Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/36243
Title: Το στρατηγικό σχέδιο μάρκετινγκ για την προώθηση του εναλλακτικού τουρισμού ως εργαλείο για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη :Η περίπτωση των Θερμοπυλών
Authors: Μπουζαμανούδη, Ευαγγελία
metadata.dc.contributor.advisor: Τοκάκης , Βασίλειος
Keywords: Θερμοπύλες;Μάρκετινγκ
Issue Date: 30-Sep-2017
Abstract: Ο τουρισμός είναι οικονομική δραστηριότητα που επηρεάζει άμεσα τις τοπικές οικονομίες προσφέροντας εργασία σε πλήθος ανθρώπων, και έμμεσα δραστηριοποιώντας πολλούς τομείς της οικονομίας, με αποτέλεσμα να κινητοποιείται η οικονομία ολόκληρης της χώρας . Ιδιαίτερα για τις παράκτιες μεσογειακές περιοχές και τα νησιά, ο τουρισμός θεωρείται ως η βασικότερη πηγή εισοδήματος για τον τοπικό πληθυσμό. Το πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης που κυριάρχησε αλλά και υιοθετήθηκε είναι το πρότυπο του οργανωμένου μαζικού τουρισμού της θερινής κυρίως περιόδου, το οποίο βεβαίως κυριαρχεί ως σήμερα. Η παρούσα εργασία ασχολείται με τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες για την ανάπτυξη στρατηγικού τουριστικού σχεδίου στις Θερμοπύλες, το οποίο θα αποτελέσει το μέσο της τουριστικής ενδυνάμωσης της περιοχής Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά στη μεθοδολογία της έρευνας. Γίνεται λοιπόν αναφορά στο σκοπό και τους στόχους της έρευνας, τίθενται τα ερευνητικά ερωτήματα αλλά δίνονται και οι πληροφορίες για το σχεδιασμό της διευκρινίζοντας τη μέθοδο ανάλυσης που επιλέχθηκε και τον αντίστοιχο τύπο της έρευνας. Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε αναδείχθηκαν διαχρονικές αδυναμίες της περιοχής αλλά και εμπόδια τα οποία θα πρέπει να ξεπεραστούν ώστε να αυξηθεί η εισροή τουριστών. Παρά το γεγονός ότι αποτελεί μία περιοχή ευρέως γνωστή για την ιστορία της, δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς και δεν υπάρχει τουριστική εξέλιξη τα τελευταία 10 χρόνια. Ως ένα πρόβλημα δείχνει να είναι η προσέλευση προσφύγων όπου αποτρέπουν την επίσκεψη τουριστών στην περιοχή. Σημαντικές ακόμη ελλείψεις των τουριστικών υποδομών της περιοχής είναι τα λίγα αριθμητικά καταλύματα, οι χώροι αναψυχής, και η έλλειψη οργάνωσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Τα βασικότερα αίτια που δημιουργούν την έλλειψη τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή σύμφωνα με τις απόψεις των ερωτηθέντων προέρχονται από το ασταθές πολιτικό περιβάλλον στην χώρα τα τελευταία χρόνια. Ακόμη, δεν υπήρξε κοινή στρατηγική προώθησης και αναβάθμισης της περιοχής και ούτε ολοκληρωμένος στρατηγικός σχεδιασμός αναβάθμισης. Η εφαρμογή του μάρκετινγκ, φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως σύμμαχος της τουριστικής αγοράς στη φάση προσαρμογής της στη νέα πραγματικότητα, μια και το μάρκετινγκ λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση, σχεδιάζοντας το τουριστικό προϊόν και την πολιτική τιμολόγησης, προώθησης και διανομής αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό την ικανοποίηση του τελικού καταναλωτή. Εξάλλου το μάρκετινγκ, είναι μια επιχειρηματική φιλοσοφία που προσανατολίζεται στον καταναλωτή και την ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών και επιθυμιών του. Το παρόν πόνημα αποτελεί μια προσπάθεια δημιουργίας ενός επιστημονικού εργαλείου που θα θέσει σε τροχιά την προώθηση και ανάπτυξη της περιοχής των Θερμοπυλών του νομού Φθιώτιδας ως τουριστικού προορισμού, με την εφαρμογή ενός σχεδίου τουριστικού μάρκετινγκ, το οποίο θα συμβάλει στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αναγνωρησιμότητας της περιοχής και του τουριστικού της προϊόντος, προωθώντας ταυτόχρονα τον βιώσιμο και ποιοτικό τουρισμό. Απώτερος στόχος βέβαια είναι η καθιέρωσή της περιοχής ως τουριστικός προορισμός και η αύξηση του μεριδίου της στην τουριστική αγορά. Για να γίνει αυτό, θα προτείνουμε την δημιουργία ενός φορέα ο οποίος θα διαχειρισθεί το θέμα της προβολής της περιοχής των Θερμοπυλών με αποτελεσματικότητα και χωρίς τις δυσκαμψίες του δημόσιου τομέα, αφού ο νέος αυτός φορέας θα λειτουργήσει με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, με την μορφή της ανώνυμης εταιρείας.
Appears in Collections:ΔΤΕ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Διπλωματική εργασία_Μπουζαμανούδη Ευαγγελία.pdf
  Restricted Access
1.3 MBUnknownView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.