Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/37295
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorΤσιτσιφλή, Σταυρούλα-
dc.contributor.authorΓκανή, Ευαγγελία-
dc.date.accessioned2018-05-31T10:38:37Z-
dc.date.available2018-05-31T10:38:37Z-
dc.date.issued2018-04-29-
dc.identifier.urihttps://apothesis.eap.gr/handle/repo/37295-
dc.description.abstractEΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 50001: 2011 - ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ενέργεια υπήρξε από τούς αρχαίους χρόνους ένα αγαθό πρώτης ανάγκης για την ανθρωπότητα, και για το λόγο αυτό, σήμερα μιλάμε για ενεργειακούς πόρους. Κατά τούς πρώτους αιώνες της ζωής στον πλανήτη μας, ο άνθρωπος είχε σαν πηγή ενέργειας τη φωτιά, η οποία υπήρξε σίγουρα ένα μεγάλο πρώτο βήμα στην εξέλιξη, από ενεργειακής άποψης. Με την πάροδο του χρόνου, όσο ο άνθρωπος εξασκούσε όλο και μεγαλύτερο έλεγχο στη φύση, διαπίστωνε πως ταυτόχρονα οι ανάγκες του σε ενέργεια αυξανόντουσαν. Η βιομηχανική επανάσταση του 20ου αιώνα, ήταν ένα άλλο κομβικό σημείο της ανθρώπινης εξέλιξης. Τότε, ο άνθρωπος άρχισε να χρησιμοποιεί τα λεγόμενα ορυκτά καύσιμα (άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο) για να ικανοποιήσει τις ενεργειακές του ανάγκες. Στην αρχή, η χρήση της ενέργειας από τον άνθρωπο ήταν ορθολογική. Οι απαιτήσεις όμως σε ενέργεια, κυρίως του βιομηχανικού και του εμπορικού τομέα της οικονομίας, αυξανόταν ραγδαία με την πάροδο του χρόνου και όπως ήταν φυσικό, με παρόμοιους ρυθμούς αυξανόταν και οι ποσότητες των ορυκτών καυσίμων που χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών. Σε όλο αυτό το πλαίσιο των διαδικασιών, το μεγάλο θύμα ήταν τελικά το περιβάλλον (έδαφος, ατμόσφαιρα, φυσικά νερά, θαλάσσια νερά, υπόγειοι υδροφορείς). Η κρίση του πετρελαίου της δεκαετίας του 70, έκανε εντονότερο το λεγόμενο ενεργειακό πρόβλημα, το οποίο γεννήθηκε λίγο μετά τη βιομηχανική επανάσταση και διαχρονικά συνεχίζει να αυξάνεται και να επηρεάζει την κοινωνία μέχρι σήμερα. Με τον όρο «ενεργειακό πρόβλημα» εννοούμε την εξάντληση των ενεργειακών πόρων, την συνεπαγόμενη αύξηση των τιμών της ενέργειας, τις μεγάλες απώλειες στα συστήματα παροχής ενέργειας, την ατμοσφαιρική και την υδατική ρύπανση. Από το περιβάλλον, η ατμόσφαιρα των αστικό-βιομηχανικών περιοχών κυρίως, η οποία δέχεται καθημερινά τεράστιες ποσότητες αερίων θερμοκηπίου (Greenhouse Gas Emissions -GHGs), έχει αλλοιωθεί τόσο όσον αφορά στη σύστασή της, όσο και στις ιδιότητές της. Αυτό που είναι σημαντικό, ιδιαίτερα για την εργασία αυτή, είναι να τονισθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπεμπόμενων GHGs προκύπτει από την αλόγιστη χρήση ενέργειας. Τα GHGs είναι καταστρεπτικά για το περιβάλλον, αφού επηρεάζουν δυσμενώς τη στάθμη των θαλασσών, τη Δημόσια Υγεία, κυρίως όμως το κλίμα, αφού ανεβάζουν σταδιακά, τη μέση ατμοσφαιρική θερμοκρασία της γης (παγκόσμια θέρμανση). Για το λόγο αυτό, οι επιδράσεις των GHGs στην ατμόσφαιρα έχουν τον τίτλο «κλιματική αλλαγή». Για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, έχουν αναπτυχθεί και συνεχίζουν να αναπτύσσονται, διάφορες μέθοδοι και τεχνολογίες. Εκτός όμως από την τεχνολογική πρόοδο, έχει αναπτυχθεί και ένα εργαλείο που αναμένεται να μετριάσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, το Διεθνές Πρότυπο ISO 50001: 2011. Σκοπός : Ο σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι η όσο το δυνατόν πιο αναλυτική αλλά και κατανοητή περιγραφή του Διεθνούς Προτύπου ISO 50001: 2011, του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, αλλά και του φαινομένου του θερμοκηπίου, καθώς και του τρόπου με τον οποίο το Πρότυπο ISO 50001: 2011 αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η εργασία αυτή έρχεται να συμπληρώσει το κενό που υπάρχει στη βιβλιογραφία όσον αφορά στην αλληλεπίδραση του προτύπου ISO 50001 :2011 και στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Συγκεκριμένα η εργασία διερευνά πως το Πρότυπο ISO 50001 : 2001 μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των διαδικασιών, σε διάφορους τομείς της οικονομίας, καταφέρνει να πετύχει τη μείωση των εκπομπών των GHGs και επομένως να μετριάσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Μεθοδολογία: Στο κάθε κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας, πραγματοποιήθηκε