Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/36640
Title: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
Authors: ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Advisor: ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Keywords: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ, SF 36, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
Issue Date: 17-Sep-2017
Abstract: Εισαγωγή: Τις τελευταίες δεκαετίες η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται από τα νοσηλευτικά ιδρύματα επωφελήθηκε σε αξιόλογο βαθμό από τη μέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών και την άποψη που αποκομίζουν αυτοί τόσο για την φροντίδα που δέχονται μέσα στα νοσηλευτικά ιδρύματα όσο και για το βαθμό της ποιότητας ζωής τους μετά την θεραπεία. Η συσχέτιση αυτή της ποιότητας ζωής με την ικανοποίηση των ασθενών μετά τη νοσηλεία τους σε κάποιο νοσηλευτικό ίδρυμα της χώρας είναι ένα πεδίο έρευνας που απασχολεί κατά καιρούς την επιστημονική κοινότητα στον χώρο της υγείας. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η συσχέτιση της ποιότητας ζωής και της ικανοποίησης των ασθενών έπειτα από την νοσηλεία τους στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων ¨Ο Αγ. Γεώργιος¨ ώστε να διερευνηθούν πιθανές αδυναμίες στη παροχή νοσηλευτικής φροντίδας των ασθενών και να συσχετιστούν με τη ποιότητα ζωής αυτών. Επιπλέον, να αναζητηθούν οι απαραίτητες προτάσεις –βελτιώσεις για την ικανοποίηση των νοσηλευόμενων ασθενών που πιθανώς θα επηρεάσουν θετικά την ποιότητα της υγείας τους μετά τη νοσηλεία τους στο νοσοκομείο Χανίων. Υλικό και μέθοδος: Η παρούσα έρευνα διεξήχθη στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων ¨Ο Άγιος Γεώργιος¨ και συγκεκριμένα στο γραφείο κίνησης ασθενών από το οποίο διανέμονταν τα ερωτηματολόγια κατά την έξοδο των ατόμων από την νοσηλεία τους. Η έρευνα διεξήχθη από τις 15 Ιανουαρίου έως τις 15 Απριλίου 2017. Ο αριθμός του δείγματος αποτελείτο από 211 νοσηλευθέντες ασθενείς και η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η απλή τυχαία δειγματοληψία. Η εκτίμηση της ικανοποίησης έγινε με την ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου ISS (Inpatient Satisfaction Survey) ενώ η εκτίμηση της ποιότητα ζωής με την ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου SF-36. Επιπλέον με τα ερωτηματολόγια συλλέχθηκαν πληροφορίες που αφορούσαν βασικά δημογραφικά, επαγγελματικά και οικονομικά στοιχεία. Η καταχώριση των δεδομένων έγινε σε τροποποιημένο λογιστικό φύλο EXCEL 2007 για Windows. Η στατιστική ανάλυση έγινε με χρήση του στατιστικού πακέτου IBM SPSS20.0 και περιέχει βασικές στατιστικές μεθόδους όπως έλεγχο stundent’s Τ test, έλεγχο ανεξαρτησίας Χ2, ανάλυση διακύμανσης ενός παράγοντα (one-way ANOVA) και το μη παραμετρικό ανάλογο του Kruskal-Wallis test, έλεγχο συσχέτισης Pearson’s και το μη παραμετρικό ανάλογο του Spearman’s Rho. Αποτελέσματα: Από τους 211 ερωτώμενους, η συντριπτική πλειοψηφία των νοσηλευθέντων ασθενών με ποσοστό 92,89% αξιολόγησε την νοσηλεία του στο Γ.