Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/36811
Title: Αντιλήψεις των καταναλωτών στην Ισπανία για τα συστήματα των επιχειρήσεων σχετικά με την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων (HACCP, ISO 22000, ISO 9001).
Authors: Χαιριστανίδης, Γεώργιος
metadata.dc.contributor.advisor: Ψωμάς, Ευάγγελος
Keywords: HACCP;Πιστοποίηση τροφίμων;Αντιλήψεις καταναλωτών;Ασφάλεια τροφίμων;ISO 9001;ISO 22000;BRC, IFS, EFSIS, FSSC;Επιχειρήσεις τροφίμων;Συστήματα διαχείρισης ποιότητας;Ισπανία
Issue Date: 30-Sep-2017
Abstract: Η διατροφή αποτελεί βασική βιολογική ανάγκη για τη διατήρηση στη ζωή. Στις περιοχές, όπως η Ισπανία, όπου η διαθεσιμότητα των τροφίμων δεν υπόκειται σε περιορισμούς, η ανάδειξη της σημασίας της υγιεινής και της ποιότητας των τροφίμων επιβάλλει το βασικό πλαίσιο λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι απόψεις των καταναλωτών για την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων δεν είναι πάντα ταυτόσημες και συχνά δεν ακολουθούν τους αντίστοιχους ορισμούς των εννοιών αυτών. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην αποτύπωση των απόψεων των καταναλωτών στην Ισπανία για τα συστήματα των επιχειρήσεων σχετικά με την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων. Η διερεύνηση αυτών των απόψεων περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς: α. Τα χαρακτηριστικά των τροφίμων που επηρεάζουν την αγοραστική συμπεριφορά β. Τους παράγοντες που συμβάλλουν στην ικανοποίηση των καταναλωτών γ. Τους παράγοντες που συμβάλλουν στην πιστότητα των καταναλωτών δ. Τη χρήση των σημάτων ποιότητας (QMS) και ασφάλειας (FSMS) τροφίμων από τα καταστήματα/επιχειρήσεις τροφίμων ε. Την ψευδαίσθηση του ελέγχου και της συμμόρφωσης των τροφίμων στ. Το βαθμό εμπιστοσύνης των καταναλωτών προς την Εφοδιαστική Αλυσίδα και την Πολιτεία Η μεθοδολογία που επιλέχθηκε ήταν η έρευνα βάσει ερωτηματολογίου επί συγκεκριμένων αντικειμένων όπου υπήρχε η δυνατότητα βαθμολόγησης με 7βάθμια κλίμακα Likert . Το ερωτηματολόγιο συντάχθηκε στην ελληνική, στην ισπανική και στην αγγλική γλώσσα και διανεμήθηκε σε μεσαίο δείγμα (η=293) του πληθυσμού που διαμένει στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Μαδρίτης και προέρχεται από διαφορετικές περιφέρειες της χώρας και από άλλες χώρες. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 26 πεδία κλειστού τύπου, που καλύπτουν τους προαναφερόμενους τομείς, και από 7 πεδία δημογραφικών στοιχείων που περιλαμβάνουν το φύλο, την ηλικιακή ομάδα, τη βαθμίδα εκπαίδευσης, τον τομέα εργασίας, το μέσο μηνιαίο εισόδημα, τον αριθμό μελών του συντηρούμενου οικογενειακού πυρήνα και την πληθυσμιακή κατηγορία του δήμου διαβίωσης. Η ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων που συγκεντρώθηκαν έγινε για κάθε λειτουργικό ορισμό (μεταβλητή) με αριθμητικά μέτρα περιγραφικής στατιστικής (descriptive statistics) και περιληπτικής παρουσίασης δεδομένων, με ιστογράμματα και θηκογράμματα. Οι συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων καταναλωτών, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τις απαντήσεις, έγιναν με ελέγχους χ2-test, T-test και ANOVA. Οι δυσχέρειες που αντιμετωπίστηκαν οφείλονται στο πλήθος και την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος. Το κόστος της έρευνας ήταν επίσης ένας περιοριστικός οικονομικός παράγοντας. Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας διαπιστώθηκε η διστακτικότητα των ερωτηθέντων να απαντούν σε ερωτήσεις που αφορούν στην οικογενειακή τους κατάσταση και το εισόδημά τους. Τα ευρήματα της έρευνας αποτυπώνουν την κατηγοριοποίηση των καταναλωτών βάσει ορισμένων «προτύπων» αγοραστικής συμπεριφοράς ενώ παράλληλα επιβεβαιώνουν, στο σύνολό τους, την υψηλή εμπιστοσύνη τους προς την εφοδιαστική αλυσίδα. Τα δεδομένα δείχνουν επίσης μια σαφή δυσπιστία προς τα φερόμενα σήματα ποιότητας και τις διαδικασίες πιστοποίησης ποιότητας των επιχειρήσεων τροφίμων και διατροφής-εστίασης. Γίνεται έτσι κατανοητό ότι εκτός από τους γνωστούς παράγοντες που επιδρούν στη συμπεριφορά των καταναλωτών, όπως η εκπαίδευση και η μόρφωσή τους, υπεισέρχονται και άλλοι εσωτερικοί κοινωνικοί και πολιτισμικοί παράγοντες. Η εργασία αυτή προσφέρει μια βασική προσέγγιση του «χαρακτήρα» των καταναλωτών στην Ισπανία που αφορά στις απόψεις τους για την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων στο σύνολό τους, και όχι για κάποια συγκεκριμένη κατηγορία. Μπορεί να αποτελέσει τη βάση για πιο εξειδικευμένη έρευνα σε σχέση με τις απόψεις των καταναλωτών για ειδικότερα μέρη-τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας, τη γεωγραφική διαφοροποίηση αυτών των απόψεων στις διάφορες περιφέρειες της χώρας, καθώς την πληθυσμιακή τους διαφοροποίηση με βάση την πληθυσμιακή σύνθεση κάθε περιοχής. Η εργασία είναι επίσης δυνατό να αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω μελέτη του προγράμματος και των στόχων ενημέρωσης και επιμόρφωσης των καταναλωτών. Η μελέτη μας κατέδειξε ότι υπάρχουν διακριτές κατηγορίες καταναλωτών ως προς αυτό το χαρακτηριστικό με σαφή διαφοροποίηση μεταξύ τους. Το αποτέλεσμα της έρευνας καταδεικνύει ξεκάθαρα πως ιδιαίτερο στόχο της εκστρατείας ενημέρωσης των καταναλωτών – marketing πρέπει να αποτελεί η επεξήγηση των εννοιών ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων καθώς και η διάκριση μεταξύ των ποιοτικών και ασφαλών τροφίμων.
Appears in Collections:ΔΙΠ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DE_DIP_CHAIRISTANIDIS_AM81454_REVISED.pdf
  Restricted Access
Ενιαίο αρχείο διπλωματικής εργασίας2.97 MBUnknownView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.