Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/33485
Title: Γνώσεις, στάσεις και συμπεριφορές φοιτητών και φοιτητριών του Πανεπιστημίου Πατρών σχετικά με την αντισύλληψη
Authors: ΚΕΧΑΓΙΑ, ΜΑΡΙΑ
Advisor: Λαδοπούλου, Δρα Κωνσταντία
Keywords: Μέθοδοι αντισύλληψης;methods of contraception;επείγουσα αντισύλληψη;emergency contraception;σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα;sexually transmitted diseases;ανεπιθύμητη κύηση;unwanted pregnancy;τεχνητή διακοπή κύησης;abortion
Issue Date: Oct-2016
Abstract: Η αντισύλληψη ή ρύθμιση της γονιμότητας και ο οικογενειακός προγραμματισμός επηρεάζουν θετικά τη σωματική και ψυχική υγεία της γυναίκας, ελαττώνουν τον αριθμό των τεχνητών διακοπών κύησης και τους κινδύνους που αυτές συνεπάγονται, έχουν θετική επίδραση στη ζωή του ζευγαριού και της οικογένειας και στο κοινωνικό σύνολο γενικότερα. Με τον όρο αντισύλληψη περιγράφονται τα μέσα και οι τεχνικές που επιτυγχάνουν να αναστείλουν τη γονιμότητα με τρόπο παροδικό και αναστρέψιμο. Η χρήση της αντισύλληψης βελτιώνει την υγεία των γυναικών εμποδίζοντας τις ανεπιθύμητες και επικίνδυνες εγκυμοσύνες ενώ παράλληλα μειώνει το ποσοστό των μη ασφαλών εκτρώσεων, ένα θέμα το οποίο απασχολεί έντονα την ελληνική κοινωνία. Υπάρχουν αρκετές αναφορές στις οποίες φαίνονται τα υψηλά ποσοστά των εκτρώσεων στον ελλαδικό χώρο, γεγονός το οποίο οφείλεται κυρίως σε έλλειψη σχεδιασμού ενός προγράμματος ενημέρωσης και εκπαίδευσης του πληθυσμού (Τούντας,2004). Επιπλέον η χρήση προφυλακτικού εκτός από την αντισύλληψη ελαττώνει τις πιθανότητες για μετάδοση των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων όπως AIDS, ηπατίτιδα (Α, Β, C), σύφιλη, χλαμύδια, έρπη κ.ά. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των γνώσεων, στάσεων και συμπεριφορών των φοιτητών και φοιτητριών του Πανεπιστημίου Πατρών σχετικά με τις μεθόδους αντισύλληψης με έμφαση ως προς την επείγουσα αντισύλληψη, (χάπι της επόμενης μέρας), και δευτερευόντως ως προς την προφύλαξη από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, με τη χρήση του μοντέλου της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς. Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση προκύπτει ότι η πλειοψηφία των μελετών αφορά μόνον γυναικείο πληθυσμό, ενώ η παρούσα μελέτη αφορά τόσο άνδρες όσο και γυναίκες. Η παρούσα έρευνα, εντάσσεται στις κοινωνικές έρευνες που σχετίζονται με ζητήματα της δημόσιας υγείας. Ο πληθυσμός της έρευνας προέρχεται από το σύνολο των φοιτητών/-τριών του Πανεπιστημίου Πατρών και το δείγμα αφορά 179 (n=179) φοιτητές/-τριες από έξι διαφορετικές σχολές. Στους συμμετέχοντες χορηγήθηκε έντυπο δομημένο ερωτηματολόγιο το οποίο περιλάμβανε, δημογραφικά στοιχεία, ερωτήσεις σχετικά με τη σεξουαλική τους ζωή, ερωτήσεις για τις γνώσεις τους σχετικά με ζητήματα αντισύλληψης και τις στάσεις και τις συμπεριφορές τους ως προς το ζήτημα της αντισύλληψης. Τα δεδομένα επεξεργάστηκαν, αναλύθηκαν και παρουσιάστηκαν με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι από την πλειοψηφία των νέων που συμμετείχε στην έρευνα, το 88% αυτών είχε σεξουαλική εμπειρία κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της. Το 77% δήλωσε πως χρησιμοποιούσε προφυλακτικό ενώ εφτά στα δέκα άτομα δήλωσαν πως έκαναν χρήση κάποιου μέσου αντισύλληψης για να προστατευτούν από κάποια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, και στην περίπτωση του προφυλακτικού και για να προστατευτούν από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Σχετικά με τις γνώσεις του δείγματος για το θέμα της αντισύλληψης, οι φοιτητές/-τριες τείνουν να είναι λιγότερο ενήμεροι/-ες ως προς τις μεθόδους που είναι λιγότερο γνωστές, όπως η χρήση του σπιράλ, ενώ αν και η συντριπτική πλειοψηφία (93% του δείγματος) έχει ακούσει για την επείγουσα αντισύλληψη (Ε.Α.), το 62% δεν έχει γνώσεις για τον τρόπο λήψης του χαπιού. Επίσης, περιορισμένες είναι και οι γνώσεις τους ως προς τις λιγότερο γνωστές ασθένειες που μπορεί να μεταδοθούν μέσω της σεξουαλικής πράξης όπως ηπατίτιδα (Α, C). Δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφοροποίηση στις απόψεις των φοιτητών/-τριών σχετικά με την αντισύλληψη ανάλογα με το φύλο, το έτος σπουδών τους και τη σχολή στην οποία ανήκουν. Συνολικά ενώ η πλειοψηφία του δείγματος φαίνεται να έχει γνώσεις και να εκδηλώνει θετική στάση στη χρήση αντισύλληψης, θα χρειαστούν πολλές παρεμβάσεις και προγράμματα για την πιο πλούσια ενημέρωση και υπεύθυνη εκπαίδευση τόσο του ανδρικού όσο και του γυναικείου πληθυσμού σε θέματα σχετικά με την αντισύλληψη ώστε να εξαλειφθούν η άγνοια, ο φόβος και οι προκαταλήψεις.
Appears in Collections:ΔΜΥ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΕΧΑΓΙΑ.pdfΠερίληψη, περιεχόμενα,εισαγωγή, κυρίως σώμα διπλωματικής εργασίας,βιβλιογραφία, παράρτημα Α, παράρτημα Β 2.92 MBAdobe PDFView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.