Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/35230
Title: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΔΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ <<ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ>>ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
Authors: ΜΑΓΓΟΥ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Advisor: ΠΛΑΤΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Keywords: Κλινική Διακυβέρνηση-Clinical Governance;Οργανωσιακή Κουλτούρα-Organizational Culture;Οργανωσιακό Κλίμα-Organizational Climate;Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας-Quality of Health Services
Issue Date: 16-Sep-2017
Abstract: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η έννοια της Κλινικής Διακυβέρνησης (Κ.Δ) έχει προωθηθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών ως μεθοδολογικό πλαίσιο πολιτικών και διαδικασιών, που προάγουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας, ο κλινικός έλεγχος, η προαγωγή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, η διαχείριση κινδύνων αλλά και η ασφάλεια των ασθενών, στοιχεία της Κ.Δ, προβάλουν ως λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Τομέας Υγείας. Σκοπός: Η παρούσα μελέτη στοχεύει να διερευνήσει το υφιστάμενο οργανωσιακό κλίμα της Κ.Δ στο νοσοκομειακό τομέα της Ελλάδας. Συγκεκριμένα συγκρίνει τις επικρατούσες αντιλήψεις των επαγγελματιών υγείας δυο δημόσιων νοσοκομείων ως προς τα γνωρίσματα της Κ.Δ, διερευνώντας τα δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. Μέσω αυτής της διερεύνησης επιτυγχάνεται ο εντοπισμός τυχόν αδυναμιών και η λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων, προκειμένου να ενισχυθεί η οργανωσιακή δέσμευση του προσωπικού, επιφέροντας θετικό αντίκτυπο στην απόδοση του, αλλά και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Μεθοδολογία: Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα όλων των ειδικοτήτων των εργαζομένων που απασχολούνται στα δυο ελληνικά δημόσια νοσοκομεία. Ως εργαλείο μέτρησης του οργανωσιακού κλίματος της Κ.Δ χρησιμοποιήθηκε το Ερωτηματολόγιο Κλίματος της Κ.Δ (Clinical Governance Climate Questionnaire) (CGCQ). Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 60 ερωτήσεις που σχετίζονται με την στάση των επαγγελματιών υγείας προς την Κ.Δ. Οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις ήταν τύπου Likert σε μια κλίμακα 5 σημείων ( 1= συμφωνώ απόλυτα, 5= διαφωνώ απόλυτα), ενώ στο τέλος προστέθηκαν ερωτήσεις σχετικά με τα δημογραφικά, τα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων και την κλινική τους εμπειρία. Συνολικά διανεμήθηκαν 300 ερωτηματολόγια και στα δυο νοσοκομεία και το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν το 93,3%. Η εξόρυξη των δεδομένων πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τριών - κατά σειρά - μηνών του έτους 2017 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος), ενώ για την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 21.0. Αποτελέσματα: Από τα ευρήματα της μελέτης μας προέκυψε πως, το υφιστάμενο οργανωσιακό κλίμα και των δυο υπό μελέτη νοσοκομείων - ως προς τα γνωρίσματα της Κ.Δ - δεν ήταν ιδιαίτερα υποστηρικτικό καθώς οι περισσότερες πτυχές του κλίματος αξιολογήθηκαν από μέτριες έως ελαφρώς θετικές. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε μέσω των στατιστικών συσχετίσεων ότι οι εργαζόμενοι του Π.Γ.Ν. Λάρισας και ειδικότερα οι γυναίκες, αντιλαμβάνονται τον παράγοντα «Διαχείριση Κλινικών Κινδύνων» σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με τους εργαζόμενους του Γ.Ν. Βόλου. Επιπλέον οι γιατροί του Π.Γ.Ν. Λάρισας δήλωσαν χαμηλότερη μέση τιμή απέναντι σε όλες τις διατυπώσεις που σχετίζονταν με τους παράγοντες «Διαχείριση Κλινικών Κινδύνων», «Δίκαιη Επιβολή Ποινών» και «Συναδελφική Συνεργασία», σε αντίθεση με το ιατρικό προσωπικό του Γ.Ν. Βόλου που παρουσίασαν σχετικά πιο ικανοποιημένη στάση προς τις εν λόγω παραμέτρους Κ.Δ. Αυτοί που φάνηκε να αντιλαμβάνονται την πτυχή του κλίματος Κ.Δ πιο θετικά, ως προς τους παράγοντες «Δίκαιη Επιβολή Ποινών», «Συναδελφική Συνεργασία» και «Ευκαιρίες για Εκπαίδευση και Ανάπτυξη», ήταν ιδιαίτερα το νοσηλευτικό προσωπικό μεγαλύτερης ηλικίας. Συμπεράσματα: Η εφαρμοζόμενη πολιτική υγείας, για την επίτευξη μιας αποτελεσματικής Κ.Δ, οφείλει να περιλαμβάνει στον σχεδιασμό της, κατάλληλα διορθωτικά μέτρα, με τη συμμετοχή όλων των επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι θα είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες της Κ.Δ, για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας. Το οργανωσιακό κλίμα της Κ.Δ που σχετίζεται με την συνεχή εκπαίδευση και τις ευκαιρίες για ανάπτυξη, αποτελεί κρίσιμο μέσο τόσο για τον εντοπισμό ελλείψεων όσο και για την ανάπτυξη στρατηγικών κατάλληλων για τη λήψη πρωτοβουλιών, με στόχο την επίτευξη αναγκαίων αλλαγών της οργανωτικής κουλτούρας. Συνεπώς, η ηγεσία καλείται να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη θέσπιση μέτρων ικανών να εφαρμοστούν για την ορθολογική ανάπτυξη μιας επιθυμητής κουλτούρας και κατ’ επέκταση τον καθορισμό του πλαισίου της Κ.Δ. Λέξεις - Κλειδιά: Κλινική Διακυβέρνηση, Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας, Οργανωσιακή Κουλτούρα, Οργανωσιακό κλίμα
Appears in Collections:ΔΜΥ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Διπλωματική εργασία Μάγγου Χαρίκλεια.pdfΚυρίως άρθρο2.45 MBUnknownView/Open


This item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.