Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/36794
Title: ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Authors: ΒΟΥΛΟΔΗΜΟΥ, ΘΕΟΔΟΣΙΑ
Advisor: ΚΟΣΜΙΔΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ
Keywords: Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις;Τραπεζική Χρηματοδότησης;Εθνικά και Κοινοτικά Προγράμματα Χρηματοδότησης;Καινοτόμα Χρηματοδοτικά Εργαλεία;Small and Medium Enterprises;Bank Financing;National and European Funding Programs;Innovative Financial Instruments
Issue Date: 24-Sep-2017
Abstract: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΜΜΕ που αποτελούν το κύριο επιχειρηματικό μοντέλο της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επιβίωση και μελλοντική ευημερία. Είναι επιτακτική η ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι μακροχρόνιες παθογένειες και να δρομολογηθούν οι απαραίτητες ενέργειες για να ανατραπεί το αρνητικό οικονομικό κλίμα και η αβεβαιότητα που επικρατούν στην αγορά και υπονομεύουν κάθε προσπάθεια για ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και καθηλώνουν την καθιερωμένη επιχειρηματικότητα. Τα ευρήματα των ερευνών που διενεργήθηκαν τα τελευταία χρόνια καταδεικνύουν την ανεπάρκεια χρηματοδοτικών πόρων ως το βασικότερο ανασταλτικό παράγοντα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος που έχει σαν αποτέλεσμα την κάμψη της εσωτερικής ζήτησης, η ανεπαρκής εξαγωγική νοοτροπία επέφερε δραματικές επιπτώσεις στην ρευστότητα των επιχειρήσεων. Λόγω των τρεχουσών συνθηκών η συντριπτική πλειοψηφία τους δε δύναται πλέον να καλυφθεί με αυτοχρηματοδότηση των αναγκών της. Για λόγους που εντοπίζονται στην πιστοληπτική διαβάθμιση της χώρας και τα μακροοικονομικά μεγέθη της οικονομίας ενισχύθηκε, για τις ελληνικές τράπεζες, ο βαθμός δυσκολίας και το κόστος άντλησης κεφαλαίων από τις διεθνείς αγορές με αποτέλεσμα να υιοθετήσουν πιο αυστηρή πιστωτική πολιτική. Η δραματική αύξηση των κα-θυστερήσεων σε σχέση με τη συνολική αξία του χαρτοφυλακίου τους μεταφράζεται σε υψηλές απαιτήσεις δημιουργίας προβλέψεων και συρρίκνωση της συχνότητας και της έντασης δανεισμού. Κύριος στόχος τους είναι η βελτίωση των ισολογισμών και όχι η διεύρυνση του μεριδίου αγοράς με την προσέλκυση νέων δανειοληπτών από τον ανταγωνισμό. Σύμφωνα με στοιχεία ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρατηρείται υψηλό ποσοστό απόρριψης αιτήσεων ενώ οι όροι δανεισμού των ελληνικών ΜΜΕ έχουν σημαντικά επιδεινωθεί. Το μέσο κόστος δανεισμού είναι δυσμενέστερο, συγκρινόμενο με τον μέσο όρο της ζώνης του ευρώ και οι απαιτήσεις για εξασφαλίσεις ιδιαιτέρως υψηλές. Οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά και η απροθυμία των τραπεζών να παίξουν το θεσμικό τους ρόλο στην πραγματική οικονομία αποτελούν αιτία αποχώρησης από τον επιχειρηματικό στίβο, μη εκμετάλλευσης επιχειρηματιών ευκαιριών και αναβολής υλοποίησης επενδύσεων από υγιείς, βιώσιμες και δυναμικές επιχειρήσεις. Ποια είναι λοιπόν η διέξοδος; Πως μπορεί μία υφιστάμενη μικρομεσαία επιχείρηση, να αποκτήσει την απαραίτητη ρευστότητα για να αναπτύξει τη δραστηριότητά της ή να πραγματοποιήσει τα επενδυτικά της σχέδια; Πως ένας επίδοξος επιχειρηματίας θα αντλήσει τα απαιτούμενα κεφάλαια για να υλοποιήσει και να εμπορευματοποιήσει την επιχειρηματική ιδέα του; Ο δρόμος δεν είναι άλλος από την αναζήτηση και πλήρη αξιοποίηση των εθνικών και κοινοτικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων που προϋποθέτει ένα ισχυρό θεσμικό υποστηρικτικό πλαίσιο και η χρήση των λεγόμενων «εναλλακτικών» μεθόδων ιδιωτικής χρηματοδότησης που τα τελευταία χρόνια έστω και δειλά κάνουν την εμφάνισή τους στην ελληνική χρηματοπιστωτική αγορά. Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να παρουσιάσει τις σημαντικές διαστάσεις που έχει λάβει η έλλειψη ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να αναλύσει τις μεθόδους άντλησης χρηματοδοτικών πόρων. Στα 4 πρώτα κεφάλαια γίνεται αναφορά σε στοιχεία ερευνών σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια και στις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εφαρμόζονται σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο και αποδεικνύουν το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στην οικονομική ανάκαμψη και την ευημερία των πολιτών της ευρωζώνης. Από το 5ο ως το 10ο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι μηχανισμοί χρηματοδότησης και οι φορείς χρηματοδοτικής στήριξης που μπορούν να στραφούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και ανεξάρτητα από τα έτη λειτουργίας τους. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας διεξήχθη έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίων κατά την περίοδο Ιούνιος-Ιούλιος του 2017, η μεθοδολογία, η ανάλυση και τα συμπεράσματα της οποίας παρατίθενται στο τελευταίο κεφάλαιο.
Appears in Collections:ΤΡΑ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΒΟΥΛΟΔΗΜΟΥ.pdfPDF2.34 MBUnknownView/Open


This item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.