Ν. Χανίων ως καλή (45,5%) και πολύ καλή (47,39%). Ποσοστό 5,69% αξιολόγησε την νοσηλεία του ως μέτρια, ενώ ποσοστό μόλις του 1,42% αξιολόγησε την νοσηλεία του ως κακή (0,47%) και πολύ κακή (0,95%). Στις επιμέρους ενότητες του ερωτηματολόγιου ISS, οι νοσηλευθέντες ασθενείς έμειναν περισσότερο ικανοποιημένοι στην ενότητα «Ζ. Ιατρικό Προσωπικό» και έπειτα στις ενότητες «Δ. Νοσηλευτικό Προσωπικό», «Α. Εισαγωγή», «Η. Έξοδος από το νοσοκομείο», «ΣΤ. Επισκέπτες και οικογένειες», «Θ. Προσωπικά θέματα», «Ε. Εξετάσεις και Θεραπείες» , «Ι. Συνολική Ικανοποίηση» και λιγότερο ικανοποιημένοι στις ενότητες «Γ. Φαγητό» και «Β. Δωμάτια». Όλες όμως οι ενότητες αξιολογήθηκαν πάνω από το μέσο όρο. Το επίπεδο σωματικής και ψυχικής υγείας (βάση των δύο συνοπτικών κλιμάκων υγείας) κρίθηκε μέτρια καθώς η «Συνοπτική κλίμακα σωματικής υγείας» σημείωσε μέση τιμή 56,46 ± 26,86 και η «Συνοπτική κλίμακα ψυχικής υγείας» μέση τιμή 58,28 ± 22,37. Στις επιμέρους κλίμακες του ερωτηματολογίου ποιότητας ζωής SF-36, οι ερωτώμενοι ασθενείς είχαν την καλύτερη υγεία άρα και ποιότητα ζωής στην κλίμακα «Σωματική λειτουργικότητα» και έπειτα στις κλίμακες «Ψυχικής υγείας, «Συναισθηματικός ρόλος», «Γενική Υγεία», «Κοινωνική Λειτουργικότητα», «Σωματικός ρόλος» ,«Ζωτικότητα» ενώ χειρότερη υγεία είχαν στην κλίμακα «Σωματικός πόνος». Όλες οι κλίμακες κυμάνθηκαν πάνω από το μέσο όρο με εξαίρεση του σωματικού πόνου. Συμπεράσματα: Η συνολική ικανοποίηση των νοσηλευθέντων ασθενών στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων ¨Ο Άγιος Γεώργιος¨ κυμάνθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα παρόλο που το επίπεδο ποιότητας ζωής κυμάνθηκε σε μέτρια επίπεδα. Από τους εξεταζόμενους παράγοντες το φύλο, η περιοχή, το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα, τυχόν επαναεισαγωγή τους στο νοσοκομείο ή προηγούμενη νοσηλεία τους στο Γ. Ν. Χανίων, το αν ακολούθησαν ειδική ή περιορισμένη δίαιτα κατά το μεγαλύτερο μέρος της παραμονής τους, το αν πληροφορήθηκαν για τη δωρεά οργάνων και για τα δικαιώματα του ασθενή κατά την παραμονή τους, το αν κατείχαν ασφάλεια που τους περιόριζε στην επιλογή γιατρού ή του νοσηλευτικού ιδρύματος και το εάν είχαν διαφορετικές κύριες πηγές πληρωμής για την παραμονή τους στο νοσοκομείο, δεν βρέθηκαν ότι επηρεάζουν την συνολική ικανοποίηση των νοσηλευθέντων ασθενών. Αντίθετα, η συνολική ικανοποίηση φάνηκε να επηρεάζεται από την ηλικιακή ομάδα, την οικογενειακή κατάσταση, το επίπεδο εκπαίδευσης, το τομέα και τη κλινική όπου εισήχθησαν οι νοσηλευόμενοι ασθενείς, το αν εισήχθησαν από το τμήμα των επειγόντων περιστατικών, το αν είχαν προγραμματίσει την εισαγωγή τους, το αν υπήρχε άλλος ασθενής στο ίδιο θάλαμο με αυτούς και το πώς θεωρούσαν οι ασθενείς πως είναι η υγεία τους σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους. Όσον αφορά την ποιότητα ζωής των ασθενών, φάνηκε να μην διαφέρει στα δύο φύλα και στα διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης των νοσηλευόμενων ασθενών αλλά να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα, την οικογενειακή κατάσταση, την περιοχή κατοικίας καθώς και στο μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα. Η συσχέτιση μεταξύ της συνολικής ικανοποίησης των νοσηλευθέντων ασθενών και των επιμέρους ενοτήτων του ερωτηματολογίου ISS (Α-Ι) αναδεικνύει την μέτρια έως ισχυρή στατιστικά συσχέτιση (σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01), ενώ δεν βρέθηκε κάποια σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο ερωτηματολόγιο ικανοποίησης των νοσηλευθέντων ασθενών και του ερωτηματολόγιου ποιότητας ζωής.
Appears in Collections:ΔΜΥ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗ_ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ_ΔΜΥ.pdfΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΜΥ3.61 MBUnknownView/Open


This item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.