Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/35634
Title: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΥΦΑΛΜΥΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ Ν.Δ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Authors: ΚΑΤΣΙΚΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Advisor: ΚΑΡΑΤΖΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Keywords: ΥΦΑΛΜΥΡΙΣΗ;SALTWATER INTRUSION;ΠΑΡΑΚΤΙΟΣ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑΣ;COASTAL AQUIFER;ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ;GROUNDWATER
Issue Date: 19-Sep-2017
Abstract: ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το φαινόμενο της υφαλμύρισης αποτελεί μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα στις παράκτιες περιοχές όταν η διαχείριση των διαθέσιμων υδατικών πόρων γίνεται με ανορθολογικό τρόπο. Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εξετάζει τις υδρογεωλογικές συνθήκες που επικρατούν στην παράκτια ζώνη Ν.Δ. Τριφυλίας, Νομού Μεσσηνίας και ερευνά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούνται από την έλλειψη κατάλληλων μέτρων ορθής διαχείρισης και προστασίας των υπόγειων νερών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον προσδιορισμό του μετώπου υφαλμύρισης της παράκτιας ζώνης μέσω μοντέλων προσομοίωσης της υπόγειας ροής και με την χρήση του κώδικα Princeton Transport Code (PTC). Το γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής έρευνας συνίσταται από τα ανθρακικά ιζήματα και το φλύσχη της ζώνης Γαβρόβου-Τρίπολης. Η ανθρακική σειρά αποτελείται από Ηωκαινικούς ασβεστόλιθους, Δολομιτικούς ασβεστόλιθους και δολομίτες, επάνω στους οποίους επικάθεται ασύμφωνα η τουρβιδιτική ακολουθία του φλύσχη. Μεταλπικά ιζήματα κυρίως Πλειο-πλειστοκαινικής ηλικίας καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο τμήμα της παράκτιας περιοχής και βρίσκονται σε επικλυσιγενή ασυμφωνία με τους σχηματισμούς του υποβάθρου. Το νεοτεκτονικό καθεστώς της Τριφυλίας έχει καθορίζεται από τρία κύρια συστήματα διαρρήξεων: ένα ΒΒΔ-ΝΝΑ, ένα Α-Δ και ένα ΒΒΑ-ΝΝΔ διεύθυνσης σύστημα. Το πρώτο σύστημα είναι υπεύθυνο για το σχηματισμό δύο τεκτονικών τάφρων και συχνά μετατοπίζεται από τα εγκάρσια Α-Δ διεύθυνσης ρήγματα, τα οποία τέμνουν ταυτόχρονα και τα υπερκείμενα Πλειο-πλειστοκαινικά ιζήματα, υποδηλώνοντας, έτσι, ότι έχουν και σήμερα έναν πιθανώς ενεργό χαρακτήρα. Το υδρογραφικό δίκτυο της Ν.Δ. Τριφυλίας έχει αναπτυχθεί κατά μήκος των μεγάλων αυτών τεκτονικών ασυνεχειών, ενώ η αλλαγή της πορείας της κοίτης πολλών χειμάρρων υποδηλώνει ότι πολλά από τα ρήγματα αυτά σήμερα ενδέχεται να είναι ενεργά. Το ανάγλυφο της Ν.Δ. Τριφυλίας είναι σχετικά ομαλό και έχει επηρεαστεί από Νεοτεκτονικές κινήσεις. Είναι μία πεδινή έως ημιορεινή περιοχή, με υψόμετρο, το οποίο ελαττώνεται βαθμιαία από ανατολικά προς δυτικά. Το ορεινό τμήμα περιορίζεται μόνο στα ανατολικά της περιοχής και δομείται κυρίως από το σχηματισμό του φλύσχη. Τα κλιματολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής εξαρτώνται τόσο από τη θάλασσα του Ιονίου στα δυτικά όσο και από γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής ανατολικότερα. Οι βροχοπτώσεις, η θερμοκρασία του ατμοσφαιρικού αέρα, η εξάτμιση και οι άνεμοι έχουν άμεση και στενή σύνδεση με το ανάγλυφο της γήινης επιφάνειας. Στην παράκτια ζώνη της περιοχής μελέτης αναπτύσσονται κυρίως Πλειστοκαινικά θαλάσσια ιζήματα που φιλοξενούν έναν εκτεταμένο, ελεύθερο και υψηλής απόδοσης υδροφόρο ορίζοντα, ο οποίος είναι υπερκείμενος ενός υποκείμενου χαμηλής απόδοσης υδροφορέα που αναπτύσσεται εντός Πλειοκαινικών σχηματισμών στο βόρειο τμήμα της περιοχής έρευνας. Το κατώτερο αυτό υδροφόρο στρώμα είναι υποπίεση. Επίσης στην ευρύτερη περιοχή, ανατολικότερα της παράκτιας ζώνης, αναπτύσσεται το καρστικό υδροφόρο σύστημα της Τριφυλίας. Οι καρστικοί αυτοί ασβεστολιθικοί σχηματισμοί, όπως και τα προαναφερόμενα Πλειοκαινικά στρώματα, δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο της παρούσας εργασίας. Όλες οι παράμετροι που επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά των υδροφόρων στρωμάτων στην περιοχή θα συνεκτιμηθούν και αφού αξιοποιηθούν κατάλληλα τα διαθέσιμα δεδομένα από την υφιστάμενη βιβλιογραφία, τις μετρήσεις και την έρευνα πεδίου, θα μοντελοποιηθεί ο παράκτιος υδροφορέας της Ν.Δ. Τριφυλίας με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ). Το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί είναι το πρόγραμμα Argus One. Η προσομοίωση του υδροφορέα θα γίνει με τους αλγόριθμους και τις μαθηματικές εξισώσεις του μοντέλου PTC. Η προσομοίωση του υπό μελέτη υδροφορέα με μαθηματικές εξισώσεις και της δημιουργίας αριθμητικού μοντέλου θα καθορίσει με τον ακριβέστερο τρόπο τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στην υπόγεια ροή. Η ξεκάθαρα καθορισμένη λειτουργία του παράκτιου υδροφορέα στην περιοχή, σε συνάρτηση με τις γενικότερες ανθρωπογενείς δραστηριότητες και τις χρήσεις γης στον ευρύτερο χώρο θα οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα και προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος της υφαλμύρισης στην υφιστάμενη κατάσταση ή ακόμα και στο μέλλον. Οι προτεινόμενες λύσεις με τη σειρά τους θα δημιουργήσουν το γενικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα πρέπει να κινηθούν τοπικοί φορείς και κοινωνίες προκειμένου να επιτύχουν την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση και την ανάσχεση του φαινομένου και εν τέλει να διαφυλάξουν την περιβαλλοντική ισορροπία της περιοχής τους.
Appears in Collections:ΠΣΕ Διπλωματικές ΕργασίεςThis item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.