Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/34664
Title: Διερεύνηση του Άγχους, της Καταθλιπτικής Συμπτωματολογίας και της Επίδρασης αυτών στην Ποιότητα Ζωής των εν Αποστρατεία Στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού
Authors: Γεωργαντάς, Δημήτριος
Advisor: Σαράφης, Παύλος
Keywords: Αποστρατεία, Απόστρατοι Αξιωματικοί Πολεμικού Ναυτικού, Συνταξιοδότηση, Άγχος, Στρες, Κατάθλιψη, Ποιότητα Ζωής;Retirement, Retired Officers of Navy, Anxiety, Stress, Depression, Life Quality
Issue Date: 16-Sep-2017
Abstract: Εισαγωγή: Η συνταξιοδότηση αποτελεί κομβικό σημείο στη ζωή του ανθρώπου, ένα σημαντικό στάδιο, με πρακτικές και συμβολικές διαστάσεις. H διακοπή της εργασίας λόγω συνταξιοδότησης, συνεπάγεται την ριζική μεταβολή της καθημερινότητας, του τρόπου ζωής, με πιθανότατες επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική υγεία, με ενδεχόμενα συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης, καθώς και επιδράσεις στο επίπεδο ποιότητας ζωής. Σκοπός: Η διερεύνηση και καταγραφή πιθανών ψυχολογικών επιπτώσεων (άγχος, κατάθλιψη) στα εν αποστρατεία στελέχη του ΠΝ και η επίδρασή τους στην ποιότητα ζωής τους. Υλικό - Μέθοδος: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Νοέμβριο 2016 έως τον Απρίλιο 2017 με τη μέθοδο της δειγματοληψίας και συμμετείχαν διακόσια τριάντα ένα (231) εν αποστρατεία στελέχη του ΠΝ. Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελούνταν από τα εξής εργαλεία: Ερωτήσεις που αφορούν σε κοινωνικο-δημογραφικά, σωματομετρικά στοιχεία, δεδομένα συνθηκών διαβίωσης των συμμετεχόντων και παράγοντες που σχετίζονται με την αποστρατεία, το Ερωτηματολόγιο Επισκόπησης Υγείας SF-12 (Health Survey Questionnaire – Short Form - 12), την Κλίμακα μέτρησης κατάθλιψης του Beck - BDI (Beck Depression Inventory), την Τροποποιημένη Ελληνική Κλίμακα Άγχους του Spielberger (Spielberger Trait Anxiety Inventory- STAI X-1 & Χ-2), για αξιολόγηση της αγχώδους συμπτωματολογίας και το Ερωτηματολόγιο F - Copes (The Family Crisis Oriented Personal Evaluation Scales). Για την περιγραφή των ποσοτικών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκαν οι μέσες τιμές (mean), οι τυπικές αποκλίσεις (Standard Deviation), ενώ οι απόλυτες (Ν) και οι σχετικές (%) συχνότητες για την περιγραφή των ποιοτικών μεταβλητών. Για τη σύγκριση των ποσοτικών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε το Student’s t-test και o παραμετρικός έλεγχος ανάλυσης διασποράς - διακύμανσης (Analysis of Variance - ANOVA). Για τον έλεγχο της σχέσης δύο ποσοτικών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε ο δειγματικός συντελεστής γραμμικής συσχέτισης του Pearson r=Sxy/Sx*Sy και η ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης (linear regression analysis - stepwise) για την εύρεση ανεξάρτητων παραγόντων που σχετίζονται με τις διάφορες κλίμακες. Για την στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 19.0 - Στατιστικό Πακέτο για τις Κοινωνικές Επιστήμες). Αποτελέσματα: Άνδρες 93,1%, γυναίκες 6,9%, με μέση ηλικία συνταξιοδότησης τα 59,9 έτη, Το 63,5% των συμμετεχόντων δεν είχε καθόλου συμπτώματα κατάθλιψης, το 30,0% είχε ελαφρά έως μέτρια και μόνο το 6,5% είχε σοβαρά συμπτώματα κατάθλιψης. Η αποστρατεία συνοδεύτηκε από σημαντική μείωση των εσόδων για το 81,4% των συμμετεχόντων, ενώ για το 75,9% αυτών επηρεάστηκε το επίπεδο της ποιότητας ζωής. Το 55,4% των αποστράτων είναι δυσαρεστημένοι από το ενδιαφέρον του ΠΝ για τους αποστράτους, το 61,0% θα προσέφερε εθελοντική εργασία στο ΠΝ ή σε φορείς του και το 78,4 % δεν έχει δεύτερη απασχόληση. Οι δυσμενείς-στρεσογόνες εργασιακές συνθήκες ως αιτία αποστρατείας σχετίζονται με σημαντικά περισσότερα συμπτώματα κατάθλιψης, ενώ η ικανοποίηση από την επαγγελματική πορεία, από την αλλαγή του τρόπου ζωής, καθώς και η καλύτερη φυσική κατάσταση σχετίζονται με χαμηλότερη βαθμολογία στην κλίμακα άγχους και κατάθλιψης. Η ένταξη νέων δραστηριοτήτων, η υποστήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον και η καλή σωματική - ψυχική υγεία σχετίζονται με λιγότερο τόσο προσωρινό όσο και μόνιμο άγχος. Η συστηματική λήψη αλκοόλ, η παχυσαρκία και τα προβλήματα υγείας συνδέονται με περισσότερο άγχος και καταθλιπτικά συμπτώματα. Συμπεράσματα: Οι στρεσσογόνες εργασιακές συνθήκες με τη μη ικανοποίηση από την επαγγελματική πορεία, τη παραγωγική σχολή προέλευσης (ΣΝΔ ή ΣΜΥΝ), τη μη σταθερότητα στην απόφαση για αποστρατεία, τα οικογενειακά προβλήματα, τα νοσήματα και τα σοβαρά προβλήματα υγείας, ο υψηλός δείκτης μάζας σώματος, η συστηματική κατανάλωση αλκοόλ, το κάπνισμα και η δυσαρέσκεια από την αλλαγή τρόπου ζωής, τη μη ένταξη στην καθημερινότητα νέων δραστηριοτήτων – ενδιαφερόντων, έχουν στατιστικά σημαντική επίδραση στην εμφάνιση συμπτωμάτων κατάθλιψης και άγχους. Η καλύτερη σωματική και ψυχική υγεία και το υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον σχετίζονται με καλύτερη ποιότητα ζωής και χαμηλότερα επίπεδα κατάθλιψης.
Appears in Collections:ΔΜΥ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Τελική.pdfΚυρίως Σώμα Διπλωματικής2.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.