Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/37295
Title: «Ενεργειακή Διαχείριση με τη χρήση του προτύπου ISO 50001:2011 - επιδράσεις στην κλιματική αλλαγή»
Authors: Γκανή, Ευαγγελία
metadata.dc.contributor.advisor: Τσιτσιφλή, Σταυρούλα
Keywords: ISO 50001: 2011, Ενεργειακή Διαχείριση, Ενεργειακή Απόδοση, Κλιματική Αλλαγή, Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, GHGs Εκπομπές Αερίων θερμοκηπίου;ISO 50001: 2011, Energy Efficiency, Climate Change, Impacts of climate, GHGs emissions
Issue Date: 29-Apr-2018
Abstract: EΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 50001: 2011 - ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ενέργεια υπήρξε από τούς αρχαίους χρόνους ένα αγαθό πρώτης ανάγκης για την ανθρωπότητα, και για το λόγο αυτό, σήμερα μιλάμε για ενεργειακούς πόρους. Κατά τούς πρώτους αιώνες της ζωής στον πλανήτη μας, ο άνθρωπος είχε σαν πηγή ενέργειας τη φωτιά, η οποία υπήρξε σίγουρα ένα μεγάλο πρώτο βήμα στην εξέλιξη, από ενεργειακής άποψης. Με την πάροδο του χρόνου, όσο ο άνθρωπος εξασκούσε όλο και μεγαλύτερο έλεγχο στη φύση, διαπίστωνε πως ταυτόχρονα οι ανάγκες του σε ενέργεια αυξανόντουσαν. Η βιομηχανική επανάσταση του 20ου αιώνα, ήταν ένα άλλο κομβικό σημείο της ανθρώπινης εξέλιξης. Τότε, ο άνθρωπος άρχισε να χρησιμοποιεί τα λεγόμενα ορυκτά καύσιμα (άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο) για να ικανοποιήσει τις ενεργειακές του ανάγκες. Στην αρχή, η χρήση της ενέργειας από τον άνθρωπο ήταν ορθολογική. Οι απαιτήσεις όμως σε ενέργεια, κυρίως του βιομηχανικού και του εμπορικού τομέα της οικονομίας, αυξανόταν ραγδαία με την πάροδο του χρόνου και όπως ήταν φυσικό, με παρόμοιους ρυθμούς αυξανόταν και οι ποσότητες των ορυκτών καυσίμων που χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών. Σε όλο αυτό το πλαίσιο των διαδικασιών, το μεγάλο θύμα ήταν τελικά το περιβάλλον (έδαφος, ατμόσφαιρα, φυσικά νερά, θαλάσσια νερά, υπόγειοι υδροφορείς). Η κρίση του πετρελαίου της δεκαετίας του 70, έκανε εντονότερο το λεγόμενο ενεργειακό πρόβλημα, το οποίο γεννήθηκε λίγο μετά τη βιομηχανική επανάσταση και διαχρονικά συνεχίζει να αυξάνεται και να επηρεάζει την κοινωνία μέχρι σήμερα. Με τον όρο «ενεργειακό πρόβλημα» εννοούμε την εξάντληση των ενεργειακών πόρων, την συνεπαγόμενη αύξηση των τιμών της ενέργειας, τις μεγάλες απώλειες στα συστήματα παροχής ενέργειας, την ατμοσφαιρική και την υδατική ρύπανση. Από το περιβάλλον, η ατμόσφαιρα των αστικό-βιομηχανικών περιοχών κυρίως, η οποία δέχεται καθημερινά τεράστιες ποσότητες αερίων θερμοκηπίου (Greenhouse Gas Emissions -GHGs), έχει αλλοιωθεί τόσο όσον αφορά στη σύστασή της, όσο και στις ιδιότητές της. Αυτό που είναι σημαντικό, ιδιαίτερα για την εργασία αυτή, είναι να τονισθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπεμπόμενων GHGs προκύπτει από την αλόγιστη χρήση ενέργειας. Τα GHGs είναι καταστρεπτικά για το περιβάλλον, αφού επηρεάζουν δυσμενώς τη στάθμη των θαλασσών, τη Δημόσια Υγεία, κυρίως όμως το κλίμα, αφού ανεβάζουν σταδιακά, τη μέση ατμοσφαιρική θερμοκρασία της γης (παγκόσμια θέρμανση). Για το λόγο αυτό, οι επιδράσεις των GHGs στην ατμόσφαιρα έχουν τον τίτλο «κλιματική αλλαγή». Για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, έχουν αναπτυχθεί και συνεχίζουν να αναπτύσσονται, διάφορες μέθοδοι και τεχνολογίες. Εκτός όμως από την τεχνολογική πρόοδο, έχει αναπτυχθεί και ένα εργαλείο που αναμένεται να μετριάσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, το Διεθνές Πρότυπο ISO 50001: 