διεξοδική βιβλιογραφική επισκόπηση και αξιολόγηση των ερευνητικών εργασιών ή των επιστημονικών δεδομένων, που συλλέχθησαν από διάφορα επιστημονικά περιοδικά και βάσεις δεδομένων. Στη συνέχεια, έγινε συγκριτική αξιολόγηση των διαφόρων ερευνητικών εργασιών και δεδομένων και επιλέχθηκαν εκείνες που ήταν οι πιο κατάλληλες για να καλύψουν τις ανάγκες του κειμένου σε κάθε περίπτωση. Αποτελέσματα: Το Διεθνές Πρότυπο ISO 50001: 2011 αποδείχθηκε πως μπορεί να διασυνδέσει την Ενεργειακή Κατανάλωση με τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής και την αποτελεσματική τους αντιμετώπιση. Αυτός είναι τελικά και ο αντικειμενικός σκοπός όλων των εμπλεκομένων στο πλαίσιο: ISO 50001: 2011, Κλιματική Αλλαγή, εκπομπές GHGs, δηλαδή η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, με ταυτόχρονη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και με τον τρόπο αυτό τελικά να επιτευχθεί μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHGs), δηλαδή αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Περιορισμοί της έρευνας: Κατά την πορεία υλοποίησης της διπλωματικής εργασίας αυτής, διαπιστώθηκε η έλλειψη εξειδικευμένων ερευνητικών εργασιών και δεδομένων, όσον αφορά συγκεκριμένα τους μηχανισμούς, με τους οποίους το Διεθνές Πρότυπο ISO 50001: 2011, μέσω των εργαλείων που διαθέτει, είναι ικανό να επιτυγχάνει βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των διαδικασιών, μέσω αυτής την μείωση των εκπομπών των GHGs και τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Επίσης, η αδυναμία πρόσβασης σε ιστοσελίδες κάποιων επιστημονικών περιοδικών και βάσεων δεδομένων αποδείχτηκε αρνητικός παράγοντας, αφού με τον τρόπο αυτό δεν ελήφθησαν πληροφορίες που θα μπορούσαν να είναι πολύ χρήσιμες. Πρωτοτυπία: Η πρωτοτυπία της εργασίας αυτής έγκειται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά, εξ όσων είναι μέχρι σήμερα γνωστό, γίνεται σε μια εργασία η αναλυτική παρουσίαση της διασύνδεσης του Διεθνούς Προτύπου ISO 50001: 2011 με την Kλιματική Aλλαγή και του τρόπου με τον οποίο το Πρότυπο ISO 50001: 2011 επιτυγχάνει την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τελικά τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγήςel_GR
dc.format.mediumΗλεκτρονικό Αρχείο - Digital Fileel_GR
dc.language.isoΕλληνικά-elel_GR
dc.publisherΕλληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open Universityel_GR
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/*
dc.subjectISO 50001: 2011, Ενεργειακή Διαχείριση, Ενεργειακή Απόδοση, Κλιματική Αλλαγή, Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, GHGs Εκπομπές Αερίων θερμοκηπίουel_GR
dc.subjectISO 50001: 2011, Energy Efficiency, Climate Change, Impacts of climate, GHGs emissionsel_GR
dc.title«Ενεργειακή Διαχείριση με τη χρήση του προτύπου ISO 50001:2011 - επιδράσεις στην κλιματική αλλαγή»el_GR
dc.typeΔιπλωματική Εργασία / Thesisel_GR
dc.title.titlelatin"Energy efficiency using ISO 50001:2011 standard - impacts on climate change"el_GR
dc.description.abstractlatin"ENERGY EFFICIENCY USING ISO 50001:2011 STANDARD - IMPACTS ON CLIMATE CHANGE" ABSTRACT Since ancient times, energy has always been an indispensable good for the mankind, and thus, we refer to energy resources. During the first centuries at our planet, fire was the only energy source for humans, a significant first step toward the human evolution, from the energy point of view. As the years went by and humans exerted higher control on nature, they realized that in the same time, their needs for energy were increasing. The industrial revolution, in the 20th century, was another pivotal point in human evolution. At this time point, humans started to use fossil fuels (carbon, oil, natural gas) in order to meet their energy needs. In the beginning, the use of energy was rational. However, the energy demands, mainly of the industrial and commercial sectors of the economy, were continuously increasing as the years went by, and, as usual, the amounts of fossil fuels which have been used for the covering of the energy needs, were also increasing, at similar rates as well. The victim at this framework, was the environment (soil, atmosphere, freshwaters, seawater, groundwater waterways). The oil crisis in the 70’s