Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/jspui/handle/repo/37426
Title: Ποιότητα και εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα μέσων ασύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση, βασισμένη σε μοντελοποίηση με τυπική γλώσσα
Other Titles: Quality and ecucational effectiveness of asynchronous distance education media, based on modellingn in formal language
Authors: Ξένος, Μιχαήλ
Πατριαρχέας, Κυριάκος
science-technology
Χατζηλάκος, Αθανάσιος
Καμέας, Αχιλλέας
Σκοδράς, Αθανάσιος
Καρακαπιλίδης, Νικόλαος
Γαροφαλάκης, Νικόλαος
Καλλές, Δημήτριος
Keywords: Γλώσσες, Τυπικές
Μοντελοποίηση
Τεχνητή νοημοσύνη
Αλγόριθμοι
Ασύγχρονα μέσα εκπαίδευσης από απόσταση
Γνωστικές θεωρίες
Κατηγοριοποίηση κειμένων
Εξόρυξη δεδομένων
Αυτόματα συστήματα
Μεταγνωστικές θεωρίες
Issue Date: 2010
Publisher: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University
phd
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University
phd
Abstract: Οι ασύγχρονες εκπαιδευτικές υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σεχρόνο ύστερο από το χρόνο παραγωγής τους και ξεπερνώνταςγεωγραφικούς περιορισμούς, παρέχουν ένα μαθητοκεντρικό πρότυπο, πουεπιτρέπει στους φοιτητές να μάθουν στο ρυθμό τους και να εξερευνήσουν τουλικό σε οποιοδήποτε βάθος επιθυμούν.Τα τελευταία χρόνια ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αλλάκαι εταιρειών, εφαρμόζει ασύγχρονες εκπαιδευτικές υπηρεσίες μέσωδιαδικτύου, ενώ παράλληλα, η ασύγχρονη εκπαίδευση έχει γίνει έναςσημαντικός τομέας έρευνας σε πολλά πανεπιστημιακά τμήματαπληροφορικής και εκπαίδευσης σε τέτοιο βαθμό ώστε έχει πλέον καθιερωθεί οόρος ηλεκτρονική μάθηση (elearning) ως μια περιοχή με χαρακτηριστικάδιακριτότητας ως προς τα μέσα που χρησιμοποιεί. Σημαντικό εργαλείοεπικοινωνίας του elearning είναι τa fora τa οποίa συμβάλλουν στησυνεργασία και επιδρούν στη μαθησιακή διεργασία.Στην παρούσα διατριβή παρουσιάζεται η σχετική έρευνα η οποία διεξήχθηστο πεδίο του elearning με έμφαση στα ηλεκτρονικά fora συζήτησης μέσααπό μια προσέγγιση από τη σκοπιά της επιστήμης της Πληροφορικής μεσυγχώνευση τεχνητής νοημοσύνης και γνωστικών θεωριών. Η έρευνα είχε ωςεπίκεντρο την πραγματικότητα που ισχύει σήμερα όσον αφορά το περιβάλλονασύγχρονης εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου του ΕΑΠ λαμβάνονταςταυτόχρονα υπόψη τις αντίστοιχες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιοεπίπεδο.Η βασική προβληματική της διατριβής, ήταν το πώς θα μπορούν οιυπεύθυνοι της εκπαίδευσης από απόσταση (σχεδιαστές, συντονιστές,εκπαιδευτές) να έχουν, ανά πάσα στιγμή, μια συνολική εικόνα από έναπλήθος νημάτων συζήτησης σε ένα forum εκπαίδευσης από απόσταση, όχιαπλά σε ποσοτικό επίπεδο συμμετοχής αλλά και στο επίπεδο του τι συζητείταικαι προς τα που εστιάζεται το ενδιαφέρον της συζήτησης. Σημαντικό μέροςαυτής της προβληματικής ήταν η «κωδικοποίηση» της (μη δομημένης)μορφής επικοινωνίας (μέσα από τις συζητήσεις στα fora) και η ανάλυσή τηςπρος την κατεύθυνση της εξαγωγής εκπαιδευτικών συμπερασμάτων.Ως αποτέλεσμα αυτής της προβληματικής προέκυψε η υιοθέτηση τηςμοντελοποίησης των fora ως εργαλείο για την «κωδικοποίηση» τωνμηνυμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο έγιναν τα εξής:• -ημιουργήθηκε μια τυπική γλώσσα η οποία προσδιορίστηκε μεμαθηματικούς όρους και παριστάνει τα μηνύματα στα fora του ΕΑΠ.• Ελέγχθηκε ως προς την ορθότητά της με συγκεκριμένα παραδείγματαλειτουργίας της.• Σχεδιάστηκε αλγόριθμος συντακτικού ελέγχου της γλώσσας.• Μετά από από δοκιμαστική διαδικασία προσδιορίστηκαν οι παράγοντεςπου επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα ενός forum εκπαίδευσης απόαπόσταση και ενσωματώθηκαν στην γλώσσα.• Αναπτύχθηκε σχετικό εργαλείο αυτοματοποίησης της διαδικασίας. Στοσημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι έγινε διερεύνηση μεδιαφορετικές περιπτώσεις και χρειάστηκε να γίνει δοκιμασία μεσυνακόλουθη επανάληψη των σταδίων της διαδικασίας, γεγονός πουείχε επίπτωση κάθε φορά τόσο σε επίπεδο σχεδίασης του συστήματοςόσο και στην ανάπτυξη των αλγορίθμων. Η ελικοειδής αυτή διαδικασίαπαρά το γεγονός ότι ήταν χρονοβόρα, εντούτοις κρίθηκε ως ηενδεδειγμένη για την εξαγωγή αξιόπιστων αποτελεσμάτων.• Συγκεντρώθηκαν τα στατιστικά δεδομένα που ελήφθησαν από σχετικόεργαλείο που αναπτύχθηκε για αυτό το σκοπό με αυτόματηκατηγοριοποίηση των μηνυμάτων σύμφωνα με το προαναφερθένμοντέλο. Κατά τη διαδικασία που ακολουθήθηκε χρησιμοποιήθηκε ωςμονάδα ανάλυσης η κατηγορία περιεχομένου μηνύματος.• Επιπλέον δοκιμάστηκε με τη χρήση διαφορετικών εκπαιδευτικών τεχνικών(Brainstorming και Snowballing) με σκοπό τη σύγκρισή τους από άποψησυμμετοχικότητας και εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας.• Από αυτή την διαδικασία προέκυψε ως επιπλέον ανάγκη η διερεύνησητου μεγέθους της ομάδας των εκπαιδευομένων ως παράγοντα πουεπιδρά στη συμμετοχικότητα στα fora και την εκπαιδευτικήαποτελεσματικότητα για αυτό και δοκιμάστηκε η τεχνική των workinggroups.Η παρούσα διατριβή τόσο σε μεθοδολογικό επίπεδο όσο και ως εργαλείοαποτελεί μια συνολική διαδικασία που μπορεί να εξελιχθεί σε πρότυπο καιπροέκυψε μέσα από σχεδίαση, ανάπτυξη, δοκιμή, πειραματική λειτουργία,διόρθωση, βελτίωση και αξιοποίηση στην εξαγωγή εκπαιδευτικώνσυμπερασμάτων.
URI: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/37426
Appears in Collections:Διδακτορικές διατριβές Σ.Θ.Ε.Τ.

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.