Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/34449
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorΤσιπουριάρη, Βασιλική-
dc.contributor.authorΔαλαγιώργος, Αντώνιος-
dc.date.accessioned2017-09-18T09:05:07Z-
dc.date.available2017-09-18T09:05:07Z-
dc.date.issued2017-09-27-
dc.identifier.urihttps://apothesis.eap.gr/handle/repo/34449-
dc.description.abstractΗ πληροφόρηση, η διαρκής ενημέρωση, οι ενδεδειγμένες ενέργειες για την εφαρμογή του ισχύοντος δικαίου εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, την εκάστοτε χρονική περίοδο, για το σύνολο των εργαζομένων-εμπλεκομένων φορέων, ενέχει βασικό ρόλο στην πορεία υλοποίησης αυτών. Η πιστή εφαρμογή της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας διασφαλίζει την καλύτερη κατανομή των οικονομικών πόρων, την πιο ορθολογική χρήση των δημόσιων κονδυλίων και συμβάλλει στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας. Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας (ΜΔΕ) είναι η Επικαιροποίηση και η παρουσίαση του νέου νόμου 4412/2016 , ο οποίος αποτελεί μια κωδικοποίησης της νομοθεσίας των Δημοσίων συμβάσεων (Εθνική και Ευρωπαϊκή) σε ότι αφορά τα έργα (μελέτες - κατασκευή), προμήθειες και υπηρεσίες, προσαρμόζοντας την ελληνική νομοθεσία στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. Γίνεται μια σύντομη αναφορά στο μέχρι τώρα νομοθετικό πλαίσιο καθώς και διευκρινήσεις για τα καταργούμενα ή μη άρθρα. Στην συνέχεια γίνεται συνοπτική παρουσίαση των διατάξεων και των κανόνων που θεσπίζει ο νέος νόμος , με επισήμανση στις νέες έννοιες και ορισμούς που εισάγει και οι οποίοι έχουν πρακτική εφαρμογή στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων. Η κωδικοποίηση των διατάξεων και των άρθρων του νέου νόμου γίνεται με απλό και κατανοητό τρόπο με επισήμανση των διαφορών - αλλαγών, σε σχέση με το μέχρι τώρα ισχύον νομοθετικό – θεσμικό πλαίσιο, στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αποτυπώνονται σε πίνακες , επιγραμματικά η σειρά των διαδικασιών και ενεργειών- εγκρίσεων που οι αναθέτουσες αρχές ή οι Φορείς οφείλουν να ακολουθήσουν, κατά περίπτωση. Η συλλογή των δεδομένων βασίστηκε κυρίως στην αποτύπωση του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου, προερχόμενη από έντυπες - ηλεκτρονικές πηγές ,νόμους ,εγκυκλίους, προεδρικά διατάγματα, αναφορές και σχόλια επιστημονικών φορέων καθώς και σε αποτελέσματα – παρατηρήσεις από την χρήση ερωτηματολόγιου το οποίο διανεμήθηκε σε όλους τους εμπλεκόμενους στις δημόσιες συμβάσεις (δημόσιους φορείς – υπηρεσίες – προμηθευτές - εργοληπτικές & μελετητικές επιχειρήσεις). Η εργασία αποτυπώσει τις αλλαγές, τους προβληματισμούς, τα πλεονεκτήματα της νέας νομοθεσίας, την κωδικοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών – διαδικασιών (προκήρυξη, συστήματα προσφορών – επιλογής, κριτήρια ανάθεσης, παρακολούθησης , εκτέλεση και παραλαβή της σύμβασης). Επίσης μέσω της επεξεργασίας του ερωτηματολόγιου αποτυπώνονται τα αποτελέσματα και οι παρατηρήσεις για την εκπαίδευση και ενημέρωση των εκάστοτε υπάλληλων προσδιορίζοντας τα πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα από την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας. Η εργασία ολοκληρώνεται με τη διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας τόσο από τις αναθέτουσες Αρχές - Φορείς , όσο και από τους Οικονομικούς φορείς και για μελλοντική έρευνα.el_GR
dc.format.mediumΗλεκτρονικό Αρχείο - Digital Fileel_GR
dc.language.isoΕλληνικά-elel_GR
dc.publisherΕλληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open Universityel_GR
dc.relationΝομοθεσία μελετών και εκτέλεσης δημόσιων τεχνικών έργων/Μανιάτης,.Α.el_GR
dc.subjectΝ.4412/2016el_GR
dc.subjectοδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2015/25ΕΕ , Δημόσια σύμβαση, Κατώτατα όριαel_GR
dc.subject,Αναθέτουσες Αρχές , Οικονομικού Φορείςel_GR
dc.titleΕπικαιροποίηση του Νομοθετικού Πλαισίου Μελέτης, Κατασκευής και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Δημοσίων Τεχνικών Έργων . Σύγκριση με το διεθνές Νομοθετικό Περιβάλλονel_GR
dc.typeΔιπλωματική Εργασία / Thesisel_GR
dc.title.titlelatinUpdating the Legislative Framework for Study, Construction and Environmental Impact of Public Works. Comparison with the International Legislative Environmentel_GR
dc.description.abstractlatinInformation, continuous information, appropriate actions for the implementation of the applicable procurement law; the period in question; for all the stakeholders involved, it has a key role to play in implementing them. The correct application of the relevant existing legislation ensures better allocation of financial resources, more rational use of public funds and contributes to the development of competitiveness. The purpose of this paper is to update and present the new Law 4412/2016, which is a codification of the public procurement legislation (National and European) in relation to the projects (studies - construction), supplies and services , Adapting Greek legislation to Directives 2014/24 / EU and 2014/25 / EU. There is a brief reference to the current legislative framework as well as clarifications on articles that are being abolished or not. Below is a brief presentation of the provisions and rules introduced by the new law, with emphasis on the new concepts and definitions which it introduces and which have a practical application in the procedures for awarding and executing public procurement. The codification of the provisions and articles of the new law is done in a simple and understandable way, with the emphasis on differences, changes, in relation to the legislative and institutional framework so far, in the Greek and European legislation. The tables, briefly outline the order of the procedures and actions of authorizations which the contracting authorities or bodies are required to follow, as appropriate. The collection of data was mainly based on the Greek and European legislative framework, from printed - electronic sources, laws, circulars, presidential decrees, reports and comments of scientific bodies, as well as results - observations from the use of a questionnaire distributed to all involved in public procurement (public bodies - services - suppliers - contractors & consultants). The work reflects the changes, the concerns, the advantages of the new legislation, the codification of the required actions - procedures (tender, selection - selection systems, award criteria, monitoring, execution and receipt of the contract). Also, through the elaboration of the questionnaire, the results and observations for the education and information of the employees are outlined, identifying the advantages and disadvantages of the implementation of the new legislation. Work is complemented by proposals for improving the implementation of relevant legislation by both contracting authorities - entities and by economic operators and for future research.el_GR
dc.bibliography.number28el_GR
dc.audienceΔιαχείριση τεχνικών Έργων /ΔΧΤ60el_GR
dc.coverage.pages385el_GR
dc.coverage.references17el_GR
dc.coverage.appendixes3el_GR
dc.description.otherπίνακες, διαγράμματαel_GR
dc.contributor.advisor1Τσιπουριάρη, Βασιλική-
dc.contributor.advisor2Τέντης, Ευάγγελος-
Appears in Collections:ΔΧΤ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dalagiorgos_de_dxt_60 .pdf
  Restricted Access
Διπλωματική Εργασία4.48 MBUnknownView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.