Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/36577
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorΚαφετζόπουλος, Δημήτριος-
dc.contributor.authorΣκιαδάς, Νικόλαος-
dc.date.accessioned2017-10-17T05:30:38Z-
dc.date.available2017-10-17T05:30:38Z-
dc.date.issued2017-09-30-
dc.identifier.urihttps://apothesis.eap.gr/handle/repo/36577-
dc.description.abstractΣκοπός : Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι, να διερευνήσει τις ωφέλειες που τυχόν προκύπτουν στις επιχειρήσεις διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων από την παράλληλη εφαρμογή των προτύπων ISO 9001 & 14001 και να καταγράψει προβλήματα και δυσχέρειες που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή αυτών. Επίσης αναφέρονται οι απόψεις της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών επί του θέματος αλλά και απλών ανθρώπων, ώστε να αποδοθεί η συνολική συνεισφορά των προτύπων ISO στη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων. Μεθοδολογία : Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν έχουν αντληθεί από επίσημα - κυρίως - έγγραφα υπηρεσιών (Εθνικές κρατικές υπηρεσίες αλλά και διεθνείς καθώς και Οργανισμούς), από δημοσιευμένες έρευνες σε επιστημονικούς φορείς ή σε βάσεις δεδομένων διεθνούς κύρους. Επίσης, αναλύθηκαν ποιοτικά τα αποτελέσματα ερωτηματολογίου το οποίο απάντησαν ειδικοί και μη, ώστε να καταγραφούν οι απόψεις της ελληνικής κοινωνίας, κυρίως των ανθρώπων με επίπεδο γνώσεων υψηλό και «επαφή με το χώρο των ιατρικών αποβλήτων», ώστε να καταγραφεί η εικόνα της επικρατούσας άποψης – από όσους μπορούν να αιτιολογήσουν με επάρκεια την άποψή τους - στο υπόψη θέμα την παρούσα χρονική περίοδο. Αποτελέσματα : Στη διατριβή καταδεικνύεται ότι πέραν των επισήμως διαπιστωμένων και καταγραφέντων προβλημάτων μη τήρησης κανόνων και διαδικασιών από τις εταιρείες διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων, προβλεπόμενων όχι μόνο από πρότυπα ISO αλλά και από νόμους – διατάξεις, και μέρος της ελληνικής κοινωνίας με υψηλό επίπεδο γνώσεων και κριτικής ικανότητας πιστεύει ότι υπάρχουν «δυσλειτουργίες εφαρμογής» που οφείλεται κυρίως σε αμέλειες αλλά και παραβατικές συμπεριφορές. Πρακτική αξία: Κάθε στέλεχος επιχείρησης διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων ή στέλεχος marketing, ή ερευνητής στο υπόψη θέμα, μπορεί να ενημερωθεί για τα όσα καταγράφονται στη διατριβή, είτε ως επίσημες αναφορές ελέγχων, είτε ως απόψεις εμπλεκομένων άμεσα ή έμμεσα στη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων. Έτσι με επιπρόσθετη και στοχευμένη έρευνα, θα μπορεί να ερευνήσει, μετρήσει και καταγράψει πιο αναλυτικά τις ωφέλειες από την παράλληλη εφαρμογή προτύπων ISO 9001 & 14001 στην διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων. Περιορισμοί της έρευνας: Η ύπαρξη πολύ λίγων εταιρειών διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων στην Ελλάδα (όχι μόνο μεταφορά αλλά ολοκληρωμένη διαχείριση), αλλά και ανεύρεση ατόμων με υψηλό επίπεδο γνώσεων, γνωστικό πεδίο και επαγγελματική ενασχόληση που να επιτρέπει να συμμετέχει σε έρευνα σχετικά με την διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων και τις ωφέλειες που προκύπτουν από την παράλληλη εφαρμογή προτύπων ISO 9001 & 14001 σε εμπλεκόμενες εταιρείες. Ο υποκειμενικός χαρακτήρας των δεδομένων που συλλέχθηκαν δια μέσω των ερωτηματολογίων και των συνεντεύξεων αποτελούν σημαντικούς περιορισμούς. Η συμμετοχή του μεγαλύτερου μέρους των εταιρειών διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων (εργαζόμενοι και διοικητικό προσωπικό), αλλά και του εμπλεκομένου προσωπικού σε νοσοκομειακά ιδρύματα ή άλλες δομές υγείας του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, θα μπορούσε να παρέχει ακριβέστερη και πιο εμπεριστατωμένη εικόνα για την επικρατούσα άποψη των «ειδικών» στον ελληνικό χώρο. Λέξεις κλειδιά – ISO 9001, ISO 14001, διαχείριση ιατρικών αποβλήτων, παράλληλη εφαρμογή συστημάτων ISO, ΕΑΥΜ, επικίνδυνα απόβλητα υγειονομικών μονάδων. Τύπος εργασίας - Ερευνητική εργασία.el_GR
dc.format.mediumΗλεκτρονικό Αρχείο - Digital Fileel_GR
dc.language.isoΕλληνικά-elel_GR
dc.publisherΕλληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open Universityel_GR
dc.subjectISO 9001el_GR
dc.subjectISO 14001el_GR
