Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/36682
Title: H ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΠΛΟΚ 15 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ, ΩΣ ΧΩΡΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Authors: Χρυσομάλη, Ανδρομάχη
Advisor: Κεντερελίδου, Κλειώ
Keywords: Πολιτιστική Κληρονομιά, Πολιτιστική Επικοινωνία, Μνημειακός Τόπος, Αστικός και Σκοτεινός Τουρισμός, Στρατόπεδο Χαϊδαρίου, Μπλοκ 15, Στρατόπεδα Συγκέντρωσης.;Cultural Heritage, Cultural Communication, Monumental Space, Urban and Dark Tourism, Chaidari Army Camp, Block 15, Concentration Camps.
Issue Date: 30-Sep-2017
Abstract: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία αποτελεί ερευνητική μελέτη, που πραγματεύεται το ζήτημα της αξιοποίησης των αγαθών της πολιτιστικής κληρονομιάς, προς οικονομικό, τουριστικό, κοινωνικό και πολιτιστικό όφελος των κοινοτήτων, των πολιτών και των κρατών. Η προσέγγιση της θεματικής γίνεται υπό το θεωρητικό πρίσμα ότι ο πολιτισμός και η πολιτιστική επικοινωνία συνδέονται άμεσα με την ευημερία σε επίπεδο ατόμων και χωρών, και ότι βασική προϋπόθεση αποτελεί η συνειδητοποίηση από πλευράς των επίσημων τοπικών, περιφερειακών, κρατικών και διεθνικών φορέων, αλλά και των πολιτών, ότι επιβάλλεται να αναπτύσσουν δράσεις και να οργανώνουν στρατηγικές πολιτικές για την προαγωγή και την επικοινωνία του πολιτισμού. Μέσω της πολιτιστικής κληρονομιάς, ανοίγονται δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των λαών, και με τη δημιουργία μνημειακών τοποσήμων αναβιώνουν τα ιστορικά γεγονότα, ενισχύεται η πολιτισμική ταυτότητα και οι πολίτες γίνονται κοινωνοί της ιστορικής συνέχειας. Συγκεκριμένα, στο παρόν πόνημα, σε πρώτο επίπεδο, εξετάζεται η περίπτωση μελέτης του Στρατοπέδου Χαϊδαρίου Αττικής και του Μπλοκ 15, μέσα από βιβλιογραφικές, διαδικτυακές και αρχειακές πηγές. Σε δεύτερο επίπεδο, παρατίθενται οι απόψεις τριών σημαινόντων πολιτών του Δήμου Χαϊδαρίου και καταγράφονται οι προσωπικές τους απόψεις, αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα. Η ερευνητική προσέγγιση που ακολουθείται είναι πολυμεθοδική, δηλαδή, θα επιχειρηθεί συνδυασμός ποιοτικής έρευνας και έρευνας μελέτης περίπτωσης. Συνεπώς, μεταξύ των ερευνητικών εργαλείων θα υπάρχει ερωτηματολόγιο ημιδομημένης συνέντευξης ανοικτού τύπου προς ένα μικρό αριθμό συνεντευξιαζόμενων Η εργασία στοχεύει στο να καταδείξει ότι η πολιτιστική και ιστορική αξιοποίηση του χώρου του Μπλοκ 15, ως χώρος μνήμης, είναι μια σύνθετη διαδικασία, που απαιτεί τη σύμπραξη όλων των εμπλεκόμενων, του Δήμου, της κεντρικής διοίκησης, των ιδιωτών, των πολιτών, τη χάραξη πολιτιστικής πολιτικής με γνώμονα την κοινωνική και επικοινωνιακή διάστασή της, και την καλλιέργεια της κοινής πεποίθησης ότι η ποιότητα της τοπικής ζωής εξαρτάται από την πολιτιστική και επικοινωνιακή εγρήγορση των πολιτών. Παράλληλα, γίνεται μια προσπάθεια σύνδεσης του Μπλοκ 15 με τον σκοτεινό τουρισμό, ο οποίος βρίσκεται στη χώρας μας σε εμβρυακό στάδιο, την ίδια στιγμή που στην Ευρώπη, που μας ενδιαφέρει άμεσα, μοιάζει ακμάζων και προάγεται εδώ και πολλές δεκαετίες. Μέσα από την πολύπλευρη και σφαιρική προσέγγιση της προβληματικής της εργασίας, διαπιστώνεται ότι το Στρατόπεδο Χαϊδαρίου και το Μπλοκ 15, εντάσσονται στο σύνολο των πολύτιμων αξιακά πολιτιστικών αγαθών της περιοχής, τα οποία αν και διαθέτουν σημαντική δυναμική για τη διαμόρφωση ιστορικής και κοινωνικής συλλογικής μνήμης, παραμένουν αναξιοποίητα και στο περιθώριο της πολιτικής θεματολογίας των τοπικών φορέων και της κεντρικής διοίκησης. Το κεντρικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι όσο δεν υπάρχει η κατάλληλη και ισχυρή πολιτική και κοινωνική βούληση, όσο οι ιθύνοντες που αποφασίζουν για τα πολιτιστικά και πολιτικά θέματα, καθώς επίσης και οι ίδιοι οι πολίτες, δεν ευαισθητοποιούνται, δεν επιδιώκουν να γνωρίσουν την ιστορία του τόπου τους, δεν ανοίγουν τους ορίζοντές τους και δεν στρέφουν το βλέμμα τους προς το εξωτερικό και τις πρωτοβουλίες που οργανώνονται εκεί, η Ελλάδα θα χάνει διαρκώς ευκαιρίες οικονομικής και κοινωνικής ανάτασης. Το ίδιο και το Χαϊδάρι, το οποίο βρίσκεται στον πυρήνα της θεματικής.
Appears in Collections:ΔΠΜ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΗ.pdfΚυρίως σώμα διπλωματικής εργασίας1.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.