Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/34917
Title: ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Authors: ΔΡΑΚΑΚΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Advisor: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ
Keywords: Εκπαιδευτικές Ανάγκες Επαγγελματιών Υγείας -Training Needs of Health Professionals;Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών- Training Needs Analysis;Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση- Continuing Professional Education & Training;Συνεχιζόμενη Νοσηλευτική Εκπαίδευση-Continuing Nursing Education;Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση- Continuing Medical Education;Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη- Continuing Professional Development
Issue Date: 16-Sep-2017
Abstract: Εισαγωγή: Η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση (ΣΕΕ&Κ) αποτελεί αναμφίβολα σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη των εργαζομένων αλλά και την επίτευξη των στόχων των Οργανισμών. Ειδικά στο χώρο της υγείας, με τις ιδιαιτερότητες που τον χαρακτηρίζουν, η ΣΕΕ&Κ αναδεικνύεται σε αναγκαιότητα πρώτης γραμμής για την ευημερία των εργαζομένων, του συστήματος υγείας και τελικά των χρηστών υπηρεσιών υγείας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή της και την αποκόμιση των μέγιστων ωφελημάτων, αποτελεί ο σχεδιασμός και η κατάρτιση στοχευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανταποκρινόμενων στις πραγματικές ανάγκες των επαγγελματιών υγείας στους οποίους απευθύνεται. Σκοπός: Η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών των ιατρών & του νοσηλευτικού προσωπικού που εργάζονται σε δημόσια τριτοβάθμια νοσοκομεία στην Αττική, με στόχο την κατάρτιση στοχευμένων προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, τα οποία θα βελτιώσουν την ανταπόκριση των εργαζομένων και του συστήματος υγείας γενικότερα. Επιπρόσθετος στόχος είναι η διερεύνηση & καταγραφή των απόψεων αυτής της ομάδας επαγγελματιών υγείας, σχετικά με τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τη συμμετοχή της σε αντίστοιχα προγράμματα. Μεθοδολογία: Εκπονήθηκε μια πρωτογενής, συγχρονική, μελέτη παρατηρήσεως που προσεγγίστηκε μεθοδολογικά μέσω επισκόπησης με το κατάλληλο ερωτηματολόγιο (Training Needs Analysis -TNA) μεταφρασμένο και σταθμισμένο στα ελληνικά. Η μελέτη αφορά σε ιατρικό & νοσηλευτικό προσωπικό όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, 2 δημόσιων νοσοκομείων της Αττικής, των ΓΝΠΑ «Π&Α Κυριακού» και ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι Ανάργυροι». Στη δειγματοληψία ευκολίας που χρησιμοποιήθηκε, διανεμήθηκαν συνολικά 407 ερωτηματολόγια και επεστράφησαν συμπληρωμένα 194, διαμορφώνοντας ποσοστό ανταπόκρισης 47,66%. Η στατιστική ανάλυση έγινε με IBM SPSS 24. Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των επαγγελματιών υγείας είναι 41,79 έτη & η μέση τιμή προϋπηρεσίας τα 16,64 έτη. Η πλειοψηφία του δείγματος αφορά σε: γυναίκες (80,5%), έγγαμους (61,7%), χωρίς παιδιά κάτω των 18 (52,6%), εργαζόμενους στον Παθολογικό τομέα (34,8%), νοσηλευτές Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) (52,7% ), υπέρ του υποχρεωτικού χαρακτήρα της ΣΕΕ (83,3%) και με υψηλή συμμετοχή σε προγράμματα ΣΕΕ (81,5%). Η πλειοψηφία θεωρεί «πολύ» αποτελεσματικό τρόπο ΣΕΕ τη «παρακολούθηση σεμιναρίων-μαθημάτων», συμμετέχει σε ΣΕΕ κυρίως για «απόκτηση νέων εργασιακών δεξιοτήτων- γνώσεων» και απέχει λόγω του «κόστους συμμετοχής». Από τις 30 εξεταζόμενες δεξιότητες: 17 θεωρήθηκαν «αρκετά» κρίσιμες (μέση τιμή 5-5,9) για την επιτυχή εργασιακή επίδοση, με 1η την «ύπαρξη καλής σχέσης με τους συναδέλφους» και 13 θεωρήθηκαν «αρκετά» καλές στη τωρινή επίδοση των επαγγελματιών υγείας, με 1η τη «δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τους ασθενείς». Οι κυριότερες εκπαιδευτικές ανάγκες ανιχνεύτηκαν στην υποκατηγορία «Έρευνα/ Έλεγχος» και ακολουθούν τα «Κλινικά Καθήκοντα». Ως προτιμώμενος τρόπος βελτίωσης της εργασιακής επίδοσης επιλέχθηκε στις 27 δεξιότητες η κατάρτιση έναντι των οργανωτικών αλλαγών. Στις Ειδικές Ανάγκες Κατάρτισης προτάθηκε κυρίως η «Διοίκηση». Συμπεράσματα: Η ΣΕΕ&Κ στους επαγγελματίες υγείας δημόσιων νοσοκομείων σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, φαίνεται αφενός να επηρεάζεται από μια σειρά παραγόντων που σχετίζονται με δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά (πχ ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, τομέας εργασίας) και αφετέρου βασιζόμενη σε δομημένες διαδικασίες ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών που λαμβάνουν υπ’ όψη τη προσωπική εκτίμηση των επαγγελματιών υγείας, να προσανατολίζεται πρωτίστως στην ανάπτυξη δεξιοτήτων Έρευνας/ Ελέγχου και ακολούθως κατά σειρά προτεραιότητας σε δεξιότητες Κλινικών Καθηκόντων, Διαχείρισης/ Εποπτείας, Επικοινωνίας/ Ομαδικής Εργασίας και Διοίκησης. Έτσι, μέσα από στοχευμένα στις πραγματικές ανάγκες εκπαιδευτικά προγράμματα, η ΣΕΕ&Κ των επαγγελματιών υγείας μπορεί να θεωρηθεί επένδυση πολλαπλών αποδόσεων. Λέξεις-Κλειδιά: Εκπαιδευτικές Ανάγκες Επαγγελματιών Υγείας, Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών, Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση, Συνεχιζόμενη Νοσηλευτική Εκπαίδευση, Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση, Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη
Appears in Collections:ΔΜΥ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΔΡΑΚΑΚΗ.pdfΚυρίως Σώμα Διπλωματικής & Παράρτημα1.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.