Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/33511
Title: Διερεύνηση των επαγγελματικών συγκρούσεων και η διαχείρισή τους από το προσωπικό της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Βόλου
Authors: ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ, ΜΑΡΙΑ-ΕΙΛΗΚΡΙΝΙΑ
Advisor: ΛΑΧΑΝΑ, ΕΛΕΝΗ
Keywords: οργανωσιακή σύγκρουση;επίλυση συγκρούσεων;διαχείριση συγκρούσεων
Issue Date: Oct-2016
Abstract: Εισαγωγή: Καταστάσεις σύγκρουσης εμφανίζονται σε καθημερινή βάση στη δημόσια ή ιδιωτική ζωή. Ως σύγκρουση προσδιορίζεται «το αποτέλεσμα της διαφωνίας ή της αντίθεσης στο ίδιο το άτομο ή μεταξύ δύο ή και περισσοτέρων ατόμων ή και μεταξύ ομάδων. Πρόκειται για μία κατάσταση ανταγωνισμού όπου μία ομάδα προσπαθεί να αποτρέψει την άλλη ομάδα να επιτύχει τους στόχους της» (Χυτήρης, 1994). Σε ό,τι αφορά στις ενδοοργανωσιακές συγκρούσεις φαίνεται να αποτελούν αναπόφευκτο χαρακτηριστικό ενός οργανισμού. Η αλληλεξάρτηση των μελών της ομάδας των εργαζομένων ανεξαρτήτως της ιεραρχικής κλίμακας στην οποία είναι τοποθετημένοι, η μη συμβατότητα των στόχων, η δυσλειτουργική επικοινωνία, η απουσία κατανόησης, η μη ικανοποίηση και πολλαπλοί άλλοι παράγοντες αποτελούν τα γενεσιουργά αίτια για τη δημιουργία συγκρούσεων (Στειακάκης, Κατζός, 2002). Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της διαφορετικότητας των προσεγγίσεων των εργαζομένων στην κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου Βόλου όπως αυτές διαμορφώνονται με βάση τα διάφορα επιμέρους χαρακτηριστικά που φέρουν (μορφωτικό επίπεδο, θέση, ηλικία, ειδικότητα κλπ) αλλά και τις αντιλήψεις και απόψεις αναφορικά με τη διοίκηση και το μάνατζμεντ που ασκείται στην επιχείρηση κυρίως σε ό,τι αφορά στο θέμα των συγκρούσεων και της επίλυσης αυτών. Υλικό-Μέθοδος: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου όπου από το σύνολο των 240 εργαζομένων στην Κοινωφελή Επιχείρηση απάντησαν 173 άτομα. Οι στατιστικοί έλεγχοι t-test, Anova και x2 χρησιμοποιήθηκαν για τη διερεύνηση της ύπαρξης σχέσης μεταξύ ποιοτικών μεταβλητών. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε ίσο με 0,05. Αποτελέσματα: Το ποσοστό ανταποκρισιμότητας ανήλθε στο 72%. Η μέση ηλικία στα 44 περίπου έτη. Η κατανομή ως προς το φύλο ήταν 12,7% άνδρες και 87,3% γυναίκες. Πτυχιούχοι (37,1%), ΙΕΚ 23,5% και Απόφοιτος Λυκείου 18,2%, Γυμνάσιο (8,8%), Υποχρεωτική εκπαίδευση (7,6%) και Μεταπτυχιακός τίτλος (4,7%). Ως προς την επαγγελματική ιδιότητα: Βοηθητικό (24,9%), Εκπαιδευτικό προσωπικό (21,4%). Επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας 23,1% και με μικρότερα ποσοστά δηλώθηκαν οι κατηγορίες Εικαστικός, Διοικητικής διαχείρισης, ειδικό προσωπικό δομών/δράσεων και Τεχνικοί. Αναφορικά με την διάκριση διοικητικής και μη διοικητικής θέσης, το 24,9% απάντησε θετικά έχοντας διοικητική θέση ενώ αρνητικά απάντησε το υπόλοιπο 75,1%. Εξετάζοντας την ύπαρξη ενημέρωσης για θέματα διαχείρισης συγκρούσεων θετικά απάντησε το 22,5%. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ανέφερε ότι είχαν συγκρούσεις με Διοικητικούς Υπαλλήλους σε ποσοστό 80 % και με προσωπικό της οικονομικής διαχείρισης με ποσοστό 51,2%. Η αποφυγή είναι η πιο συχνή στρατηγική που χρησιμοποιείται με ποσοστό 64,5% και την αποδοχή της επιθυμίας του άλλου να ακολουθεί με ποσοστό 44,2%. Ο Προϊστάμενος επιλέγεται ως κριτής από το 47,7% και ακολουθεί ο Συνάδελφος με ποσοστό 36,6%. Η προσέγγισης της Διοίκηση ως προς τη επίλυση των συγκρούσεων εκτιμάται από το 52,3 % ότι στοχεύει στην επίλυση του προβλήματος ενώ το 42,6% πιστεύει ότι η Διοίκηση κινείται με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία. Η ηλικία, το φύλο, η χρονική διάρκεια εργασίας, το μορφωτικό επίπεδο αλλά και η διοικητική θέση αποτέλεσαν χαρακτηριστικά επίσης χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την εκτίμηση των εργαζομένων σε ό,τι αφορά στην ικανοποίηση από τις αποδοχές, το φόρτο εργασίας στο πως οι θεσμοθετημένοι κανονισμοί δεν καθορίζουν με σαφήνεια τα καθήκοντά και δεν βοηθούν να τα εκτελέσουν αποδοτικά, στην εκτίμηση για τη δίκαιη κατανομή των πόρων, στην εκτίμηση για τη λήψη εντολών από πολλαπλούς πρoϊσταμένους, στην επάρκεια της δοθείσας εξουσίας και στην ικανοποίηση από τους ανατεθειμένους ρόλους και καθήκοντα. Συμπεράσματα: Η πρόληψη των συγκρούσεων δύναται να πραγματοποιηθεί μέσα από τον ενδελεχή σχεδιασμό των δομικών στοιχείων του οργανισμού και η επίλυσή τους μέσα από τον απαραίτητο στρατηγικό σχεδιασμό. Τα ανώτερα ιεραρχικά κλιμάκια Διοίκησης δύνανται να προβλέψουν ή αν όχι να επιλύσουν συγκρούσεις χρησιμοποιώντας διάφορες επιμέρους τεχνικές και μεθόδους. Λέξεις-κλειδιά: οργανωσιακή σύγκρουση, επίλυση συγκρούσεων, διαχείριση συγκρούσεων, στρατηγικές διαχείρισης συγκρούσεων, διοίκηση
Appears in Collections:ΔΜΥ Διπλωματικές ΕργασίεςThis item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.