Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/36158
Title: Έκλειψη Ηλίου και Σελήνης και Στοιχεία Διαστημικής-Μια διδακτική προσέγγιση
Authors: Κουγιουμτσίδης, Δημήτριος
metadata.dc.contributor.advisor: Τσιαντούλας, Αναστάσιος
Keywords: Έκλειψη;Eclipse;Ήλιος;Solar;Σελήνη;Lunar;Διαστημική;Space;Διδακτική;Teaching;Προσέγγιση;Approach
Issue Date: 30-Sep-2017
Abstract: Η διδακτική της Αστρονομίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποτελεί ζητούμενο τα τελευταία χρόνια. Σε αρκετές χώρες της Ευρώπης και στις ΗΠΑ, η Αστρονομία δι-δάσκεται στις δύο πρώτες βαθμίδες της Εκπαίδευσης είτε ως αυτόνομο μάθημα είτε ενταγμένη σε άλλα θεματικά πεδία. Στην Ελλάδα η τελευταία επαφή που είχαν οι μα-θητές ήταν στη Β΄ τάξη του Ενιαίου Λυκείου, με την Αστρονομία να είναι μάθημα ε-πιλογής μέχρι το 2014, οπότε αποσύρθηκε με την έναρξη του νέου αναλυτικού προ-γράμματος σπουδών. Είναι επιτακτική ανάγκη τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών να προσαρμοστούν στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών. Το πρόβλημα εστιάζεται στο ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να διδαχθεί το μάθημα της Αστρονομίας, δεδομένου ότι η παρατηρησιακή Αστρονομία δεν είναι πάντοτε εφικτή. Οπωσδήποτε η χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών είναι ένα πρώτης τά-ξεως βοήθημα. Και αυτό γιατί αφ’ ενός μεν η πλειονότητα των μαθητών είναι εξοι-κειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες, αφ’ ετέρου με αυτόν τον τρόπο «μεταφέρεται» ο έξω κόσμος μέσα στη σχολική αίθουσα. Εξάλλου, τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυ-χθεί και είναι πολύ δημοφιλές το κίνημα STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics), εξέλιξη του STS (Science & Technology Studies), στον χώρο της εκ-παίδευσης, το οποίο επενδύει στις Φυσικές Επιστήμες. Στη παρούσα φάση επελέγη ένα θέμα Οπτικής που άπτεται της Αστρονομίας και δεν είναι άλλο από τις εκλείψεις ηλίου και σελήνης. Η διδασκαλία των εκλείψεων έγι-νε με τη χρήση της προσομοίωσης 3D-Eclipse της αμερικανικής ιστοσελίδας Gizmos-Explorelearning. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα βασικά στοιχεία του διαστήματος μέσω του λογισμικού Universe Sandbox2. Τα συγκεκριμένα προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να μελετή-σουν φαινόμενα προβαλλόμενα σε διαστάσεις υπό κλίμακα, μέσω ηλεκτρονικών υπο-λογιστών, καθόσον η μελέτη των φαινομένων αυτών στο σχολικό περιβάλλον είναι συχνά απαγορευτική. Τα εργαλεία αυτά, εκτός του ότι είναι εύχρηστα, διατίθενται το μεν 3D-Eclipse με μια μικρή συνδρομή, το δε Universe Sandbox2 με μικρό κόστος, και έχουν μικρές απαιτήσεις σε εξοπλισμό. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι καθιστούν δυνατή την ε-νεργό συμμετοχή των μαθητών στη διδακτική πράξη, μετατρέποντάς τους σε μικρούς εξερευνητές. Τα αποτελέσματα ήταν υπέρ το δέον θετικά, με τους μαθητές να είναι στο τέλος του μαθήματος ενθουσιασμένοι. Όθεν επιβάλλεται να εισαχθεί το μάθημα της Αστρονομίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα πέραν των Πανεπιστημίων. Στο πρώτο μέρος παρατίθενται πληροφορίες για την Αστρονομία από αρχαιοτάτων χρόνων έως σήμερα και τη διδακτική της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επίσης γί-νεται αναφορά στις Εκλείψεις Ηλίου και Σελήνης, στα βασικά στοιχεία του Σύμπαντος καθώς και στα εκπαιδευτικά προγράμματα STS και STEM. Στο δεύτερο μέρος ανα-πτύσσονται τα σχέδια μαθήματος και όλες οι διδακτικές ενέργειες που ακολουθήθη-καν στα πλαίσια του τρίωρου μαθήματος. Τέλος, στο τρίτο μέρος παρουσιάζεται η έ-ρευνα που διεξήχθη με το πέρας της διαδικασίας με μαθητές και καθηγητές και τα α-ποτελέσματά της. Στο παράρτημα γίνεται η περιγραφή της συμμετοχής και της διάκρι-σης που πέτυχε το 6ο Γυμνάσιο Βέροιας σε Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Αστρονομίας, συμμετοχή επ’ ευκαιρία της επαφής των μαθητών με το αντικείμενο, μέσω της πειρα-ματικής διδασκαλίας που εξετάζεται στην παρούσα μελέτη._
Appears in Collections:ΚΦΕ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Master Thesis-Dimitrios Kougioumtsidis (OFFICIAL2).pdf
  Restricted Access
Κύριο Σώμα Διπλωματικής4 MBUnknownView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.