2011. Σκοπός : Ο σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι η όσο το δυνατόν πιο αναλυτική αλλά και κατανοητή περιγραφή του Διεθνούς Προτύπου ISO 50001: 2011, του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, αλλά και του φαινομένου του θερμοκηπίου, καθώς και του τρόπου με τον οποίο το Πρότυπο ISO 50001: 2011 αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η εργασία αυτή έρχεται να συμπληρώσει το κενό που υπάρχει στη βιβλιογραφία όσον αφορά στην αλληλεπίδραση του προτύπου ISO 50001 :2011 και στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Συγκεκριμένα η εργασία διερευνά πως το Πρότυπο ISO 50001 : 2001 μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των διαδικασιών, σε διάφορους τομείς της οικονομίας, καταφέρνει να πετύχει τη μείωση των εκπομπών των GHGs και επομένως να μετριάσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Μεθοδολογία: Στο κάθε κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας, πραγματοποιήθηκε διεξοδική βιβλιογραφική επισκόπηση και αξιολόγηση των ερευνητικών εργασιών ή των επιστημονικών δεδομένων, που συλλέχθησαν από διάφορα επιστημονικά περιοδικά και βάσεις δεδομένων. Στη συνέχεια, έγινε συγκριτική αξιολόγηση των διαφόρων ερευνητικών εργασιών και δεδομένων και επιλέχθηκαν εκείνες που ήταν οι πιο κατάλληλες για να καλύψουν τις ανάγκες του κειμένου σε κάθε περίπτωση. Αποτελέσματα: Το Διεθνές Πρότυπο ISO 50001: 2011 αποδείχθηκε πως μπορεί να διασυνδέσει την Ενεργειακή Κατανάλωση με τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής και την αποτελεσματική τους αντιμετώπιση. Αυτός είναι τελικά και ο αντικειμενικός σκοπός όλων των εμπλεκομένων στο πλαίσιο: ISO 50001: 2011, Κλιματική Αλλαγή, εκπομπές GHGs, δηλαδή η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, με ταυτόχρονη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και με τον τρόπο αυτό τελικά να επιτευχθεί μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHGs), δηλαδή αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Περιορισμοί της έρευνας: Κατά την πορεία υλοποίησης της διπλωματικής εργασίας αυτής, διαπιστώθηκε η έλλειψη εξειδικευμένων ερευνητικών εργασιών και δεδομένων, όσον αφορά συγκεκριμένα τους μηχανισμούς, με τους οποίους το Διεθνές Πρότυπο ISO 50001: 2011, μέσω των εργαλείων που διαθέτει, είναι ικανό να επιτυγχάνει βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των διαδικασιών, μέσω αυτής την μείωση των εκπομπών των GHGs και τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Επίσης, η αδυναμία πρόσβασης σε ιστοσελίδες κάποιων επιστημονικών περιοδικών και βάσεων δεδομένων αποδείχτηκε αρνητικός παράγοντας, αφού με τον τρόπο αυτό δεν ελήφθησαν πληροφορίες που θα μπορούσαν να είναι πολύ χρήσιμες. Πρωτοτυπία: Η πρωτοτυπία της εργασίας αυτής έγκειται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά, εξ όσων είναι μέχρι σήμερα γνωστό, γίνεται σε μια εργασία η αναλυτική παρουσίαση της διασύνδεσης του Διεθνούς Προτύπου ISO 50001: 2011 με την Kλιματική Aλλαγή και του τρόπου με τον οποίο το Πρότυπο ISO 50001: 2011 επιτυγχάνει την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τελικά τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής
Supervisor: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Appears in Collections:ΔΙΠ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ_ΓΚΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ_2018.pdfΌλη η Διπλωματική Εργασία1.96 MBUnknownView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons