τελευταία χρόνια τα νανοσωματίδια χρυσού η αργύρου όπως ως φορείς αντισωμάτων για τον πολλαπλασιασμό του ανιχνεύσιμου σήματος. Η μεγάλη ακρίβεια τα χαμηλά όρια ανίχνευσης και η ευκολία εκτέλεσης τους εξασφαλίζουν τη θέση τους στα βασικά εργαλεία των βιοαναλύσεων σε επίπεδο έρευνας αλλά και ελέγχου ρουτίνας σε κλινικά εργαστήρια και νοσοκομεία καθώς και σε άλλους φορείς που σχετίζονται με τον έλεγχο τροφίμων και την προστασία του περιβάλλοντος.
Appears in Collections:ΚΦΕ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ_ΚΟΤΣΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.pdfΚυρίως σώμα διπλωματικής7.78 MBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.