dc.subjectδιαχείριση ιατρικών αποβλήτωνel_GR
dc.subjectπαράλληλη εφαρμογή συστημάτων ISOel_GR
dc.subjectΕΑΥΜel_GR
dc.subjectεπικίνδυνα απόβλητα υγειονομικών μονάδωνel_GR
dc.titleΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ISO 9001 & ISO 14001 ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝel_GR
dc.typeΔιπλωματική Εργασία / Thesisel_GR
dc.title.titlelatinExploring the benefits of the parallel implementation ISO 9001 and ISO 14001 systems on medical waste management companies.el_GR
dc.description.abstractlatinPurpose – The purpose of this thesis is to investigate the benefits that may arise in the waste management companies from the parallel application of the ISO 9001 & ISO 14001 systems and to record the problems and difficulties encountered in implementing them. It also mentions the views of society, including experts on the subject, as well as ordinary people, in order to account for the overall contribution of ISO standards to the management of medical waste. Methodology - The data used are mainly drawn upon documents from official - mainly - service documents (National Public Services but also from international health departments and Organizations), published research in scientific bodies or databases of international prestige. Also, the results of the questionnaire, which were answered by experts and non-experts, were also analyzed qualitatively in order to record the views of the Greek society, especially those with high level of knowledge and "contact with the area of medical waste", to capture a snapshot of the prevailing view - by those who can adequately justify their point of view - on this issue at this time. Findings - The thesis demonstrates that beyond the officially established and recorded problems of non-compliance with rules and procedures by medical waste management companies, not only provided by ISO systems but also by laws and regulations, and a part of the Greek society with a high level of knowledge and critical competence believes that there are "implementation malfunctions" due mainly to negligence and delinquent behaviors. Practical value – Every corporate member of medical waste company or marketer or researcher on this subject, may be informed of what is recorded in the thesis, either as official reports of controls or as parties directly or indirectly involved in the management of medical waste. Thus, with additional and targeted research, it will be able to investigate, measure and record in more detail, the benefits of the parallel implementation of ISO 9001 & 14001 systems in the management of medical waste. Practical implications - The fact that there are very few medical waste management companies in Greece (not only transportation but integrated management) but also the difficulty in finding people with a high level of knowledge, cognitive field and occupational skills to participate in survey research to collect data about the management of medical waste and the benefits resulting from the parallel application of ISO 9001 & 14001 systems to involved companies. The subjective nature of the data gathered via questionnaires and interviews is a significant constraint. The involvement of the majority of medical waste management companies (employees and administrative staff) and a big part of the staff involved in hospitals or other health structures - public or private sector - could provide a more accurate and more detailed “specialists” point of view in Greece today. Key words - ISO 9001, ISO 14001, medical waste management, parallel implementation of ISO systems, hazardous medical waste, hazardous healthcare waste. Paper type - Research paper.el_GR
dc.bibliography.number20el_GR
dc.language.iso2Αγγλικά-enel_GR
dc.audienceΔιασφάλιση Ποιότητας/ Θεματικό Πεδίο Εel_GR
dc.coverage.pages114el_GR
dc.coverage.references25el_GR
dc.coverage.appendixes2el_GR
dc.description.otherΠεριέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνεςel_GR
dc.contributor.advisor1Τσαρούχας, Παναγιώτης-
Appears in Collections:ΔΙΠ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΣΚΙΑΔΑΣ Ν (ΑΜ 97255).pdf
  Restricted Access
Διπλωματική Εργασία Πλήρης3.28 MBUnknownView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.