Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/34431
Title: ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ
Authors: ΤΖΙΩΡΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
metadata.dc.contributor.advisor: ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Keywords: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ;EDUCATION;ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΙΕΡΑ;CAREER DEVELOPMENT;ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ;EVALUATION;ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΜΑΜΙΚΟ;HR;ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ;TEXTILE INDUSTRY
Issue Date: 2-Sep-2017
Abstract: Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την επαγγελματική εξέλιξη εργαζομένων ,στον κλάδο ένδυσης ,στην Ελλάδα. Οι κατηγορίες παραγόντων που διαμορφώθηκαν και μελετήθηκαν περιλαμβάνουν δημογραφικές μεταβλητές, μεταβλητές σχετικά με την επαγγελματική κατάσταση του εργαζομένου και οργανωτικές μεταβλητές. Τα αποτελέσματα της μελέτης σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι κατηγορίες παραγόντων (ανεξάρτητες μεταβλητές) σχετίζονται με τις εξεταζόμενες επιλογές ανάπτυξης σταδιοδρομίας (εξαρτώμενες μεταβλητές). Η έρευνα βασίστηκε σε μια ποσοτική ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν μέσω της διαδικασίας δημιουργίας και αποστολής ενός δομημένου ερωτηματολογίου το οποίο μοιράστηκε στους συμμετέχοντες μέσω ενός εντύπου της Google και οδήγησε σε σημαντικά αποτελέσματα σε σχέση με τις ερευνητικές ερωτήσεις που τέθηκαν. Στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσω κοινωνικών μέσων (Facebook & Instagram) σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα με τη μη τυχαία διαδικασία δειγματοληψίας και έφτασε στα 300. Το δείγμα μας αποτελείται από 97 ερωτηματολόγια και των οποίων όλες οι απαντήσεις συμπεριλήφθηκαν στις αναλύσεις. Το ποσοστό ανταπόκρισης θεωρείται ιδιαίτερα ικανοποιητικό δεδομένης της απροθυμίας να συμπληρωθούν τα ερωτηματολόγια και οι δυσκολίες στη συγκεκριμένη μέθοδο συλλογής δεδομένων στο ελληνικό περιβάλλον. Για τον έλεγχο των περιπτώσεων χρησιμοποιήθηκαν τα μέσα ανάλυσης (περιγραφικά στατιστικά στοιχεία) και οι διαφορές των μέσων, η ανάλυση συσχετισμού ανεξάρτητων μεταβλητών, αλλά κυρίως η κανονική παλινδρόμηση, η οποία εξέτασε τις συσχετίσεις ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών. Τα αποτελέσματα ερμηνεύθηκαν χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Excel-2010 και τις μεμονωμένες λειτουργίες της. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν γραφικές μέθοδοι, ιδιαίτερα οι γραφικές παραστάσεις και τα διαγράμματα πίτας, για να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της έρευνας. Από τους παράγοντες που εξετάστηκαν, διαπιστώθηκε ότι όλοι έχουν περισσότερο ή λιγότερο συγκεκριμένες επιλογές σταδιοδρομίας και επιλογές ιεραρχικής εξέλιξης. Ως γενικό συμπέρασμα, η ηλικία, το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση και η εκπαίδευση με δημογραφικούς παράγοντες καθώς και η χώρα προέλευσης της εταιρείας, η εργασιακή εμπειρία, η ασφάλεια της αγοράς, οι επιδόσεις και η αξιοκρατία που επικρατεί σε αυτήν επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις περισσότερες επιλογές. Επίσης, η επιθυμία για συγκεκριμένες επιλογές σταδιοδρομίας στην καριέρα που δείχνουν τα στελέχη είναι διαφορετική. Η πιο "δημοφιλής" επιλογή είναι να πάρει μια μεγαλύτερη διοικητική θέση, ενώ λιγότερο προτιμάται να μετακομίσει σε άλλη πόλη. Σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, ένας από τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας των σύγχρονων επιχειρήσεων είναι η εμφάνιση του ανθρώπινου δυναμικού. Οι επιχειρήσεις που γνωρίζουν τη σημασία του Ανθρώπινου Δυναμικού τονίζουν τους τομείς της διαχείρισης του προσωπικού και τη βελτίωση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου αποτελέσματα. Οι τομείς όπως η πρόσληψη, η κατάρτιση, η ανάπτυξη και η πρόοδος, η αξιολόγηση και η μισθολογική πολιτική είναι πεδία αδιάλειπτης έρευνας και αναζήτησης τρόπων βελτιστοποίησης για το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού οποιασδήποτε επιχείρησης που επιθυμεί να έχει αντοχή, αειφορία και μοναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Η έμφαση στα παραπάνω ζητήματα είναι de facto πιο αναγκαία σε οργανισμούς των οποίων η κύρια δραστηριότητα είναι η παροχή υπηρεσιών όπως οι εταιρείες ένδυσης. Η κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την εξέλιξη της σταδιοδρομίας των εργαζομένων μπορεί να βοηθήσει τα διευθυντικά στελέχη, ειδικά στον τομέα των ανθρώπινων πόρων, να σχεδιάσουν ένα κατάλληλο σύστημα διαχείρισης της επαγγελματικής εξέλιξης των εργαζομένων που θα τους παρακινήσει να λειτουργήσουν καλύτερα και επίσης να αποτρέψουν τη μετάβαση τους σε νέο επιχειρηματικό περιβάλλον. Επιπλέον, αυτή η μελέτη αποτελεί πηγή χρήσιμων πληροφοριών τόσο για τον ακαδημαϊκό κόσμο όσο και για τους εργαζομένους εν γένει. Επιπλέον, πραγματοποιείται στον μεγαλύτερο κλάδο, της ένδυσης, της ελληνικής οικονομίας. Στη δευτερογενή έρευνα, αντλούνται στοιχεία από την υπάρχουσα βιβλιογραφία, άρθρα και ιστότοποι και δίνεται έμφαση στη σημασία της διαδικασίας αξιολόγησης για την εταιρεία, το προσωπικό και το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. Σκοπός είναι να παρουσιάσουμε τις κύριες μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί, να προσεγγίσουμε τις ανησυχίες ή τους περιορισμούς που προκύπτουν και να καθορίσουμε τις μορφές με τις οποίες μια επιχείρηση διαμορφώνει την ικανότητα του εργαζομένου να εξελιχθεί. Το έργο κατά τη διάρκεια της εμπειρικής έρευνας επικεντρώνεται στον τομέα ένδυσης.
Appears in Collections:MBA Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DISSERTATION TZIORA AIKATERINI.pdf
  Restricted Access
CAREED DEVELOPMENT IN TEXTILE INDUSTRY3.28 MBUnknownView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.