Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/35849
Title: «Λυκειακή εκπαίδευση για Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες: Η περίπτωση των κρατουμένων στις δικαστικές φυλακές Λάρισας»
Authors: Μπλιούμη, Θεοδώρα
metadata.dc.contributor.advisor: Βαλκάνος, Ευθύμιος
Keywords: τυπική εκπαίδευση;typical education;λυκειακή εκπαίδευση;lyceum education;κρατούμενοι;prisoners;ευάλωτες κοινωνικές ομάδες;vulnerable social groups;άτυπο σχολείο;informal school;εκπαίδευση ενηλίκων;adult education
Issue Date: 24-Sep-2017
Abstract: Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο: «Λυκειακή εκπαίδευση για Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες: Η περίπτωση των κρατουμένων στις δικαστικές φυλακές Λάρισας» διερευνά τις απόψεις για την παροχή τυπικής εκπαίδευσης λυκειακού επιπέδου στον έγκλειστο πληθυσμό. Το παρόν πόνημα εκκινεί από τον γενικότερο προβληματισμό της ερευνήτριας για το αναφαίρετο δικαίωμα του έγκλειστου πληθυσμού στην εκπαίδευση και ειδικότερα στην τυπική εκπαίδευση μετα-δευτεροβάθμιας βαθμίδας, που θεμελίωσε την ανάγκη διεξαγωγής της έρευνας, την επιθυμία των κρατουμένων να φοιτήσουν σε λυκειακές δομές και τις δυνατότητες που παρέχονται από τις διατάξεις του προσφάτως ψηφισθέντα νόμου για την «Αντισταθμιστική Εκπαίδευση» που αφορά μεταξύ άλλων στην παροχή τυπικής εκπαίδευσης μετα- γυμνασιακού επιπέδου εντός των καταστημάτων κράτησης. Με την ισχύουσα έως το σχολικό έτος 2015-2016 νομοθεσία οι κρατούμενοι μπορούσαν να εγγραφούν σε λυκειακές τάξεις του τυπικού σχολείου και κατόπιν υπαγωγής τους στους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες να δώσουν, στο τέλος της σχολικής χρονιάς, προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις, γραπτώς και προφορικώς, έχοντας διαβάσει μόνοι τους, στο κελί τους, την διδακτέα και εξεταστέα ύλη του τυπικού σχολείου στο οποίο είχαν εγγραφεί. Δεδομένων των συνθηκών ο διευθυντής του 2ου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Φυλακών λειτούργησε κατά το σχολικό έτος 2015-2016, στο χώρο του ΣΔΕ των Φυλακών, ένα άτυπο σχολείο σε εθελοντική βάση όπου οι εκπαιδευόμενοι – κρατούμενοι διδάσκονταν καθημερινά, με ωρολόγιο εβδομαδιαίο πρόγραμμα, τα περισσότερα μαθήματα του τυπικού σχολείου τις ώρες λειτουργίας του ΣΔΕ. Η πρωτοβουλία αυτή ενέπνευσε το ενδιαφέρον αλλά και την ανάγκη της υποφαινόμενης να μελετήσει την περίπτωση αυτού του άτυπου σχολείου προκειμένου να διερευνήσει τόσο τις απόψεις των κρατουμένων – εκπαιδευομένων σε αυτή για την παροχή τυπικής εκπαίδευσης λυκειακού επιπέδου εντός των φυλακών, όσο και τις απόψεις στελεχών εκπαίδευσης που σχετίζονται με την παροχή εκπαίδευσης δεύτερης βαθμίδας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον έγκλειστο πληθυσμό. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι της έρευνας, αφορούν στις απόψεις στελεχών εκπαίδευσης που σχετίζονται με την εν λόγω εκπαίδευση των κρατουμένων, ως προς τις συνθήκες παροχής εκπαίδευσης δεύτερης βαθμίδας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε κρατούμενους, το ρόλο της άτυπης εκπαιδευτικής δομής λυκειακού επιπέδου, που λειτούργησε εντός των δικαστικών φυλακών Λάρισας καθώς και τους παράγοντες που αναστέλλουν τη φοίτηση των κρατουμένων στη δεύτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συγχρόνως, διερευνήθηκαν οι προσδοκίες των κρατουμένων από τη φοίτησή στο λύκειο και ειδικότερα, τα κίνητρα συμμετοχής στην άτυπη εκπαιδευτική δομή του ΣΔΕ Φυλακών Λάρισας καθώς και τα θετικά και αρνητικά στοιχεία λειτουργίας της δομής. Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε ήταν αυτή της ποιοτικής έρευνας με ερευνητικό εργαλείο την ημι- δομημένη συνέντευξη. Από την ανάλυση των ευρημάτων προέκυψε η ευεργετική επίδραση της φοίτησης σε δομές λυκειακού επιπέδου τόσο στο άτομο όσο και στο κοινωνικό σύνολο. Δεδομένων, όμως, των υπαρχουσών συνθηκών η επιθυμία του έγκλειστου πληθυσμού να προβεί σε λυκειακή εκπαίδευση δυσχεραίνεται από διάταξη του Υπουργείου Παιδείας για τους φοιτούντες σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.). Από την άλλη, μπορεί ο προσφάτως ψηφισθείς νόμος 4368/2016 να προάγει το δικαίωμα των κρατουμένων στην τυπική εκπαίδευση, ωστόσο οι ασάφειες του νόμου όσο και η γενικότερη απουσία ευελιξίας διοικητικών οργάνων περιορίζουν την όποια προσπάθεια παροχής τυπικής μετα – δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον έγκλειστο πληθυσμό. Καθοριστικός παράγοντας για την ανταπόκριση των κρατουμένων στις απαιτήσεις του τυπικού λυκείου είναι η καθοδήγησή τους σε καθημερινή βάση από εκπαιδευτές. Δεδομένου του αναφαίρετου δικαιώματος των κρατουμένων στην εκπαίδευση αλλά και της αποδεδειγμένης επίδρασης της εκπαίδευσης μέσα στη φυλακή στο πλαίσιο του σωφρονισμού και της επανένταξης κατά το σχολικό έτος 2015-2016 λειτούργησε σε εθελοντική βάση ένα άτυπο λύκειο εντός των φυλακών της Λάρισας· μια προσπάθεια που δεν έτυχε συνέχειας λόγω νομικών και διοικητικών προσκομμάτων. Μεταξύ των ανασταλτικών παραγόντων εκπαίδευσης λυκειακού επιπέδου των κρατουμένων συγκαταλέχθηκαν οι συνθήκες κράτησης, η ανεπάρκεια του χρόνου που διατίθεται από τη φυλακή για το σκοπό αυτό, το επίπεδο ελληνομάθειας και η απουσία ειδικού προγράμματος προσαρμοσμένου στα χαρακτηριστικά του έγκλειστου πληθυσμού. Τα πορίσματα που προέκυψαν από την έρευνα δύνανται να συνδράμουν στη λήψη διοικητικών αποφάσεων τόσο από την κεντρική διοίκηση αλλά και από όλους όσοι έπονται ιεραρχικά και αναφέρονται σε αυτή, ώστε να διασφαλίζεται και έμπρακτα το δικαίωμα των κρατουμένων στην τυπική, δωδεκαετή εκπαίδευση. Συγχρόνως, τα προαναφερθέντα ερευνητικά πορίσματα θα μπορούσαν να αποτελέσουν στο διηνεκές σύμβουλο και οδηγό για όποιον ερευνά και ασχολείται με την εκπαίδευση της ευάλωτης κοινωνικής ομάδας των κρατουμένων.
Appears in Collections:ΕΚΕ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΔΩΡΑ ΜΠΛΙΟΥΜΗ Δ.Ε..pdf
  Restricted Access
Διπλωματική Εργασία4.09 MBUnknownView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.