Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/36656
Title: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Authors: ΣΑΡΓΚΑΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Advisor: ΜΠΑΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Keywords: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Issue Date: 9-Sep-2017
Abstract: ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σαν θέμα τα σύνθετα υλικά, ως όρος είναι αρκετά γενικός διότι τα σύνθετα υλικά είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για την ανάπτυξη της ανθρωπότητας. Έτσι πέρα από μια γενική ιστορική αναφορά για τα σύνθετα υλικά μέσα στους αιώνες Εικόνα 1: Η ιστορία των υλικών σκοπό έχει να αναδείξει τα σύνθετα υλικά στην εποχή μας και κυρίως τα υλικά που παράγονται και χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα. Για να φτάσουμε βεβαία εκεί πρέπει πρώτα να κάνουμε ένα βασικό διαχωρισμό για τα σύνθετα υλικά όπως και να ορίσουμε κάποια χαρακτηριστικά πότε ένα υλικό θεωρείται σύνθετο . Αφού πλέον ξεκαθαριστεί πότε ένα υλικό μπορεί να θεωρηθεί σύνθετο θα γίνει μια αναφορά στα είδη και ειδικότερα στα σύνθετα με ίνες . Εδώ θα γίνει πάλι μια γενική αναφορά σε κάποια είδη από ίνες γυαλιού, άνθρακα και πολυεστέρα . Για αυτό το τμήμα της εργασίας υπάρχει αρκετά μεγάλη βιβλιογραφία και μπορούσε και από μόνο του ένα σύνθετο υλικό με μια από τις παραπάνω ίνες να αποτελέσει μια διπλωματική εργασία από μονή της. Τέλος στο τρίτο μέρος της εργασίας αρχίζει και γίνεται η αναφορά στην Ελληνική αγορά και σε κάποιες γνωστές εταιρείες που παράγουν ή χρησιμοποιούν σύνθετα υλικά. Βασική επιλογή των εταιρειών κυρίως είναι να έχουν σχέση με τον κατασκευαστικό κλάδο . Στις πόλεις που ζούμε αρχίζουν οι πρώτες πολυκατοικίες δηλαδή ο βασικός αστικός ιστός να ξεπερνά τα 40 χρόνια και θα χρειαστούν άμεσα ανανέωση , επισκευή και διατήρηση, πάνω σε αυτό το σημαντικό ζήτημα γίνεται μεγάλη αναφορά σε υλικά και κατασκευαστικές λύσεις .Παρακάτω είναι μερικές από την φωτογραφίες από την εργασία Εικόνα : Ρητινοενέσεις σκυροδέματος σε ρωγμές από 0,1mm έως 1mm με τη χρήση εποξειδικής ρητίνης RC01 χαμηλού ιξώδους της BETONTEX. Εικόνα : Ενίσχυση υποστυλωμάτων και δοκαριών με ανθρακοΰφασμα GV330 UHT της BETONTEX και εποξειδικές ρητίνες RC01 (αστάρι) και RC02 (ρητίνη εμποτισμού) της BETONTEX – 1η στρώση. Εικόνα : Ενίσχυση ορθογωνίων υποστυλωμάτων και δοκαριών με ανθρακοΰφασμα GV330-60 IPN της BETONTEX και πυράντοχη εποξειδική ρητίνη IPN-01 της BETONTEX - 2η στρώση. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αποδεδειγμένα, τα σύνθετα υλικά δεν έχουν τύχει ευρεία εφαρμογή στις ελληνικές κατασκευές και σε αυτό οφείλεται ίσως η ελλιπής ή και λανθασμένη ενημέρωση, καθώς και παράγοντες όπως το υψηλό κόστος, το γεγονός ότι ο χάλυβας είναι σημαντικός αντίπαλος, καθώς και η έλλειψη συγκεκριμένων προτύπων και προδιαγραφών ως προς την εφαρμογή τους. Παρά το γεγονός πως τα σύνθετα υλικά έχουν υψηλό κόστος, οι ιδιαίτερες ιδιότητες τους και η ευκολία εφαρμογής τους είναι παράγοντες που καθιστούν αναγκαία τη χρήση τους. Ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονται εξαρτάται από τις ανάγκες και τις υφιστάμενες συνθήκες. Η πιο επιτυχημένη εφαρμογή τους βρίσκεται στον τομέα των επεμβάσεων και ιδίως στην εφαρμογή μανδύων σε υποστυλώματα με στόχο την αύξηση της πλαστιμότητας ή της διατμητικής αντοχής τους και την επίλυση προβλημάτων που εντοπίζονται σε περιοχές με μη κατάλληλα μήκη μάτισης διαμήκων οπλισμών. Ειδικότερα στον κατασκευαστικό κλάδο, οι μηχανικοί και κατασκευαστές είναι αυτοί που θα πρέπει να γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και την αξιοπιστία των σύνθετων υλικών. Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. αποτελεί ένα βασικό υπόβαθρο αναφορικά με την επιλογή σύνθετων υλικών στο σχεδιασμό των ενισχύσεων. Αξίζει να επισημανθεί πως στα δομικά στοιχεία σκυροδέματος με οπλισμό FRP διακρίνονται δύο τύποι αστοχίας: διάρρηξη του οπλισμού και θρυμματισμός του σκυροδέματος. Βάσει οικονομικών απαιτήσεων ενδείκνυται ο πρώτος τύπος αστοχίας. Βάσει απαιτήσεων λειτουργικότητας και πλαστιμότητας όμως, κάτι τέτοιο ακυρώνεται. Η έλλειψη πλαστιμότητας αντισταθμίζεται από την υψηλή παραμορφωσιμότητα, χαρακτηριστικό εξαιρετικά επιθυμητό στις κατασκευές. Στην Ελλάδα υπάρχουν προοπτικές περεταίρω ανάπτυξης της εφαρμογής των σύνθετων υλικών, καθώς υπάρχουν ορισμένες εταιρείες που έχουν δημιουργήσει υλικά κατάλληλα για εφαρμογή στον κατασκευαστικό και άλλους κλάδους. Παραδείγματα εφαρμογής των σύνθετων υλικών στη χώρα εντοπίζονται κυρίως σε κάποια μεγάλα έργα υποδομής (γέφυρες, δίκτυα, στρατιωτικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις κ.α.) και σε αρκετά ιδιωτικά έργα (κατοικίες, ξενοδοχεία κ.α.). Στη χώρα μας υπάρχει ομολογουμένως έλλειψη γνώσεων και παιδείας, γι' αυτό και απαιτείται κατάλληλη ενημέρωση και έρευνα για την ορθότερη αξιοπιστία αυτής της τεχνικής ενίσχυσης.
Appears in Collections:ΔΧΤ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
διπλωματική.pdfΚυρίως σώμα διπλωματικής1.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.