revealed the intensity of the energy problem , which was first met soon after the industrial revolution and continues to be increasing and to influence the society until today. The term “energy problem” means the energy resources’ depletion, the entailing energy price increase, the high losses in the energy distribution systems, the atmospheric and water pollution. The atmosphere of urban-industrialized areas receives every day huge amounts of GHGs and its composition and properties have already altered. The important point is, focusing in this work, to underline that the higher percentage of the GHGs emitted is emerging from the irrational energy use. GHGs are detrimental for the environment, as they influence the sea level leverage, the Public Health adversely, but mainly the climate, as they stepwise rise the average earth atmosphere temperature (global warming). For this reason, GHGs impacts on the atmosphere are included in “climate change”. For addressing climate change impacts, various methods and technologies have already been developed and continue to develop. Besides technological progress, also a tool has been developed, aiming at mitigation of climate change impacts, the Global Standard ISO 50001: 2011. Purpose: The scope of this work is the more analytical but also comprehensible description of the Global Standard ISO 50001 : 2011, the climate change and also the greenhouse effect, and the way in which the ISO 50001 : 2011 Standard addresses the climate change impacts. The most important point is, that this work aims to fill the gap between the existing data regarding the way this Standard, through the improvement of energy efficiency of the processes in various economy sectors, is able to succeed in GHGs emission reduction and, in this way to mitigate the climate change impacts. Methodology: A thorough bibliographic review and evaluation of the research projects or scientific data, which were collected from various journals and data bases is done. Thereafter, a benchmarking was carried out among the various scientific projects and data and the more appropriate ones were selected to meet the text needs in every case. Results: The Global Standard ISO 50001: 2011was proved to be competent to interconnect the Energy Consumption with the Climate Change impacts and their effective addressing. This is the scope of all the people involved in the framework: ISO 50001: 2011, Climate Change, GHGs emissions; that is the improvement of energy efficiency with concurrent reduction of energy consumption, and, in this way, to achieve reduction of GHGs emissions, addressing effectively the climate change impacts. Research Limitations: During the implementation of this thesis, a shortage of specialized research projects and data was found. This shortage refers to the mechanisms with which ISO 50001: 2011 Standard is capable of achieving improvement of processes’ energy efficiency and through this energy efficiency, the reduction of GHGs emissions and the mitigation of the impacts of climate change. Also, the inability to access scientific journals, and databases, was proved to be a negative factor, as invaluable information could not be collected. Originality: The originality of this work lies in the fact that, for the first time, to our knowledge, an analytical presentation of the interconnection of the Global Standard ISO 50001: 2011 with Climate Change is carried out. Another original factor is the thorough review of the way in which the Standard ISO 50001: 2011 is achieving the improvement of energy efficiency, and finally, the reduction of the impacts of climate change.el_GR
dc.bibliography.number50el_GR
dc.audienceΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣel_GR
dc.coverage.pages72el_GR
dc.coverage.references10el_GR
dc.coverage.appendixes0el_GR
dc.description.otherΚατάλογος Εικόνων / Σχημάτων:8 , Καταλογος πινάκων:1 και Λίστα από Συντομογραφίες & Ακρωνύμιαel_GR
dc.contributor.advisor1Σεραφειμίδου, Αμαλία-
Appears in Collections:ΔΙΠ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ_ΓΚΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ_2018.pdfΌλη η Διπλωματική Εργασία1.96 MBUnknownView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons