Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/36629
Title: Διερεύνηση με χρήση βασικών στατιστικών εργαλείων της επίδρασης των τουριστικών ροών στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της βόρειας ακτής του Νομού Ηρακλείου
Authors: Μπαριτάκης, Νικόλαος
Advisor: Καρυώτη, Βασιλική
Keywords: Χρονολογικές σειρές-Time Series;Γραμμική παλινδρόμηση-Linear regression;Περιβαλλοντικά ζητήματα-Environmental issues;Τουρισμός-Tourism;Ρύποι-Pollutants,;Ποιότητα ζωής-Quality of life
Issue Date: 30-Sep-2017
Abstract: Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο τη δημιουργία αξιόπιστων προτύπων πρό-βλεψης τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από αρμόδιους τοπικούς ή περιφερεια-κούς φορείς για να καλύψουν ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Αφορμή για τη μελέτη του θέ-ματος υπήρξε το ζήτημα της διαρκούς αύξησης του τουρισμού στο νομό Ηρακλείου. Σκοπός της ήταν η στατιστική μελέτη διαφόρων παραγόντων, κρίσιμων για την ποιότητα της ζωής των κατοίκων του νομού, οι οποίες εκτιμάται ότι επηρεάζονται από τις τουριστικές ροές και επιδιώχθηκε η διερεύνηση και ο έλεγχος της σχέσης που έχουν μεταξύ τους. Αρχικά επιχειρήθηκε η παρουσίαση της κατάστασης που αποτέλεσε και την αφορμή της έ-ρευνας. Η Κρήτη αποτελεί ένα πολύ γνωστό τουριστικό προορισμό. Ο νομός Ηρακλείου συ-γκεντρώνει πολλά ιστορικά, πολιτισμικά στοιχεία και έχει συνδυάσει περίτεχνα την παράδο-ση, τη φιλοξενία και τη γαστρονομία με τις άριστα τουριστικές υποδομές. Αυτό το πάντρεμα προκαλεί το ενδιαφέρον των τουριστικών πρακτόρων και γίνεται η αφορμή πρόσκλησης χι-λιάδων επισκεπτών από όλο τον κόσμο για να ζήσουν μοναδικές εμπειρίες διασκέδασης, χα-λάρωσης και ανανέωσης. Όλοι οι ταξιδιώτες συμφωνούν ότι επισκέπτονται το Ηράκλειο για τις υπέροχες παραλίες του, τον έντονο ήλιο και τα κρυστάλλινα θαλασσινά νερά του. Αυτός όμως ο κόσμος των διακοπών μετά το πέρας του χρόνου ξεκούρασης, θα επιστρέψει στις πα-τρίδες του και θα αφήσει τους ντόπιους κατοίκους να αντιμετωπίσουν αρκετά προβλήματα που αθέατα έχουν δημιουργήσει οι πρώτοι στο νομό. Η ενέργεια, το νερό, τα απορρίμματα, οι ρύποι είναι μερικά στοιχεία του προβλήματος. Δεν είναι όμως μόνο τα άμεσα συνδεδεμένα θέματα αλλά και πολλά άλλα έμμεσα, τα οποία μπο-ρεί να απαιτηθεί να αντιμετωπισθούν αρκετό καιρό μετά την αποχώρηση των τουριστών. Στην Κρητική γη θα γίνει η διαχείριση και η εναπόθεση τόνων απορριμμάτων που παρήχθησαν κατά την τουριστική περίοδο. Την ίδια γη θα επηρεάσουν οι ρύποι από τις εκπομπές των οχημάτων, των αεροπλάνων, των μηχανοστασίων των ξενοδοχειακών μονάδων και όλων ε-κείνων που λειτούργησαν για να υποστηρίξουν τη βαριά βιομηχανία της χώρας. Τι είναι λοιπόν εκείνο που μπορεί να αμβλύνει τα προβλήματα και να περιορίσει τη ζημιά που γίνεται εις βάρος της ποιότητας της ζωής των γηγενών? Η έγκαιρη γνώση των μεγεθών και ο κατάλληλος σχεδιασμός θα περιορίσει το θέμα. Οι τοπικές διοικήσεις χρειάζονται εργαλεία για να μπορούν με αξιόπιστο τρόπο να προβλέπουν τα μεγέθη ώστε με βάση αυτή την πολύτιμη γνώση να χαράσσονται οι άξονες ενεργειών. Η στατιστική επιστήμη έχει δώσει πολλά τέτοια μοντέλα πρόβλεψης και αυτό που μένει είναι να διερευνηθεί ποιο ταιριάζει καλύτερα και για ποιο διατίθενται δεδομένα. Στην εργασία αυτή χρησιμοποιήθηκε ένα μεγάλο μέγεθος δεδομένων από τις αφίξεις των τουριστών στο νομό Ηρακλείου και εφαρμόζοντας τους ελέγχους που απαιτούν οι χρονολογικές σειρές κατέληξε σε ένα εποχιακό μοντέλο SARIMA(1,1,0) (0,1,0)12 για προβλέψεις αφίξεων στο μέλλον. Αντίστοιχα χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα των αφίξεων και τα δεδομένα των στοιχείων ε-κείνων που επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής των κατοίκων, όπως η ενέργεια, το νερό, τα απορρίμματα και οι ρύποι για να σχεδιαστεί ένα μοντέλο πρόβλεψης, με τη μέθοδο της απλής γραμμικής παλινδρόμησης, ώστε με βάση τις αφίξεις να υπολογίζονται οι απαιτήσεις των ε-ξαρτημένων μεταβλητών. Τα ζητήματα που αντιμετωπίσθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διπλωματικής ερ-γασίας εκτιμάται ότι θα προκύψουν και κατά την προσπάθεια εφαρμογής των αποτελεσμάτων της από τους τοπικούς φορείς. Η μη τυποποίηση του τρόπου συλλογής και παρουσίασης των δεδομένων, η καθυστερημένη αποστολή τους, η λάθος αποτύπωση των δεδομένων, ο δι-αφορετικός τρόπος διατήρησης αρχείων, τα μικρά δείγματα είναι ζητήματα που αυτός που αποφασίσει να εφαρμόσει τέτοια μοντέλα πρόβλεψης πρέπει να τα έχει επιλύσει από το πρώ-το στάδιο του σχεδιασμού. Η ποιότητα και η συνάφεια των δεδομένων, αποτελούν τα κύρια στοιχεία στην επιτυχία της διαδικασίας. Ο καθορισμός των κέντρων διάθεσης και αποστολής των δεδομένων και του κέντρου συλλογής και επεξεργασίας τους αποτελεί την καρδιά της επίλυσης των περιβαλλο-ντικών θεμάτων που λειτουργούν εις βάρος των ποιοτικών χαρακτηριστικών της ζωής των μόνιμων κατοίκων των τουριστικών προορισμών. Όλα αυτά αποτέλεσαν τα στοιχεία της ανάλυσης, για να φτάσουμε σε κάποια αξιόπιστα μο-ντέλα πρόβλεψης καθώς και τη βάση για τη συγκρότηση και επεξεργασία προτάσεων τόσο προς αυτούς που θα επιχειρήσουν να τα εφαρμόσουν όσο και προς τους μελλοντικούς μελε-τητές που θα θελήσουν να ασχοληθούν με το θέμα είτε τοποθετώντας το σε νέα βάση είτε βελτιώνοντας το.
Appears in Collections:ΔΙΠ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΑΜ 81340 ΔΕ .pdf6.53 MBUnknownView/Open


This item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.