Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/33522
Title: Στάσεις και απόψεις των εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας για τα γενόσημα φάρμακα
Authors: ΣΟΥΛΤΣΙΩΤΟΥ, ΒΑΙΑ
Advisor: ΛΑΧΑΝΑ, ΕΛΕΝΗ
Keywords: Γενόσημο, πρωτότυπο φάρμακο, οργανισμοί ασφάλειας φαρμάκων, δραστική ουσία, έκδοχα, βιοδιαθεσιμότητα, βιοϊσοδυναμία, φαρμακευτική δαπάνη
Issue Date: Oct-2016
Abstract: Εισαγωγή: Τα γενόσημα φάρμακα βρίσκονται διαθέσιμα στην αγορά εδώ και έναν αιώνα και η χρήση τους είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη σε όλο τον κόσμο. Η αύξηση της χρήσης των γενοσήμων αποτελεί σημερινή πολιτική της υγείας στη χώρα μας, στα πλαίσια μιας προσπάθειας μείωσης των φαρμακευτικών δαπανών. Τα γενόσημα θεωρούνται μια οικονομικά αποδοτική λύση, δεδομένης της θεραπευτικής τους ισοδυναμίας με τα πρωτότυπα προϊόντα αναφοράς και της χαμηλότερης τιμής τους. Ωστόσο, η χρήση τους αντιμετωπίζεται από μια μερίδα του κόσμου, με προβληματισμό και επιφυλάξεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά τους. Σκοπός: Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων των εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας για τα γενόσημα φάρμακα εστιάζοντας στους παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση τους απέναντι στη χρήση γενοσήμων και η αναζήτηση συσχέτισης των αντιλήψεών τους με συγκεκριμένα κοινωνικοδημογραφικά και εργασιακά χαρακτηριστικά και με τυχόν προηγούμενη εμπειρία από τη χρήση τους. Μέθοδος-Υλικό: Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και βασίστηκε στην ελληνική μεταφρασμένη έκδοση του ερωτηματολογίου της σχετικής έρευνας των Labiris et al. (2015), το οποίο απαντήθηκε μέσω της αυτοσυμπλήρωσης. Η δειγματοληψία ήταν τυχαία και στρωματοποιημένη. Διανεμήθηκαν συνολικά 140 ερωτηματολόγια και επεστράφησαν 120 πλήρως συμπληρωμένα. Στο σύνολο της έρευνας, χρησιμοποιήθηκαν οι στατιστικοί έλεγχοι t-test, ANOVA με post hoc ανάλυση, καθώς και η γραμμική παλινδρόμηση, θεωρώντας ως ελάχιστο επίπεδο αποδεκτής σημαντικότητας την τιμή p=0,05. Ο έλεγχος κανονικότητας έγινε με τη δοκιμασία Shapiro –Wilk. Η στατιστική επεξεργασία έγινε με χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS 22.0. Αποτελέσματα: Από τις αναλύσεις των απαντήσεων διαπιστώθηκε ότι ενώ η πλειονότητα των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι οι βασικές ιδιότητες των γενοσήμων δε διαφέρουν με εκείνες των πρωτοτύπων, ωστόσο είναι επιφυλακτική για την ασφάλειά τους, πιθανότατα λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης προς τις ελληνικές αρχές. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων πιστεύει ότι θα εξοικονομηθούν χρήματα με τη χρήση των γενοσήμων, παρότι θεωρεί ότι με τα γενόσημα στην Ελλάδα ελλοχεύει ο κίνδυνος να δημιουργηθούν ασθενείς δύο κατηγοριών ανάλογα με την οικονομική τους δυνατότητα. Οι νεότεροι σε ηλικία (24-34 έτη) και εκείνοι μεταξύ 45-54 ετών, όπως και όσοι έχουν χρησιμοποιήσει γενόσημα κατά το παρελθόν είχαν θετικότερη άποψη για την αποτελεσματικότητά τους. Όσοι δεν είχαν κάνει χρήση γενοσήμων και ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ήταν και περισσότερο επιφυλακτικοί για τη θετική επίπτωσή τους στα δημοσιονομικά μεγέθη. Συμπεράσματα: Η επέμβαση της πολιτείας για την αύξηση της χρήσης των γενόσημων φαρμάκων, θα πρέπει να έχει ως στόχο να εδραιώσει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των γενόσημων φαρμάκων στην αντίληψη του κοινωνικού συνόλου και της επιστημονικής κοινότητας. Στην προσπάθεια αυτή, κρίνεται ιδιαίτερα ωφέλιμο να εφαρμοστούν εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, οι οποίες όπως προκύπτει από τα ευρήματα διεθνών μελετών σχετίζονται με θετικά αποτελέσματα.
Appears in Collections:ΔΜΥ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Final Soultsiotou_dpl.pdfΚυρίως σώμα διπλωματική1.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.